Miejscowe opady deszczu w pobliżu 10.2
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Polityka

Polityka

Polityka prywatności i informacje o plikach cookie

Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej e-kolo, działającej pod adresem internetowym www.e-kolo.pl, (dalej „Portal”), udostępnianej przez F&A MEDIA Bartłomiej Fiwek, ul. Powstańców Wlkp. 11/19 62-600 Koło, wydawcę portalu e-kolo.pl

„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Portalu.

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) Portal informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Portalu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Portal zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do prowadzenia statystyk ruchu na poszczególnych stronach Portalu, np. liczbę wyświetleń artykułu, liczbę odwiedzin portalu, czas przeglądania stron Portalu. Dane te to tzw. Cookies (ciasteczka) dostarczane przez przeglądarkę internetową. Generowaniem statystyk ruchu zajmuje się Google Analytics.

W czasie rejestracji lub dokonywania wpisów w Portalu w serwisach: Ogłoszenia, Katalog Firm, Weselniki, itp. Dane te obejmują:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail
 3. Adres strony www
 4. Adres strony facebook,
 5. Data urodzenia
 6. Nazwa i adres firmy
 7. Numery telefonu
 8. Numery NIP lub PESEL
 9. Adres IP

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Portalu jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu emisji treści na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Portalu. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Portalu oraz realizacji treści , np. ogłoszenia drobnego na rzecz Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji treści i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. treść dodanych komentarzy na potrzeby postępowań cywilno-karnych.

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić jedynie na potrzeby organów ścigania. Portal nie prowadzi sprzedaży danych osobowych i kontaktowych- wykorzystuje je jedynie na własne potrzeby.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Portal umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Portal może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Portalu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Portal również do celów:

 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,
 • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Inne dane

W niektórych przypadkach Portal gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Portalu lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Portalu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalem. Dane te gromadzi i przechowuje Google Analytics.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez Portal, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić bezpłatnie w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Portalem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt

Użytkownik Portalu może w dowolnym czasie skontaktować się z Portalem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Portal wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: e-kolo@e-kolo.pl

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.e-kolo.pl

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne informacje

Administratorem oraz dostawcą przestrzeni dyskowej, gdzie znajdują się dane użytkowników jest firma: home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335