sim
geberit
Wiadomości Regulamin XIX Finału WOŚP w Kole

Regulamin XIX Finału WOŚP w Kole

07-12-2010 18:30 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 4,273 | Komentarzy: 1
Regulamin XIX Finału WOŚP w Kole
Foto:
zacisze
Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy regulamin kolejnej, kolskiej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 9 stycznia 2011 roku odbędzie się na ulicy Prusa w Kole.
Regulamin imprezy "XIX Finał WOŚP w Kole"

Regulamin imprezy XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz terenu, na którym impreza się odbędzie.

1. Organizatorem imprezy jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający przy Komendzie Hufca ZHP w Kole. Siedziba Organizatora mieści się w Kole, przy ul. Blizna 45.

2. Organizatora reprezentuje Jacek Olszewski, szef sztabu.

3. Impreza odbędzie się dnia 9 stycznia 2011r. na ul. Prusa w Kole przy budynku Starostwa Powiatowego w Kole, na terenie opisanym na załączonej mapie, w godz. 16.00 – 21.30.

4. Całkowity dochód z imprezy zasili konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

5. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba, przebywająca na terenie wymienionym w punkcie 3. w czasie trwania imprezy.

6. Wstęp na imprezę jest wolny.

7. Wszyscy uczestnicy imprezy powinni przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego przez organizatora.

8. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

9. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie. Osoby naruszające ten przepis regulaminu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną, materialną i finansową za szkody wyrządzone przez siebie innym uczestnikom imprezy.

10. Uczestnik imprezy odpowiada przed organizatorem za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie na terenie i w miejscu imprezy oraz zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

11. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

12. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy. Obowiązek ten realizuje w szczególności poprzez
a) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa
b) powołanie służby porządkowej i informacyjnej, wyposażonej w odpowiednie identyfikatory
c) zapewnienie dostępu do oznakowanego punktu pomocy medycznej
d) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd służbom ratowniczym i policji
e) umożliwienie dostępu do sprzętu gaśniczego

13. Służba porządkowa organizatora imprezy uprawniona jest w szczególności do:
a. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 11. regulaminu
d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy
e. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)
f. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia.

14. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania uczestnika do opuszczenia imprezy bez podania przyczyny.

15. W wypadku powstania zagrożenia uczestników imprezy organizator niezwłocznie powiadomi odpowiednie służby (pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne itp.). Do czasu przybycia odpowiednich służb ewentualną akcję ratowniczą i ewakuacyjną koordynuje kierownik do spraw bezpieczeństwa, zgodnie z ustalonymi przez organizatora wytycznymi.

16. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy dostęp do punktów sanitarnych.

17. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności rejestracji zachowania osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

18. Organizator zapewnia środkom masowego przekazu prawo relacjonowania przebiegu imprezy w całości oraz jej dowolnych częściach. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na wykorzystanie swego wizerunku w relacjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych z imprezy.

19. Na terenie, o którym mowa w punkcie 3. w trakcie imprezy działać mogą wyłącznie stoiska handlowe, usługowe i gastronomiczne, posiadające zgodę organizatora. Organizator wydaje taką zgodę wyłącznie podmiotom gospodarczym i osobom, które zadeklarują wsparcie finansowe lub materialne organizacji imprezy lub Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

20. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowania mają przepisy odpowiednich ustaw i załączone zasady postępowania określonych służb.

22. Regulamin podlega udostępnieniu poprzez publikację na stronie internetowej kolskiego sztabu WOŚP (www.kolo.pl) oraz wywieszenie w formie plakatów w miejscu imprezy (przy scenie) oraz przy wejściu na teren imprezy.




Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (1)
~jolka 07-12-2010 20:12
Łał...
| Zgłoś do usunięcia