Słonecznie 20.5

Ogłoszenie: Druga licytacja nieruchomości w Powierciu

Autor: Izba Skarbowa 27 Maj 2024 przeczytasz w ok. 6 min.
Ogłoszenie: Druga licytacja nieruchomości w Powierciu
© Izba Skarbowa
(0) | Czytano:
16,392 razy | przeczytasz w ok. 6 min.

Urząd Skarbowy w Kole informuje, że odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Powiercie Wieś gm. Koło. Szczegóły w treści artykułu.

R E K L A M A
0
Czytano:
16,392 razy
Udostępnij

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Szanowni Państwo, podaję do publicznej wiadomości, że w sprawie zobowiązanego podmiotu: PB „TRADE” Sp. z o.o. - w dniu 5 lipca 2024 o godzinie 11:00, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kole przy ul. Bolesława Prusa 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Powiercie Wieś gmina Koło, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą nr KN1K/00061807/3.

Przedmiot Licytacji:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,5500 ha położona w miejscowości Powiercie Wieś, gmina Koło, powiat kolski, województwo wielkopolskie. Nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnym numerem działki 258, arkusz mapy nr 1, obręb ewidencyjny nr 0018 Powiercie Wieś.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miejscowości Powiercie Wieś, przy drodze publicznej o nawierzchni gruntowej, 150 metrów od drogi o nawierzchni asfaltowej relacji Koło - Dąbie. Oddalona jest o około 4,5 km od siedziby gminy, centrum miasta Koła
i podstawowych obiektów użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz pola uprawne.

Nieruchomość posiada dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej:

  • droga o nawierzchni gruntowej, w pobliżu drogi asfaltowej,
  • energia elektryczna,
  • wodociąg,
  • kanalizacja sanitarna,
  • światłowód.

Nieruchomość posiada kształt regularny, wydłużony. Posiada wymiary: szerokość frontu ok. 30 m i długość ok. 320 m. Działka usytuowana jest na terenie płaskim. Od południa graniczy z ciekiem wodnym stanowiącym rów melioracyjny, natomiast od strony północnej przylega bezpośrednio do drogi publicznej kategorii gminnej o nawierzchni gruntowej.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest nieruchomość, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Koło oznaczona nieruchomość znajduje się na terenie o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacyjnej (uchwała Rady Gminy w Kole nr XXV/150/2001 z 1.02.2001r. zmieniona uchwałą nr XXXIII/279/2017 z dnia 29.11.2017r.).

Przedmiotowa nieruchomość objęta została czterema decyzjami Wójta Gminy Koło o warunkach zabudowy:

  1. Decyzja nr GGN.6730.96.D.2015 z dnia 8 grudnia 2015r. z przeznaczeniem na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych i czterech budynków gospodarczych oraz drogi wewnętrznej.
  2. Decyzja nr GGN.6730.98.D.2015 z dnia 9 marca 2016r. z przeznaczeniem na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych i czterech budynków gospodarczych oraz drogi wewnętrznej.
  3. Decyzja nr GGN.6730.119.D.2015 z dnia 16 maja 2016r. z przeznaczeniem na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych i trzech budynków gospodarczych oraz drogi wewnętrznej.
  4. Decyzja nr GGN.6730.54.D.2016 z dnia 1 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego oraz drogi wewnętrznej.

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi: 927.400,00 zł, a cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości oszacowania stanowi kwotę: 649 180,00 zł.

Nieruchomość można oglądać (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. 502-780-284) w terminie 14 dni przed dniem licytacji, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w godzinach otwarcia urzędu dla interesantów w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kole ul. Prusa 10.

Wadium:

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości oszacowania tj. 92.740,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych). Wadium składa się wyłącznie na rachunek organu egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole NBP O/Poznań 65 1010 1469 0001 1413 9120 0000 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium – KN1K/00061807/3”.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się. Pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia licytacji. Za datę zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku organu egzekucyjnego. Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. Podatek VAT jest zawarty w cenie nieruchomości.

Zasady udziału w licytacji:

Do licytacji mogą przystąpić osoby, które skutecznie złożą wadium. W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 111 d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Na podstawie postanowienia o przyznaniu własności wykreślone zostaną wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu tym stwierdzone zostanie zapłacenie przez nabywcę całej ceny nabycia.

Pouczenie:

Na podstawie art. 110 z § 1 i § 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynność organu egzekucyjnego dotyczącą obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole informuje, że licytacja może być odwołana bez podania przyczyn bądź w przypadku niezachowania porządku lub powzięcia informacji o zmowie licytantów, niezależnie od możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania karnego zgodnie z art. 305 § 1 KK.

R E K L A M A
newsletter

Korzystaj z newslettera

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

R E K L A M A
Powiat Kolski
Planowane wyłączenia prądu przez operatora w powiecie kolskim 18.06.2024
59 minuty temu 386

Planowane wyłączenia prądu przez operatora w powiecie kolskim 18.06.2024

Gmina Kłodawa
Wernisaż wystawy i promocja książki Ziemianie okolic Kłodawy. Dziedzictwo i pamięć Grażyny Niewiarowskiej
10
9 godziny temu 1,179

Wernisaż wystawy i promocja książki Ziemianie okolic Kłodawy. Dziedzictwo i pamięć Grażyny Niewiarowskiej

Miasto Koło
Nowa ulica w mieście Kole? Sprawdź propozycję nazwy
9 godziny temu 6,551 2

Nowa ulica w mieście Kole? Sprawdź propozycję nazwy

Miasto Koło
Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole Miejskie nr 6 zostaną połączone?
9 godziny temu 3,414

Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole Miejskie nr 6 zostaną połączone?

Miasto Koło
Pierwsza pomoc w praktyce: szkolenie dla uczniów OHP
10 godziny temu 626

Pierwsza pomoc w praktyce: szkolenie dla uczniów OHP

Inne
Niespodzianki na urlopie? Tylko te pozytywne!
10 godziny temu 403

Niespodzianki na urlopie? Tylko te pozytywne!

R E K L A M A

Newsletter - bądź na bieżąco

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych