R E K L A M A
ren
R E K L A M A
skorpion

Słowo kluczowe: krzysztof witkowski

Burmistrz og?asza ?a?ob? w mie?cie Kole
przedwczoraj 13:45 | 15

Burmistrz og?asza ?a?ob? w mie?cie Kole

?roda, 16 stycznia br. b?dzie dniem ?a?oby w mie?cie Kole - to decyzja jak? podj?? Burmistrz Miasta Ko?a Krzysztof Witkowski, aby uczci? pami?? o Pre...
Wylicytuj dzie? w fotelu burmistrza
9 dni temu | 6

Wylicytuj dzie? w fotelu burmistrza

Nie funkcji czy przywilejów, ale fotelu, w symboliczny sposób, pozbawi si? na jeden dzie? kolski w?odarz, by w??czy? si? w tegoroczny Fina? Wielkiej O...
Lech Brzezi?ski Wiceburmistrzem Miasta Ko?a
29 dni temu | 14

Lech Brzezi?ski Wiceburmistrzem Miasta Ko?a

Od 1 stycznia 2019 roku do Ratusza Miejskiego w Kole powróci stanowisko zast?pcy burmistrza. To Lech Brzezi?ski b?dzie wspiera? w pracy na rzecz miast...
Ile b?dzie zarabia? Burmistrz Miasta Ko?a? Radni zag?osowali
30-11-2018 16:57 | 19

Ile b?dzie zarabia? Burmistrz Miasta Ko?a? Radni zag?osowali

Jednym z punktów dzisiejszej sesji by?o g?osowanie nad projektem uchwa?y reguluj?cej wysoko?? wynagrodzenia nowego Burmistrza Miasta Ko?a, Krzysztofa ...
Jak wygl?da? pierwszy dzie? pracy nowego Burmistrza Ko?a?
28-11-2018 09:24 | 6

Jak wygl?da? pierwszy dzie? pracy nowego Burmistrza Ko?a?

Takie pytanie zadali?my Krzysztofowi Witkowskiemu, który w ostatni pi?tek z?o?y? uroczyste ?lubowanie i tym samym rozpocz?? swoj? histori? ze stanowis...
Zmiany w MZECu i innych spó?kach. Rady Nadzorcze odwo?ane!
27-11-2018 15:48 | 35

Zmiany w MZECu i innych spó?kach. Rady Nadzorcze odwo?ane!

W dniu wczorajszym, czyli pierwszym dniu Krzysztofa Witkowskiego na stanowisku Burmistrza Miasta Ko?a jedn? z decyzji, która zosta?a podj?ta by?o odwo...
Tomasz Sobolewski Przewodnicz?cym! Pierwsza sesja w Kole
23-11-2018 16:22 | 28

Tomasz Sobolewski Przewodnicz?cym! Pierwsza sesja w Kole

Tomasz Sobolewski niemal jednog?o?nie wybrany zosta? na Przewodnicz?cego Rady Miasta Ko?a. To w?a?nie dotychczasowy Przewodnicz?cy Komisji Bud?etu i F...
Kto b?dzie wiceburmistrzem Ko?a?
15-11-2018 11:52 | 26

Kto b?dzie wiceburmistrzem Ko?a?

To chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych informacji, na jakie czekaj? mieszka?cy Ko?a. W poprzedniej kadencji stanowisko to by?o kilkukrotnie obsadz...
Debata Wyborcza kandydatów na Burmistrza!
30-10-2018 17:46 | 51

Debata Wyborcza kandydatów na Burmistrza!

Debata ju? za nami. Kandydaci: Artur Szafra?ski i Krzysztof Witkowski zaprezentowali si? odpowiadaj?c na 12 pyta? przygotowanych przez redakcj?. Jak w...
Szafra?ski z du?? przewag?. Witkowski w drugiej turze
22-10-2018 21:26 | 60

Szafra?ski z du?? przewag?. Witkowski w drugiej turze

Zako?czy?o si? zbieranie oficjalnych danych przez komisje obwodowe. Suma g?osów trafi?a nast?pnie do komisji miejskiej a ta przes?a?a odpowiednie prot...
Uroczysta promocja monografii Gminy Ko?cielec
06-09-2018 09:24 | 0

Uroczysta promocja monografii Gminy Ko?cielec

W dniu 5 wrze?nia 2018 r. odby?a si? uroczysta promocja monografii gminy Ko?cielec. Te naukow? publikacj? opracowa? zespó? autorski w sk?ad którego we...
Kolska przysta?
30-08-2018 14:00 | 0

Kolska przysta?

Kajakarstwo kolskie ma d?ug? histori? si?gaj?c? pocz?tków XX wieku. Obecnie, kontynuatorem tych tradycji jest Stowarzyszenie "Przysta?".
Jak to z kolskim basenem by?o...
30-07-2018 15:55 | 13

Jak to z kolskim basenem by?o...

W Kole od kilkudziesi?ciu lat ?ywy by? pomys? i idea budowy miejskiej p?ywalni. Pierwsze podej?cie nast?pi?o w pocz?tkach lat 70-tych ubieg?ego stulec...
O mie?cie Kole w TVP3 Pozna?
24-07-2018 15:44 | 0

O mie?cie Kole w TVP3 Pozna?

W dniu jutrzejszym ok. godz. 8.30, w studiu TVP3 Pozna? swoj? obecno?? zaakcentuje nasze miasto w osobie dra Krzysztofa Witkowskiego, kolskiego histo...
Nowa publikacja o mie?cie Kole
07-07-2018 08:35 | 2

Nowa publikacja o mie?cie Kole

W dniu 6 lipca br. w sali konferencyjnej hotelu "Mazurek" w Kole odby?a si? promocja nowego wydawnictwa autorstwa dra Krzysztofa Witkowskiego, pt.: "M...
Osiedle Broniewskiego
29-06-2018 11:35 | 8

Osiedle Broniewskiego

Któ? z nas nie zna jednego z najstarszych kolskich osiedli, a mianowicie osiedla Broniewskiego? Wychowa?y si? i mieszkaj? tutaj kolejne pokolenia Nasz...
Wkrótce promocja nowego wydawnictwa o Kole
21-06-2018 13:13 | 0

Wkrótce promocja nowego wydawnictwa o Kole

Stowarzyszenie Przyjació? Miasta Ko?a nad wart? serdecznie zaprasza na promocj? publikacji pt.: „Miasto Ko?o, gdzie zabytki naoko?o”, auto...
Kolskie osiedla mieszkaniowe - os. Zawadzkiego
15-06-2018 09:31 | 4

Kolskie osiedla mieszkaniowe - os. Zawadzkiego

Dzisiaj kojarzymy osiedla wielorodzinne g?ównie ze spó?dzielniami mieszkaniowymi. Jednak?e by?o tak, ?e czasem na jednym osiedlu bloki stawia?o kilka ...
Budynek Szko?y Podstawowej Nr 2
01-06-2018 08:40 | 2

Budynek Szko?y Podstawowej Nr 2

Dzi? przedstawiamy w naszym cyklu kolejny obiekt zwi?zany z dziejami kolskiej o?wiaty, a mianowicie Szko?? Podstawow? Nr 2 znajduj?c? si? na Kaliskim ...
Odznaczony za zas?ugi dla Województwa Wielkopolskiego
30-05-2018 18:56 | 0

Odznaczony za zas?ugi dla Województwa Wielkopolskiego

Pocz?tek sesji rady miejskiej w Kole rozpocz?? si? mi?ym akcentem. A mianowicie dr Krzysztof Witkowski zosta? odznaczony honorow? odznak? "Za zas?ugi ...
Budynek Starostwa Powiatowego
18-05-2018 09:16 | 1

Budynek Starostwa Powiatowego

Któ? z Nas nie kojarzy okaza?ego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 23? Wielu z naszych mieszka?ców pracowa?o tam lub za?atwia?o swoj...
Pocz?tki Miejskiego Zak?adu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
04-05-2018 10:11 | 1

Pocz?tki Miejskiego Zak?adu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Jednym z donio?lejszych wymiarów rozwoju spo?ecze?stwa jest zaspokajanie jego podstawowych potrzeb spo?ecznych do których mo?emy zaliczy? równie? dost...
Kompleks handlowo-us?ugowy przy ul. Broniewskiego
20-04-2018 08:00 | 13

Kompleks handlowo-us?ugowy przy ul. Broniewskiego

Wszyscy chyba znamy sklep spo?ywczy przy ul. Broniewskiego, tzw. "Sam", a obok niego dawn? kawiarni? "Relax" i bar mleczny.
Wyk?ad w Klubie Seniora o zwolnieniach dyscyplinarnych
13-04-2018 08:44 | 1

Wyk?ad w Klubie Seniora o zwolnieniach dyscyplinarnych

W dniu wczorajszym z prelekcj? w kolskim Klubie Seniora "Trzecia Zmiana" wyst?pi? Krzysztof Witkowski, znany regionalista i historyk, lecz równie? apl...
Bursa szkolna
06-04-2018 09:45 | 2

Bursa szkolna

Tym razem przedstawiamy obiekt równie? zwi?zany z dziejami o?wiaty, a dok?adniej z dziejami wychowania i opieki, gdy? proces edukacyjny odbywa si? tam...
Budynek Pa?stwowej Szko?y Muzycznej
23-03-2018 09:28 | 0

Budynek Pa?stwowej Szko?y Muzycznej

W naszym cyklu przedstawiamy kolejny obiekt, w cz??ci swoich dziejów, zwi?zany z edukacj? - tym razem artystyczn?. Pi?kna kamienica b?d?ca obecnie sie...
Miasto Ko?o b?dzie mia?o swoje magnesy promocyjne
13-03-2018 12:24 | 12

Miasto Ko?o b?dzie mia?o swoje magnesy promocyjne

W najbli?szym czasie zostan? przygotowane magnesy promuj?ce Nasze miasto, które wydane zostan? przez Stowarzyszenie Przyjació? Miasta Ko?a nad Wart? i...
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3
09-03-2018 07:26 | 3

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3

W naszym cyklu przedstawiamy kolejny budynek, którego dzieje nierozerwalnie ??cz? si? z histori? kolskiej o?wiaty i wychowania...
Premiera nowego, dziesi?tego Rocznika Kolskiego
04-03-2018 14:31 | 1

Premiera nowego, dziesi?tego Rocznika Kolskiego

W sobot?, 3 marca w Miejskim Domu Kultury w Kole odby?a si? uroczysta promocja jubileuszowego dziesi?tego wydania czasopisma „Rocznik KolskiR...
O prawie w Klubie Seniora Trzecia Zmiana
02-03-2018 08:00 | 6

O prawie w Klubie Seniora Trzecia Zmiana

W dniu wczorajszym z prelekcj? w kolskim Klubie Seniora „Trzecia Zmiana” go?ci? Krzysztof Witkowski. Wszyscy znamy go jako pasjonata lokal...
Sklep Uniwersal
23-02-2018 08:19 | 9

Sklep Uniwersal

Oprócz spó?dzielni, handlem na terenie Ko?a w okresie PRL, zajmowa?o si? równie? przedsi?biorstwo pa?stwowe o nazwie Wojewódzkie Przedsi?biorstwo Hand...
Stowarzyszenie Przyjació? Miasta prosi o zaj?cie si? zamkiem
16-02-2018 08:27 | 6

Stowarzyszenie Przyjació? Miasta prosi o zaj?cie si? zamkiem

Wygl?d tego zabytku daleki jest od oczekiwanego. Powinny one jak najwierniej odzwierciedla? duch epoki, w której zabytek powsta?. Niestety wspó?czesne...
Rolniczy Dom Towarowy (RDT)
09-02-2018 20:14 | 3

Rolniczy Dom Towarowy (RDT)

Okres PRL-u charakteryzowa? si? upa?stwowieniem wszystkich dziedzin gospodarki, w tym równie? handlu. Na terenie Ko?a, dzia?a?o w tym sektorze kilka p...
Poznaj histori? ruin kolskiego zamku z dr Witkowskim
05-02-2018 09:10 | 3

Poznaj histori? ruin kolskiego zamku z dr Witkowskim

Niew?tpliwy sukces dzia?u Dawno Temu w Kole redagowanego przez dr Krzysztofa Witkowskiego sk?oni? nas do poszerzenia tego tematu o wersj? multimedialn...
Pocz?tki i historia zak?adu KORUND
26-01-2018 11:12 | 3

Pocz?tki i historia zak?adu KORUND

Nie ma chyba mieszka?ca Ko?a, któremu obce jest s?owo "KORUND". Z tym przedsi?biorstwem zwi?zane by?y losy wielu z nas, albowiem je?li nawet nie praco...
Fabryka ZREMB – znikaj?ca historia
13-01-2018 14:31 | 2

Fabryka ZREMB – znikaj?ca historia

Jeste?my obecnie ?wiadkami wyburzania budynków fabryki ZREMB. To doskona?a okazja do przypomnienia tego wycinka gospodarczych dziejów Naszego miasta, ...
Hotel na Starym Rynku
05-01-2018 12:36 | 8

Hotel na Starym Rynku

Obecnie w naszym mie?cie mamy kilka placówek oferuj?cych us?ugi hotelarskie i restauracyjne. Równie? w okresie wcze?niejszym nasze miasto posiada?o te...
Kolski szpital
29-10-2017 16:04 | 3

Kolski szpital

Dzi? ka?dy z nas wie, gdzie znajduje si? kolski szpital i jakie s? jego zadania. Jednak s?owo „szpital”, cho? u?ywane od wieków oznacza?o ...
Kolska ?wi?tynia ewangelicka
24-10-2017 05:13 | 1

Kolska ?wi?tynia ewangelicka

Mieszka?cy wyznania ewangelickiego s? zanotowani w Kole ju? w XVII w. Od wieków stanowili i stanowi? integraln? cz??? miejscowej spo?eczno?ci.
Budynek Szko?y Podstawowej Nr 3
14-10-2017 21:00 | 2

Budynek Szko?y Podstawowej Nr 3

W Kole zachowa?o si? kilka obiektów nierozerwalnie zwi?zanych z dziejami o?wiaty. Jednym z nich jest budynek Szko?y Podstawowej Nr3, w murach którego ...
Budynek zwi?zany z dziejami kolskiej o?wiaty
07-10-2017 14:04 | 0

Budynek zwi?zany z dziejami kolskiej o?wiaty

Obiekt w którym do niedawna mia? swoj? siedzib? Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy, od zawsze zwi?zany by? z dzia?alno?ci? o?wiatow?.
Kolski teatr
06-10-2017 16:33 | 0

Kolski teatr

Któ? z nas nie chcia?by i?? do teatru w swoim mie?cie? Mo?e trudno w to uwierzy?, ale tak kiedy? by?o w Kole... Na prezentowanej widokówce, wys?anej...
Nieistniej?ca restauracja...
05-10-2017 07:34 | 1

Nieistniej?ca restauracja...

Niepozorny, nieistniej?cy ju? budynek by? ?wiadkiem epilogu tragicznych wydarze? w pobliskim obozie zag?ady w Che?mnie nad Nerem.
Dawna Mleczarnia
04-10-2017 16:05 | 2

Dawna Mleczarnia

Dzisiejszy kompleks Okr?gowej Spó?dzielni Mleczarskiej w Kole znamy wszyscy. Jednak pocz?tki by?y skromne i zwi?zane z zupe?nie innymi budynkami.
Ratusz - serce miasta oczami rysownika
04-10-2017 15:31 | 3

Ratusz - serce miasta oczami rysownika

Niniejszym tekstem, wspólnie z dr. Krzysztofem Witkowskim – pasjonatem lokalnej historii, rozpoczynamy cykl artyku?ów o ciekawych budynkach i mi...
Nowy cykl programów.Kolskie zabytki z Krzysztofem Witkowskim
05-06-2017 14:39 | 3

Nowy cykl programów.Kolskie zabytki z Krzysztofem Witkowskim

Cykl programów o kolskich zabytkach - to pomys? kolskiego historyka i regionalisty dr Krzysztofa Witkowskiego, który zaproponowa? naszej redakcji real...
Edukacja prawnicza w liceum ogólnokszta?c?cym w Kole
05-06-2017 14:25 | 0

Edukacja prawnicza w liceum ogólnokszta?c?cym w Kole

W dniu 5 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokszta?c?cym w Kole, na zaproszenie dyrekcji, go?ci? dr Krzysztof Witkowski, kolski regionalista, historyk, lec...
Wyk?ad dr Krzysztofa Witkowskiego w Klubie Seniora
21-04-2017 10:21 | 4

Wyk?ad dr Krzysztofa Witkowskiego w Klubie Seniora

W dniu 20 kwietnia br. w Kolskim Klubie Seniora "Trzecia Zmiana" go?ci? z prelekcj? dr Krzysztof Witkowski - lecz tu niespodzianka - temat nie dotycz...