R E K L A M A
ren
R E K L A M A
mjd

Słowo kluczowe: Babiak

O krok od tragedii! M??czyzna potr?cony przez poci?g
10 dni temu | 3

O krok od tragedii! M??czyzna potr?cony przez poci?g

Oko?o godziny 21:00, 6 stycznia br. w miejscowo?ci Osówie dosz?o do powa?nego wypadku z udzia?em pieszego oraz lokomotywy manewrowej . M??czyzna z ci?...
Ile zap?ac? w podatkach mieszka?cy Gminy Babiak?
17-12-2018 11:42 | 1

Ile zap?ac? w podatkach mieszka?cy Gminy Babiak?

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Babiak, radni przeg?osowali wysoko?? stawek podatków, jakie b?d? obowi?zywa? w najbli?szym, 2019 roku.
Kiermasz Ozdób Bo?onarodzeniowych w Babiaku
12-12-2018 09:25 | 0

Kiermasz Ozdób Bo?onarodzeniowych w Babiaku

?rodowiskowy Dom Samopomocy w D?bnie Królewskim w dniu 07 grudnia 2018 r. kolejny raz zaprezentowa? prace swoich uczestników. Kiermasz odby? si? w GOK...
Rozdali 300 paczek na Miko?ajkach w Brdowie
12-12-2018 08:57 | 0

Rozdali 300 paczek na Miko?ajkach w Brdowie

Tradycyjne, jak co roku Towarzystwo Przyjació? Ziemi Brdowskiej zorganizowa?o Miko?ajki,które odby?y si? w sali Jana Paw?a II przy klasztorze O Paulin...
Jaki b?dzie priorytet bud?etowy Gminy Babiak w 2019?
05-12-2018 08:13 | 0

Jaki b?dzie priorytet bud?etowy Gminy Babiak w 2019?

Nowa kadencja 2018-2023 nabiera rozp?du. Dla Wojciecha Chojnowskiego, dzi?ki g?osom wyborców b?dzie to okazja na kontynuacj? dotychczasowych dzia?a?. ...
W Gminie Babiak kolejne inwestycje drogowe
04-12-2018 09:03 | 0

W Gminie Babiak kolejne inwestycje drogowe

W listopadzie br. babiacki samorz?d zrealizowa? kolejne inwestycje drogowe. W miejscowo?ci Podd?bno u?o?ono 120 mb nak?adki asfaltowej o szeroko?ci 5 ...
Samochód przygniót? m??czyzn? do ?ciany! Zmar? na miejscu
29-11-2018 09:08 | 4

Samochód przygniót? m??czyzn? do ?ciany! Zmar? na miejscu

Do nieszcz??liwego wypadku dosz?o w dniu wczorajszym w Babiaku, gdzie niezabezpieczony pojazd przygniót? w?a?ciciela posesji do ?ciany budynku. M??czy...
I Sesja Rady Gminy Babiak w VIII kadencji
22-11-2018 11:03 | 0

I Sesja Rady Gminy Babiak w VIII kadencji

W dniu 21.11.2018 r. odby?a si? sesja inauguracyjna Rady Gminy Babiak w kadencji 2018-2023. G?ównym punktem obrad by?o wr?czenie za?wiadcze? o wyborze...
Mural Niepodleg?o?ciowy ods?oni?ty
14-11-2018 18:05 | 0

Mural Niepodleg?o?ciowy ods?oni?ty

Od godziny 11:45 rozpocz??o si? ?wi?towanie Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodleg?o?ci naszego kraju w Gminie Babiak. Tradycyjnie uroczysto?ci rozpo...
Straci? panowanie przy wyprzedzaniu.Stra?acy rozcinali pojazd
31-10-2018 10:05 | 0

Straci? panowanie przy wyprzedzaniu.Stra?acy rozcinali pojazd

W poniedzia?ek, 29 pa?dziernika w miejscowo?ci Kiejsze dosz?o do zdarzenia drogowego, w którym ucierpia? 20-letni kierowca samochodu osobowego. Stra?a...
Wójt Babiaka odebra? za?wiadczenie o wyborze
24-10-2018 09:50 | 0

Wójt Babiaka odebra? za?wiadczenie o wyborze

W dniu wczorajszym Przewodnicz?ca Gminnej Komisji Wyborczej w Babiaku Maria Wi?niewska wr?czy?a uroczy?cie za?wiadczenie o wyborze na Wójta Gminy Babi...
Wojciech Chojnowski na kolejne 5 lat w Babiaku
22-10-2018 10:41 | 0

Wojciech Chojnowski na kolejne 5 lat w Babiaku

Rozpoczyna si? kolejna kadencja Wójta Wojciecha Chojnowskiego - tak oficjalnie przedstawiaj? si? ju? wyniki PKW. Jak? ilo?ci? g?osów wygra? nad swoim ...
Rekordowa liczba zbudowanych dróg - podsumowanie kadencji w Gminie Babiak
02-10-2018 06:33 | 2

Rekordowa liczba zbudowanych dróg - podsumowanie kadencji w Gminie Babiak

Jak wskazuj? dane statystyczne, systematycznie rosn? dochody Gminy Babiak i samorz?d pnie si? do góry we wszelkich rankingach. To przek?ada si? równie...
Babiak: Uderzy? w nadje?d?aj?cy motocykl
01-10-2018 15:19 | 14

Babiak: Uderzy? w nadje?d?aj?cy motocykl

W minion? sobot? na terenie Gminy Babiak dosz?o do dwóch wypadków drogowych. Najpowa?niejszym okaza? si? ten z udzia?em samochodu osobowego oraz motoc...
Po?ar trzech samochodów na lawecie
06-09-2018 06:35 | 0

Po?ar trzech samochodów na lawecie

W dniu wczorajszym, tj. 5 wrze?nia br. o godz 18:21 wezwano s?u?by do po?aru lawety ci??arowej w miejscowo?ci Stefanowo gm. Babiak.
Wójt Babiaka odda? ho?d Poleg?ym
04-09-2018 11:38 | 0

Wójt Babiaka odda? ho?d Poleg?ym

1 wrze?nia, jak co roku Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowskim wraz ze swoim zast?pc? Rados?awem Bartczakiem zapalili znicze przy pomniku Obro?ców Ojc...
Znane polskie przeboje na jednej scenie w Babiaku
04-08-2018 17:54 | 0

Znane polskie przeboje na jednej scenie w Babiaku

Izabela Trojanowska i Gabriel Fleszar byli go??mi XX, jubileuszowego Dnia Gminy Babiak. Licznie przyby?a publiczno?? ?piewa?a razem ich najwi?ksze prz...
90-lecie jednostki OSP D?bno Królewskie
18-07-2018 15:29 | 1

90-lecie jednostki OSP D?bno Królewskie

14 lipca br. jednostka Ochotniczej Stra?y Po?arnej w D?bnie Królewskim obchodzi?a swój jubileusz 90-lecia powstania. Na uroczysto?ci pojawi?o si? wiel...
XX Dzie? Gminy Babiak - gwiazdy polskiej muzyki
18-07-2018 09:38 | 2

XX Dzie? Gminy Babiak - gwiazdy polskiej muzyki

ju? 4 sierpnia na placu przed GOKiBP w Babiaku odb?dzie si? dwudziesty Dzie? Gminy Babiak. Jakie atrakcje dla mieszka?ców przygotowali organizatorzy?
Wójt wr?czy? nagrody nauczycielom szkó? i przedszkoli
20-06-2018 21:43 | 1

Wójt wr?czy? nagrody nauczycielom szkó? i przedszkoli

W dniu dzisiejszym w Urz?dzie Gminy w Babiaku odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród Gminy Babiak dla nauczycieli pracuj?cych w szko?ach i przedszkolac...
Europose? Ryszard Czarnecki odwiedzi? mieszka?ców Babiaka
18-06-2018 10:28 | 8

Europose? Ryszard Czarnecki odwiedzi? mieszka?ców Babiaka

W ostatni? niedziel?, w sali widowiskowej Gminnego O?rodka Kultury w Babiaku odby?o si? spotkanie otwarte dla mieszka?ców Gminy Babiak z Europos?em Pr...
Otwarto stacj? meteorologiczn? w Radoszewicach
12-06-2018 13:27 | 0

Otwarto stacj? meteorologiczn? w Radoszewicach

Oficjalnie przeci?to wst?g? na nowej stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w miejscowo?ci Radoszewice (gm. Babiak). To ni...
BABIAK: Dofinansowanie do usuwania azbestu
06-06-2018 11:28 | 0

BABIAK: Dofinansowanie do usuwania azbestu

Urz?d Gminy w Babiaku informuje, ?e od 04 czerwca 2018 roku do 28 wrze?nia 2018 roku przyjmowane b?d? w tut. Urz?dzie (pokój nr 22) wnioski dot. dofin...
Piknik Ekologiczny w Babiaku
09-05-2018 12:15 | 0

Piknik Ekologiczny w Babiaku

Powiatowa Sanitarno - Epidemiologiczna w Kole, Firma Tonsmeier oraz Urz?d Gminy w Babiaku zapraszaj? na Piknik w Babiaku. Zaczynamy sprzed Szko?y Po...
227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Babiaku
03-05-2018 18:20 | 0

227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Babiaku

Pod przewodnictwem Orkiestry D?tej z Gminy Babiak i Wójta Wojciecha Chojnowskiego odby?y si? Gminne Uroczysto?ci 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3...
Znamy nazwisko nowego dyrektora ZS w Brdowie
26-04-2018 08:51 | 1

Znamy nazwisko nowego dyrektora ZS w Brdowie

W trakcie swojego sprawozdania mi?dzysesyjnego, Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski poinformowa? rad? o wyborze nowego dyrektora Zespo?u Szkó? w Brd...
Nowa stacja IMGW w Babiaku. Sprawdzaj pogod?
23-04-2018 08:57 | 3

Nowa stacja IMGW w Babiaku. Sprawdzaj pogod?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zako?czy? inwestycj? na terenie gminy Babiak, która mia?a na celu monta? urz?dze? meteorologicznych. Od dzi?...
Otwarte zawody w tenisie sto?owym
19-04-2018 10:07 | 1

Otwarte zawody w tenisie sto?owym

14 kwietnia 2018 roku odby?y si? pierwsze otwarte zawody w tenisie sto?owym rozgrywane w grze podwójnej (debel, mikst) dla mieszka?ców Gminy Babiak. Z...
Trwaj? remonty dróg w Gminie Babiak
13-04-2018 12:41 | 4

Trwaj? remonty dróg w Gminie Babiak

Do ko?ca czerwca bie??cego roku potrwaj? remonty drogowe na terenie Gminy Babiak. Wszystko to, dla zapewnienia mieszka?com wi?kszego komfortu i bezpie...
Rocznica Katastrofy Smole?skiej w Babiaku
11-04-2018 08:04 | 3

Rocznica Katastrofy Smole?skiej w Babiaku

10 kwietnia 2018 r. w ca?ym kraju obchodzona jest 8 rocznica katastrofy smole?skiej, w której zgin?? Prezydent RP Lech Kaczy?ski z ma??onk? oraz 94 uc...
Policjanci przej?li nielegalny tyto? i papierosy
09-04-2018 10:46 | 1

Policjanci przej?li nielegalny tyto? i papierosy

9 kilogramów krajanki tytoniowej i ponad 270 paczek papierosów bez wymaganych prawem znaków akcyzy, znale?li policjanci u 70 – latka z Babiaka. ...
Jecha? za szybko i zako?czy? tras? w rowie
05-04-2018 07:44 | 0

Jecha? za szybko i zako?czy? tras? w rowie

4 kwietnia 2018 roku w miejscowo?ci Góraj (gm. Babiak) dosz?o do zdarzenia drogowego, w którym ucierpia? kierowca samochodu marki Fiat Siena.
OG?OSZENIE
04-04-2018 14:50 | 1

OG?OSZENIE

Wójt Gminy Babiak stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) informuje,...
Poranne zderzenie osobówki z ci??arówk?
29-03-2018 08:12 | 0

Poranne zderzenie osobówki z ci??arówk?

Do powa?nego wypadku dosz?o dzi? nad ranem, tu? przed godzin? 5:00 w miejscowo?ci Brdów, na ?uku drogi Ko?o - W?oc?awek, tu? przy remizie OSP Brdów.
Wpad? w dom bo nie zachowa? ostro?no?ci na drodze
25-03-2018 10:51 | 3

Wpad? w dom bo nie zachowa? ostro?no?ci na drodze

24 marca br. o godzinie 3:00 w nocy dosz?o do zdarzenia drogowego, w którym udzia? bra? jeden pojazd. Samochodem jecha? mieszkaniec Powiatu Kolskiego,...
Rozpoczyna si? sezon po?arów traw
19-03-2018 10:04 | 0

Rozpoczyna si? sezon po?arów traw

Od co najmniej kilku dni rozpocz??a si? intensywna walka stra?aków z po?arami traw oraz u?ytków rolnych i le?nych. Najcz??ciej powodem pojawienia si? ...
Dru?ynowe rozgrywki so?eckie w tenisie sto?owym
12-03-2018 12:21 | 0

Dru?ynowe rozgrywki so?eckie w tenisie sto?owym

W dniu 10.03.2018 r. na hali sportowej w Babiaku odby?y si? dru?ynowe rozgrywki so?eckie w tenisie sto?owym o Puchar Wójta Gminy Babiak.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie
06-03-2018 08:27 | 0

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie

Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowym HYDRO-SYSTEM Tomasza Paradowskiego z Szpetala Górnego zajmuje si? rozbudow? stacji uzdatniania wody w ...
Narodowy Dzie? ?o?nierzy Wykl?tych w Babiaku
06-03-2018 06:45 | 0

Narodowy Dzie? ?o?nierzy Wykl?tych w Babiaku

W dniu 1 marca obchodzone jest polskie ?wi?to pa?stwowe, po?wi?cone upami?tnieniu ?o?nierzy antykomunistycznego i niepodleg?o?ciowego podziemia - Naro...
XXXI Sesja Rady Gminy Babiak
27-02-2018 02:26 | 0

XXXI Sesja Rady Gminy Babiak

W dniu jutrzejszym o godzinie 12:00 w sali Gminnego O?rodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odb?dzie si? XXXI Sesja Rady Gminy Babiak.
Dyrektor GOKiBP w Babiaku zaprasza na czarodzieja
10-02-2018 17:58 | 0

Dyrektor GOKiBP w Babiaku zaprasza na czarodzieja

Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku zaprasza wszystkich na wyst?p czarodzieja.
Po?ar warsztatu samochodowego w Janowicach
03-02-2018 14:30 | 0

Po?ar warsztatu samochodowego w Janowicach

W dniu 03.02.2018r. o godzinie 10:46 Stra?acy z OSP KSRG Babiak i JRG PSP Ko?o zostali zadysponowani do po?aru warsztatu samochodowego w miejscowo?ci ...
Sesja Rady Gminy Babiak
29-01-2018 11:55 | 1

Sesja Rady Gminy Babiak

26 stycznia br. w gmachu Gminnego O?rodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odby?a si? pierwsza w tym roku robocza sesja Rady Gminy Babiak.
Zadymienie kot?owni w Krukowie
20-01-2018 11:58 | 0

Zadymienie kot?owni w Krukowie

W dniu 19.01.2018r. o godzinie 8:31 jednostki Stra?y Po?arnej z OSP Babiak i PSP Ko?o zosta?y wezwane do zadymionej kot?owni w miejscowo?ci Krukowo gm...
W Babiaku pobito rekord podczas 26 Fina?u WO?P
15-01-2018 18:16 | 0

W Babiaku pobito rekord podczas 26 Fina?u WO?P

Wolontariusze w Babiaku zacz?li kwest? ju? od godziny 7:00 rano. Do godzin po?udniowych kwestowali przy Ko?cio?ach parafialnych na terenie gminy Babia...
Babiak z 26 Fina?em startuje o 15:00
13-01-2018 22:16 | 6

Babiak z 26 Fina?em startuje o 15:00

W Babiaku 26 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Babiaku b?dzie trwa? od wczesnych godzin porannych, gdzie kwest? zacznie 18 wolontariuszy p...
Wylicytuj dzie? w roli Wójta Gminy Babiak
05-01-2018 12:19 | 0

Wylicytuj dzie? w roli Wójta Gminy Babiak

W trakcie najbli?szego, 26 Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Babiaku, mo?na b?dzie wylicytowa?, m.in dzie? w roli Wójta Gminy Babiak.
Plama oleju na drodze powiatowej
02-01-2018 19:22 | 3

Plama oleju na drodze powiatowej

Pocz?tek 2018 roku Stra?acy z OSP KSRG Babiak i PSP Ko?o, rozpocz?li wyjazdem alarmowym do miejscowo?ci Józefowo, gdzie na d?ugo?ci 150 metrów by?a ro...
Bezp?atne badania mammograficzne w Gminie Babiak
29-12-2017 14:43 | 0

Bezp?atne badania mammograficzne w Gminie Babiak

W dniu 24 stycznia 2018 roku przy budynku Gminnego O?rodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odb?d? si? bezp?atne badania mammograficzne dla k...
?mier? na torach. M??czyzna pope?ni? samobójstwo!
26-12-2017 09:32 | 23

?mier? na torach. M??czyzna pope?ni? samobójstwo!

W dniu dzisiejszym 26.12.2017 o godzinie 1:14 nad Babiakiem zawy?y syreny alarmowe. Stra? Po?arna z Babiaka i z Ko?a, policja oraz Zespó? Ratownictwa ...
Kobieta wjecha?a pod nadje?d?aj?cy poci?g. Ranna w szpitalu
02-12-2017 10:34 | 0

Kobieta wjecha?a pod nadje?d?aj?cy poci?g. Ranna w szpitalu

Dnia 1 grudnia 2017r oko?o godziny 14:20, s?u?by ratunkowe zosta?y wezwane do wypadku drogowego przy przeje?dzie kolejowym w miejscowo?ci Osówie.
OSP Brdów rozpoczyna przygotowania do KRSG
30-11-2017 10:24 | 4

OSP Brdów rozpoczyna przygotowania do KRSG

W dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie urz?du gminy nast?pi?o podpisanie porozumienia pomi?dzy Wójtem Gminy Babiak - Wojciechem Chojnowskim, Komend...
Handlowali podróbkami na targu w Babiaku
29-11-2017 08:36 | 0

Handlowali podróbkami na targu w Babiaku

Policjanci z Referatu do Walki z Przest?pczo?ci? Gospodarcz? Komendy Powiatowej Policji w Kole 25 listopada br. zabezpieczyli odzie? z podrobionymi zn...
Po?ar w kot?owni przy Placu Ko?ciuszki
11-11-2017 18:30 | 1

Po?ar w kot?owni przy Placu Ko?ciuszki

Dnia 11 listopada o godzinie 14:48 Stra?acy z Babiaka oraz jednostki PSP z Ko?a zostali wezwani do po?aru pieca centralnego ogrzewania w jednym z domó...
Wy?owiono cia?o 63-letniego m??czyzny ze stawu
07-10-2017 17:03 | 1

Wy?owiono cia?o 63-letniego m??czyzny ze stawu

W dniu dzisiejszym, w godzinach popo?udniowych wezwano stra? po?arn? oraz policj? do miejscowo?ci Góraj (gm. Babiak) gdzie mieszkaniec wsi zauwa?y? w ...
BABIAK: Radni podwy?szyli diety swoje i so?tysów
05-10-2017 13:05 | 0

BABIAK: Radni podwy?szyli diety swoje i so?tysów

W dniu wczorajszym pierwszy raz w historii naszego portalu odwiedzili?my sesj? Rady Gminy Babiak. Trafili?my akurat na ciekaw? dyskusj?, która wywi?za...
Dzie? Ch?opca w Szkole Podstawowej w Babiaku
02-10-2017 09:55 | 1

Dzie? Ch?opca w Szkole Podstawowej w Babiaku

29 wrze?nia w Szkole Podstawowej w Babiaku obchodzono Dzie? Ch?opaka. Z inicjatywy Samorz?du Uczniowskiego klas I-V w sali gimnastycznej odby?o si? ur...
Ci??arówka potr?ci?a rowerzystk?. Ranna ze z?amaniami
30-09-2017 15:31 | 3

Ci??arówka potr?ci?a rowerzystk?. Ranna ze z?amaniami

W dniu dzisiejszym, oko?o godziny 11:00 w miejscowo?ci Trzebuchów w gm.Osiek Ma?y dosz?o do wypadku, w którym ucierpia?a 65-letnia rowerzystka.
Przegrzanie doprowadzi?o do po?aru sieczkarni
29-09-2017 10:31 | 1

Przegrzanie doprowadzi?o do po?aru sieczkarni

Prawdopodobnie przegrzanie maszyny podczas pracy doprowadzi?o do powstania ognia. Samojezdna sieczkarnia do ci?cia kukurydzy zapali?a si? na polu w mi...
Po?ar domu w miejscowo?ci ?urawieniec
19-08-2017 11:44 | 0

Po?ar domu w miejscowo?ci ?urawieniec

Prawdopodobnie niesprawna instalacja elektryczna poddasza by?a powodem pojawienia si? ognia na najwy?szej konstrukcji domu. Stra?acy musieli wycina? c...
Do?ynki Gminne w Babiaku
10-08-2017 07:35 | 0

Do?ynki Gminne w Babiaku

Kolejna gmina zaplanowa?a swoje ?wi?to plonów w dniu 27 sierpnia. Równie? Gmina Babiak ?wi?towa? b?dzie Do?ynki tego dnia. Poni?ej prezentujemy progra...
Poci?giem do Poznania i Warszawy z Babiaka? Ju? tak!
03-08-2017 15:33 | 10

Poci?giem do Poznania i Warszawy z Babiaka? Ju? tak!

Interwencja kolskiego Pos?a RP Leszka Galemby w sprawie uruchomienia dodatkowych po??cze? dla stacji PKP w Babiaku zako?czy?a si? sukcesem. Teraz mies...
XIX Dzie? Gminy Babiak - ju? jutro!
28-07-2017 08:47 | 0

XIX Dzie? Gminy Babiak - ju? jutro!

W dniu jutrzejszym odb?dzie si? najwi?ksze wydarzenie Gminy Babiak. Ju? 19 raz Dzie? Gminy Babiak a w jego programie wyst?p Krystyny Gi?owskiej i zesp...
Wyprzedzaj?c straci? panowanie nad pojazdem. Wyl?dowa? w rowie
23-07-2017 21:48 | 3

Wyprzedzaj?c straci? panowanie nad pojazdem. Wyl?dowa? w rowie

Tu? po godzinie 21:00 dosz?o do niegro?nego zdarzenia drogowego w miejscowo?ci Kiejsze (gm. Babiak). Kierowca wyprzedzaj?c inny pojazd wpad? w po?lizg...
Przewrócony konar drzewa zerwa? trakcj? kolejow?
13-07-2017 14:18 | 0

Przewrócony konar drzewa zerwa? trakcj? kolejow?

W dniu dzisiejszym oko?o godziny 8:00 dosz?o do zdarzenia, w którym bra?y udzia? jednostki z terenu Powiatu Kolskiego. Silny wiatr uszkodzi? konar drz...
Po?ar piwnicy w budynku mieszkalnym
06-07-2017 10:37 | 0

Po?ar piwnicy w budynku mieszkalnym

W dniu wczorajszym, tu? przed pó?noc? stra?acy zostali zadysponowani do po?aru piwnicy budynku mieszkalnego w miejscowo?ci Bagno w gm. Babiak.
Zniszczenia po nawa?nicy w Gminie Babiak
17-06-2017 12:50 | 0

Zniszczenia po nawa?nicy w Gminie Babiak

16 czerwca oko?o godziny 14:00 stra?acy z OSP Babiak zostali zadysponowani do zabezpieczenia zerwanego dachu na budynku gospodarczym.
BABIAK: Dachowanie w Bogus?awicach. Osoba ranna
13-04-2017 09:03 | 0

BABIAK: Dachowanie w Bogus?awicach. Osoba ranna

W dniu 12.04.2017 r. o godzinie 14.45 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kole przyj??o zg?oszenie, ?e na drodz...
Przez trzy godziny by? Wójtem Babiaka
23-03-2017 08:35 | 1

Przez trzy godziny by? Wójtem Babiaka

W dniu 22.03.2017 Pan Mi?osz Stasiak z Babiaka zrealizowa? to, co wylicytowa? podczas WO?P 2017. Mianowicie za 390 zl wylicytowa?, ?e b?dzie przez trz...
Turniej ping-ponga w Babiaku
07-03-2017 13:04 | 0

Turniej ping-ponga w Babiaku

Sobota 4 marca 2017 r. na gminnej hali sportowej przebiega?a pod znakiem ping-ponga. Cztery so?ectwa wzi??y udzia? w VII Turnieju So?eckim o Puchar Wó...
BABIAK: Nowe , energooszcz?dne latarnie uliczne
06-02-2017 11:38 | 3

BABIAK: Nowe , energooszcz?dne latarnie uliczne

W miejscowo?ciach: Babiak, Brdów, Bogus?awice, D?bno Królewskie, Zakrzewo i Kolonia od Babiaka stare oprawy ulicznego o?wietlenia zosta?y wymienione n...
BABIAK: Sp?on??y cztery ary terenów le?nych
06-02-2017 10:34 | 0

BABIAK: Sp?on??y cztery ary terenów le?nych

4 lutego stra?acy z jednostki OSP Babiak zosta?y zadysponowane do po?aru lasu w miejscowo?ci Maliniec (gm. Babiak). Spaleniu uleg?y cztery ary ?ció?ki...
Po?ar trzciny nad jeziorem Brdowskim
04-02-2017 11:26 | 0

Po?ar trzciny nad jeziorem Brdowskim

Prawdopodobnie zaprószenie ognia przez osob? nieznan? by?o powodem ognia jaki pojawi? si? na brzegu jeziora Brdowskiego. 2 lutego po godzinie 18:00 z ...
Spotkanie z Kamilem Go??bowskim, pisarzem z Babiaka
20-01-2017 13:12 | 0

Spotkanie z Kamilem Go??bowskim, pisarzem z Babiaka

Nie dalej jak wczoraj (19.01.) w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole odby?o si? spotkanie z Kamilem Go??bowskim, pisarzem poc...
BABIAK: Ford Focus dachuj?c wyl?dowa? w rzeczce.
14-01-2017 13:34 | 0

BABIAK: Ford Focus dachuj?c wyl?dowa? w rzeczce.

W dniu dzisiejszym, oko?o godziny 10:00 w miejscowo?ci Kiejsze (gm. Babiak) dosz?o do zdarzenia drogowego, w którym udzia? bra? jeden samochód osobowy...