R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

"Do twarzy mi z książką" - konkurs fotograficzny!

07-03-2018 12:45 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 3,518 | Komentarzy: 0

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu fotograficznego "Do twarzy mi z książką".
Foto:px | Aparat fotograficzny
R E K L A M A

I. Przepisy ogólne

1. Konkurs organizowany jest przez Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, przy ul. Kolejowej 19, zwanej dalej Organizatorem konkursu.

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatu kolskiego. Konkurs rozpoczyna się 12 marca 2018 r. i trwać będzie do 21 kwietnia 2018 r. Wyłonienie laureatów nastąpi do 7 maja 2018 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.biblioteka-kolo.pl

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy za wyjątkiem członków jury.

4. Celem konkursu „ Do twarzy mi z książką” jest: zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek, popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie sleeveface. Co to jest sleeveface? To fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała, lub inaczej wkomponowanie książki w adekwatne do jej okładki otoczenie. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne połączenie fotografowanej osoby - czytelnika z jego książkowym wcieleniem, nadające okładce nowe znaczenie, wymowę. Termin sleeveface, połączenie dwóch wyrazów - okładka i twarz, upowszechniony został przez Johna Rostrona i Carla Morrisa, w wersji winylowej, w publikacji o tej samej nazwie. Z czasem fotografowanie się z płytą, książką urosło do rangi popularnego zjawiska, upowszechnianego za sprawą mediów społecznościowych.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Przepisy dotyczące prac

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biblioteka-kolo.pl Do formularza należy dołączyć jedną pracę w formacie JPG o wymiarach min. 1280x960 pikseli, rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 1MB. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu. Formularz zgłoszeniowy i pracę należy nadesłać do 21 kwietnia br., do g. 23:59, na adres: [email protected], temat: „Do twarzy mi z książką”

2. Wyboru sześciu najlepszych fotografii dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 7 maja 2018 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.biblioteka-kolo.pl

4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Tygodniu Bibliotek 2018 r. [8-15 maja, pod hasłem „(Do)wolność czytania”]. Informacja z dokładnym terminem uroczystości zostanie zamieszczona na stronie www.biblioteka-kolo.pl

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

III. Wykorzystanie prac

1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.biblioteka-kolo.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.

4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA