sim
kol-net
Wiadomości Biblioteka Bibliotekarz - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

Bibliotekarz - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

19-09-2017 13:34 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 598 | Komentarzy: 0
Jubiler Euro Koło
Bibliotekarz - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole
Foto:px | Postać z książkami
Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Bibliotekarz" .

Cele: popularyzacja technik plastycznych, sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań, wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych twórców, kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury, rozwój talentów plastycznych.

Temat i zadanie: Oni też byli bibliotekarzami! Wydawać by się mogło, że znani: pisarze, politycy, aktorzy, tancerze,… nigdy nie mieli nic wspólnego z biblioteką. To mylne myślenie. Znajdźcie historyczne lub współczesne postaci, które posiadają wykształcenie bibliotekarskie lub w pewnym okresie swojej kariery pracowały w bibliotece. Sporządźcie ich portrety!

Uczestnicy: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów. Warsztat: technika plastyczna - dowolna, materiały - dowolne, format papieru - A3, A4.

Założenia organizacyjne:

każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres szkoły/placówki; imię i nazwisko przedstawionej postaci,

prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy,

dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),

Organizator nie zwraca prac: biorących udział w konkursie, zdyskwalifikowanych, wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,

nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Bibliotekarz” do 10 listopada 2017 r. na adresy Organizatora: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator, określa termin i miejsce obrad; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna, Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą pocztową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,

wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora,

zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora,

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

Kontakt: Anna Pietruszka; Filia dla Dzieci; tel. 63 21 78 005; e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl Organizator prosi o pomoc nauczycieli oraz bibliotekarzy.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!