sim
ubezpieczenia klodawa
Wiadomości Miasto Koło Rewitalizacja: Diagnoza Obszaru Zdegradowanego

Rewitalizacja: Diagnoza Obszaru Zdegradowanego

19-05-2017 13:57 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 2,884 | Komentarzy: 0
Rewitalizacja: Diagnoza Obszaru Zdegradowanego
Foto:archiwum e-kolo
zacisze
Jak już Państwo wiecie z uprzednich publikacji w Kole opracowywany jest program rewitalizacji. Pierwszym elementem przygotowania programu rewitalizacji jest określenie terenu zdegradowanego i rewitalizacji.

Struktura diagnozy przygotowanej na potrzeby Koła przedstawia się w następujący sposób:

 • Diagnoza koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w tym w szczególności:
 1. Bezrobocia,
 2. Ubóstwa,
 3. Przestępczości,
 4. Niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,
 5. Niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,
 • Diagnoza współwystępowania przestrzennego pozostałych negatywnych zjawisk:
 1. Gospodarczych,
 2. Środowiskowych,
 3. Przestrzenno-funkcjonalnych,
 4. Technicznych.

Koło dotykają problemy typowe dla polskich miast, takie jak stan elewacji niektórych domów, psujących ogólny ogląd, brak spójności w kompozycji architektonicznej, nie w pełni zadowalający stan przestrzeni publicznej. Jak wiadomo są to zagadnienia niełatwe do rozwiązywania, choćby ze względu na prawo własności. Niemniej głównym problemem w zakresie rewitalizacji w mieście Kole jest degradacja obszaru Starego Miasta i przyległych ulic prowadząca do występowania negatywnych zjawisk społecznych (bezrobocie, wysoki poziom ubóstwa), gospodarczych (zamykanie istniejących podmiotów gospodarczych, brak chęci do inwestowania oraz otwierania nowych punktów handlowo-usługowych) oraz przestrzennej (budynki przeznaczone do rozbiórki, ogólny stan elewacji).

Ten obszar posiada duży potencjał rozwojowy dla Miasta Koła. Znajduje się tutaj duża liczba zabytków architektury. Ponadto na wskazanym terenie występuje wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. Znacznie wyższy jest wskaźnik trwałego bezrobocia dla wybranych terenów.  Niepokojącym zjawiskiem występującym na przedmiotowym obszarze jest wysoki stosunek przestępstw i wykroczeń, który wiąże się pośrednio z niedoborem w zdegradowanym obszarze obiektów i przestrzeni umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców, a w szczególności przez dzieci i młodzież. Na opisywanym obszarze występuje również problem alkoholizmu, który w większości przypadków dotyka rodziny dysfunkcyjne. Znamienną cechą obszaru zdegradowanego jest także fakt niskiej efektywności prowadzonej tamże działalności handlowo-usługowej, na co dowodem jest m.in. to, iż znacząca część nowoutworzonych działalności nie jest w stanie utrzymać się dłużej niż jeden rok.

W związku z diagnozą główne cele działań rewitalizacyjnych powinny być następujące:

 • włączanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w planowaniu i realizacji procesów rewitalizacyjnych. Działania w obszarze społecznym polegać będą w pierwszym rzędzie na rozwoju zasobów ludzkich, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej, zapobieganiu patologiom społecznym;
 • ochrona i wykorzystanie  potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Działania w tym obszarze wspomogą proces tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej, wykorzystanych i prawidłowo zagospodarowanych terenów zielonych, odnowienie infrastruktury i obiektów architektonicznych;
 • rozwój mieszkalnictwa - budownictwa czynszowego na obszarach rewitalizowanych poprzez budowę w obrębie Starego Rynku budynku mieszkalnego, co wpłynie na ożywienie obszaru w kontekście społecznym i gospodarczym.
 • Tworzenie warunków dla przygotowywania nowych miejsc pracy przy udziale interesariuszy – przedsiębiorców.

Ocena wskaźnikowa potwierdziła degradację obszaru wskazanego w „Strategii rozwoju”, czyli: Stare Miasto (wraz z częścią prawobrzeżną i błoniami), oraz tereny po zakładach Korund i rejon wieży ciśnień. Są to obszary tracące dotychczasowe funkcje. Ponadto do obszaru zdegradowanego/rewitalizowanego włączono obszary dające szansę na zaspokojenie podstawowych deficytów – miejsc pracy w rejonie ulicy Toruńskiej. Obszary te charakteryzują się nagromadzeniem negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych, takich jak zaburzona struktura demograficzna, niski poziom zamożności, słaba dostępność i jakość usług publicznych oraz pogarszający się stan infrastruktury technicznej.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Słowa kluczowe:
Materiał sponsorowany. Redakcja nie jest jego autorem i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nim zawartą
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl