[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/headerforum.php on line 28: include(inc/rodotxt.php): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/headerforum.php on line 28: include(inc/rodotxt.php): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/headerforum.php on line 28: include(): Failed opening 'inc/rodotxt.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/5.6/share/pear')
R E K L A M A
pwsz

Regulamin forum dyskusyjnego

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin forum dyskusyjnego (zwany dalej także "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi w tym forum (zwanego dalej także "Forum").
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez F&A MEDIA Bartłomiej Fiwek, ul. Powstańców Wlkp. 11/19 62-600 Koło.
3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Z Forum mogą korzystać pełnoletni użytkownicy Internetu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
5. Użytkownicy korzystający z Forum, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
6. E-KOLO zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Forum w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
7. E-KOLO nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. E-KOLO zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.
8. E-KOLO zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.
9. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia E-KOLO prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2 Zasady korzystania z Forum

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:
a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowania przemocy i agresji;
e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;
g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszania praw wydawcy portalu;
j) umieszczania linków do prywatnych stron www;
k) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
l) rozpowszechniania danych teleadresowych;
m) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
n) rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;
o) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.
4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. E-KOLO apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.
5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką tekstu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.
6. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody E-KOLO jest zabronione.
7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. PTWP zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.
8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników i Czytelników.

§3 Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia E-KOLO do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

§4 Postanowienia końcowe


1. E-KOLO nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec E-KOLO i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną E-KOLO nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. E-KOLO zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
4. E-KOLO zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.
5. E-KOLO dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: e-kolo@e-kolo.pl
7. E-KOLO może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec E-KOLO.
8. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
9. E-KOLO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
A czy każdy piszący nie powinien mieć własnego profilu i pisać podpisując się imieniem i nazwiskiem?
Wówczas byłoby grzeczniej, konstruktywniej.