sim
geberit produkcja
Wiadomości Urząd Miejski w Kole Wybór ławników na kadencję 2016-2019

Wybór ławników na kadencję 2016-2019

25-05-2015 12:27 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 4,642 | Komentarzy: 0
Jubiler Euro Koło
Wybór ławników na kadencję 2016-2019
Foto:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole informuje, że zgodnie z art. 160 § 1 i 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 133 z późniejszymi zmianami)
Ogłasza się nabór kandydatów
na ławników do Sądu Rejonowego w Kole oraz Sądu Okręgowego w Koninie
w kadencji 2016 – 2019

Obywateli spełniających wymogi art. 158 § 1 i 3 oraz art. 159 § 1 i 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zapraszam do wzięcia udziału w kadencyjnym naborze na ławnika sądowego.

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego uzyskać można w:
• Biurze Rady Miejskiej w Kole, Stary Rynek 1 - Ratusz Miejski w Kole
• na stronach internetowych miasta Koła: www.bip.kolo.pl, www.kolo.pl

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
• 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie)
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia)
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia)
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia)
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.22), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia)
• do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia)
• do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć listę 50 osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Rady Miejskiej w Kole oraz za pośrednictwem poczty.

Biuro Rady Miejskiej w Kole
Ratusz Miejski
Stary Rynek 1
62-600 Koło

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udziela Biuro Rady Miejskiej w Kole
tel.: 63 2627544

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie na ławników:
- do Sądu Rejonowego w Kole w liczbie 2 osób,
- do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie 3 osób, w tym 1 osoba do sądu pracy.

Dokumenty do pobrania:
1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
2. oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
4. wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole
(-) Artur Szafrański


Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku Materiał sponsorowany. Redakcja nie jest jego autorem i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nim zawartą
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!