R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

Poezja jest kobietą

07-10-2019 14:11 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 3,033 | Komentarzy: 0

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu „Poezja jest kobietą”. To już kolejna edycja konkursu recytatorskiego - organizowanego przez placówkę - tym razem w innej odsłonie.

Foto:px | Kobieta w deszczu
R E K L A M A

Regulamin konkursu recytatorskiego „Poezja jest kobietą”.

Zaprasza – Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Cele konkursu: zainteresowanie poezją, popularyzowanie twórczości POETEK, rozwijanie zdolności recytatorskich, doskonalenie dykcji, rozwijanie umiejętności deklamacji, zachęcanie do prezentowania siebie, wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze, integracja, nawiązanie współpracy między placówkami.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów klas 8 szkół podstawowych powiatu kolskiego (każdą szkołę reprezentuje maksymalnie trzech uczniów).

Konkurs poprowadzony będzie w formie turnieju recytatorskiego (wystąpienie determinuje alfabetyczne ułożenie nazwisk): repertuar obejmuje 2 utwory poetyckie – dowolnej poetki – w całości; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.

Prezentacja/recytacja oceniana będzie przez komisję konkursową na podstawie: doboru tekstu odpowiednio do wieku i predyspozycji recytatora, interpretacji głosowej tekstu (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza), kultury słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie), opanowania pamięciowego utworu, ogólnego wyrazu artystycznego.

Podstawą do sformułowania werdyktu będzie wysłuchanie przez każdego członka komisji konkursowej wszystkich uczestników. Ostateczny werdykt ustalony zostanie w drodze wspólnej dyskusji członków komisji konkursowej. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzygającym będzie głos przewodniczącego. Decyzja komisji jest ostateczna. Komisja konkursowa powołana przez organizatora składać się będzie z 2-3 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania konkursu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 21 listopada 2019 r.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy. Nie przewiduje się miejsc równorzędnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą – do 8 listopada 2019 r. w Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło, lub mailowo – [email protected] – w postaci prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia RODO. Nie dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym konkursie. Formularze Zgłoszeniowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs odbędzie się w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19 (I piętro) – 21 listopada 2019 r. o g. 9:00.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgłaszający swój udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w konkursie. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków podanych powyżej wiązać się będzie z niezakwalifikowaniem prezentacji/recytacji do konkursu lub utraty prawa do nagrody.

Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w konkursie. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników i ich opiekunów.

Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wyników konkursu, zdjęć i relacji na www.biblioteka-kolo.pl, fb organizatora, mass mediach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od uczestnika konkursu Formularza Zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych; opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego; nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu; niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.

Kontakt: Anna Pietruszka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, tel. 63 21 78 005, mail – [email protected]

Formularz Zgłoszeniowy konkursu recytatorskiego „Poezja jest kobietą” oraz Oświadczenie znajdziecie na  - http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=16350

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze