sim
geberit produkcja
Wiadomo턢i Biblioteka Konkurs recytatorski - Wolno뜻 - w PiMBP w Kole

Konkurs recytatorski - Wolno뜻 - w PiMBP w Kole

21-07-2017 11:03 | 촵d쿽: PiMBP w Kole | Wy턻ietle artyku퀅: 1,348 | Komentarzy: 0


Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do udzia퀅 w konkursie recytatorskim "Wolno뜻".
Konkurs recytatorski - Wolno뜻 - w PiMBP w Kole
Foto:px | Ptak w locie
carnis

Chcesz by na bie엽co? 쫖ed nasz portal na facebooku

Cele konkursu: popularyzacja literatury piknej, rozwijanie uzdolnie twórczych i doskonalenie umiejtno턢i recytatorskich, rozbudzanie wra퓄iwo턢i na pikno poezji oraz upowszechnianie kultury 퓓wego s쿽wa.

Zadanie konkursowe: uczestnicy przygotowuj prezentacj sk쿪daj켧 si z wybranego przez siebie wiersza, bd켧ego refleksj na temat szeroko pojtej Wolno턢i.

Uczestnicy konkursu: uczniowie gimnazjów.

Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura s쿽wa, ogólny wyraz artystyczny.

Za쿽풽nia organizacyjne:

placówki zainteresowane uczestnictwem zg쿪szaj do konkursu 3 osoby,  zg쿽szenie powinno obejmowa: imi i nazwisko recytatora; autora oraz tytu wybranego wiersza; imi i nazwisko opiekuna; nazw instytucji deleguj켧ej, adres do korespondencji;

ka풼y uczestnik powinien w dniu konkursu dostarczy Jury ksero tekstu recytowanego wiersza w trzech egzemplarzach;

zg쿽szone do udzia퀅 w konkursie prezentacje bd oceniane przez Jury powo쿪ne przez Organizatora,  decyzje Jury s ostateczne;

rodzice/opiekunowie prawni uczestników, wyra풹j zgod na opublikowanie ich danych (imi i nazwisko, szko쿪) w regionalnych mediach, na stronach internetowych Organizatora i lokalnych portali internetowych, a tak풽 na publikacj wizerunku zgodnie z Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182);

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowie niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarze maj켧ych wp퀉w na organizowanie konkursu;

zg쿽szenia przyjmowane bd do 27 pa펋ziernika 2017 r. w: siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej; ul. Kolejowa 19; 62-600 Ko쿽; tel. 63 21 78 005; e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl ;

konkurs odbdzie si: 9 listopada br. o godzinie 9:00 w Czytelni PiMBP w Kole;

wszelkie pytania nale퓓 kierowa do Organizatora konkursu - Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, tel. 63 21 78 005 lub mailowo na adres: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl, osoba kontaktu - Anna Pietruszka;

nagrody Laureatom konkursu zapewnia Organizator;

Organizator prosi o pomoc nauczycieli jzyka polskiego oraz bibliotekarzy.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl


DODAJ KOMENTARZ
*dodaj켧 swj komentarz jednocze턭ie akceptujesz regulamin.
Pamitaj, 풽 dodaj켧 tre뜻 쿪mi켧 prawo lub dobra osobiste - nara풹sz si na odpowiedzialno뜻 karn.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomo턢i. B켨 pierwszy!