sim
marzena pilarska
Wiadomości Miasto Koło Najwięcej bezrobotnych sprzedawców

Najwięcej bezrobotnych sprzedawców

23-05-2013 12:47 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 30,910 | Komentarzy: 7
Tomasz Nowak
Najwięcej bezrobotnych sprzedawców
Foto:
zacisze
Na najbliższej Sesji Powiatu Kolskiego przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawią sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2012. My prezentujemy już dziś wyniki działania powiatowego pośrednika pracy.
Na koniec grudnia 2012 r. w powiecie kolskim było zarejestrowanych 5 345 osób bezrobotnych i liczba ta była wyższa od stanu z końca 2011 roku o 145 osób.
Bezrobotni zarejestrowani w końcu grudnia 2012 r. w powiecie kolskim stanowili 14,7 % ludności aktywnej zawodowo, co oznacza wzrost o 0,3 % w porównaniu z końcem 2011 roku. W 2012 zarejestrowano łącznie 6990 osób, wyrejestrowano 6845 osób, w tym 3600 na podjęcie pracy.

Bezrobocie kobiet
W końcu grudnia 2012 r. wśród bezrobotnych było zarejestrowanych 2 959 kobiet, tj. 55,3 % ogółu bezrobotnych.

Bezrobotni według wieku
W końcu 2012 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu kolskiego stanowili ludzie młodzi w wieku 25 - 34 lata (1564 osoby), następnie w wieku 18 - 24 lata (1450 osób). Wyżej wymienione grupy stanowiły 56,3 % ogółu wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

Bezrobotni według wykształcenia
Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym stanowili 58% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotni według stażu pracy
Na koniec omawianego okresu w ewidencji powiatowego urzędu pracy najwięcej było bezrobotnych bez stażu pracy (1 189 osób) oraz legitymujących się stażem pracy do 5 lat (1 499 osób). Grupy te stanowiły 50,2 % ogółu bezrobotnych.

Bezrobotni według czasu oczekiwania na pracę w miesiącach oraz długotrwale bezrobotni

Wśród bezrobotnych najwięcej jest osób zarejestrowanych w urzędach pracy od 1-3 miesięcy oraz 12-24 miesiące Na koniec grudnia 2012 r. grupy te dominowały wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W sumie było to 1973 osoby, tj. 36,9 % ogółu bezrobotnych powiatu kolskiego.

Najliczniejszą grupę elementarną wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby posiadające umiejętności sklasyfikowane w grupie „Sprzedawca”. Na koniec grudnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zarejestrowanych było 838 osób w tej grupie, co stanowi 15,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Kolejnymi najczęściej reprezentowanymi przez bezrobotnych zawodami i specjalnościami są grupy: „Robotnik budowlany” – 161 (3%), „Robotnik gospodarczy” - 105 osób (1,96%),. „Technik ekonomista” - 96 osób (1,79%). Bezrobotni z powyższymi kwalifikacjami od lat stanowią znaczące kategorie zawodowe.

Na koniec 2012 r. łączna kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosiła 6.170,3 tys. zł, w tym 1.632,4 tys. zł na realizację projektu PO KL w ramach Poddziałania 6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 14,8 tys. zł z PFRON (do porównania na koniec 2011 r. łączna kwota środków FP wynosiła 4.680,6 tys. zł, w tym 1.516,2 tys. zł na realizację projektów współfinansowanych z EFS i 18,9 tys. zł z PFRON, a na koniec 2010 r. 13.788,1 tys. zł, w tym 4.055,0 tys. zł na realizację projektu PO KL w ramach Poddziałania 6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 14,3 tys. zł z PFRON).

Środki przyznane PUP w Kole w ramach algorytmu przeznaczono na aktywizację
464 bezrobotnych poprzez:
- skierowanie na staż 245 bezrobotnych;
- skierowanie do prac interwencyjnych 79 bezrobotnych;
- skierowanie na szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawców lub pod podjęcie własnej działalności gospodarczej 36 bezrobotnych (prawo jazdy kat. C, C+E, D; kwalifikacja wstępna i wstępna przyspieszona dla kierowcy kat. C, C+E; szkolenie okresowe w zakresie prawa jazdy kat. C; instruktor nauki jazdy kat. B; drwal -operator pilarki spalinowej; operator koparko-ładowarki; operator walca drogowego; kurs florystyczny; obsługa i oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie; pracownik ochrony fizycznej I stopnia; instruktor triathlonu; cięcie ręczne tlenowe; kurs spawania metodą TIG blach i rur spoinami pachwinowymi);
- udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 52 osobom;
- refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla 52 skierowanych bezrobotnych;
- oraz sfinansowano zobowiązania z umów zawartych w 2011 r.


Spośród ofert zgłaszanych do tut. urzędu najwięcej ofert pracy uzyskane zostały:
- 229 ofert od pracodawców zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych,
- 209 ofert związanych jest z pozostałą działalnością usługową,
- 114 ofert związanych jest z działalnością finansową i ubezpieczeniową,
- 105 ofert uzyskaliśmy z branży budowlanej,
- 92 oferty od pracodawców zajmujących się przetwórstwem przemysłowym,
- 45 ofert dotyczy pracy w gastronomii,
- 35 ofert od pracodawców zajmujących się transportem.
Pozostałe oferty pracy uzyskane zostały m.in. z takich sektorów jak rolnictwo, informacja i komunikacja, opieka społeczna, edukacja itp.

W 2012 roku urząd zorganizował 9 Giełd Pracy dla pracodawców, którzy zgłosili oferty pracy na 91 stanowisk . Ogółem na zorganizowanych giełdach pracy udział wzięło 526 osób.

Pośrednicy pracy aktywizują osoby bezrobotne przedstawiając oferty pracy, stażu oraz informując o innych formach wsparcia (np. pozyskanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, udział w szkoleniach, w poradach grupowych i informacji grupowej oraz indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym).

Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku wydał skierowania do pracy dla 1848 osób bezrobotnych, natomiast 1495 osób bezrobotnych otrzymało skierowanie na staż. Ponadto pośrednicy pracy telefonicznie informowali osoby bezrobotne o ofertach pracy, które były w dyspozycji tut. Urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole również współuczestniczył w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, które były realizowane przez inne Instytucje. Pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi udzielali osobom bezrobotnym informacji o założeniach danego projektu oraz przekazywali ulotki i materiały promocyjne.

Projekty były kierowane zarówno do osób bezrobotnych jak i osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w projektach, które obejmowały m.in. wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, poradnictwo indywidualne (z tyflopedagogiem, doradcą zawodowym, psychologiem), kursy aktywnego poszukiwania pracy, kursy i szkolenia zawodowe (obsługa komputera, telepraca, kursy językowe, obsługi biura i recepcji), kursy prawa jazdy kategorii B.

Do osób bezrobotnych skierowane były projekty, które obejmowały wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kursy komputerowe, kursy dla operatorów wózka widłowego oraz koparko – ładowarki.
Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2012 roku zawierał również porozumienia z Ośrodkami Pomocy Społecznej przewidujące współpracę z tut. Urzędem przy realizacji projektów, w ramach której to pośrednicy pracy promowali działania projektu wśród osób bezrobotnych oraz w razie potrzeby oferowali pomoc w doborze kandydatów na beneficjentów danego projektu.

Projekty kierowane były do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W ramach tych projektów realizowano m.in. szkolenia z zakresu fryzjerstwa, aktywnego poszukiwania pracy, masażu, opieki nad osobami starszymi i długotrwale chorymi. Organizowano też kursy dla instruktorów rekreacji ruchowej, operatorów koparko – ładowarki, pracowników ochrony, a także kursy na prawo jazdy kat. B.


W 2012r. doradcy zawodowi przeprowadzili 1657 rozmów wstępnych, które pozwoliły na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji klienta, stanowiąc punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania oraz udzielili 5834 indywidualnych porad zawodowych i 297 indywidualnych informacji zawodowych.

Indywidualne rozmowy doradcze dotyczyły pomocy w wyborze zawodu bądź też kierunku szkolenia lub szkoły poprzez wspólną z klientem analizę wymaganych obowiązków, czynności, możliwości, kompetencji, wykształcenia i cech osobowości w danym zawodzie oraz możliwości nauki w wybranym zawodzie. Ponadto rozmowy indywidualne służyły pomocy w ocenie sytuacji na rynku pracy, sporządzeniu roboczego biznes planu, a także skierowaniu kroków do odpowiednich instytucji osobom decydującym się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W największym zakresie pomoc doradców potrzebna była osobom nie posiadającym żadnego lub bardzo niewielkie doświadczenie w zakresie umiejętności poszukiwania pracy - i takim osobom doradcy w trakcie rozmów indywidualnych oferowali wspólne opracowanie strategii skutecznego działania w celu podjęcia optymalnej pracy, naukę pisania życiorysu i listu motywacyjnego, pomoc w sporządzeniu własnej oferty pracy oraz naukę odpowiedniej autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Do zadań doradcy zawodowego w ubiegłym roku należało także organizowanie grupowych informacji zawodowych oraz grupowych porad zawodowych, mających na celu bądź wprowadzenie absolwentów na rynek pracy, bądź też ponowne wprowadzenie w nowe realia rynkowe i zatrudnieniowe osób będących przez dłuższy okres czasu bez zatrudnienia.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
paryz
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (7)
Darek 19-03-2014 08:39
chcę się zapytać gdzie najbliżej kola można zrobić kurs spawacza metodą mag 135
| Zgłoś do usunięcia
~anastazja 24-05-2013 21:08
w urzędach na terenie m.koła pracują nadal osoby które uzyskały uprawnienia do emerytury, a pracują nadal.maja wiec po 2 pensje .dlaczego nikt tego nie sprawdza.Jak PUP chce obniżyć bezrobocie, jak takim sposobem nie zwalnia się miejsc dla młodych ludzi.Jak ktoś podjął decyzję o emeryturze to niech jej nie zawiesza ale z niej korzysta
| Zgłoś do usunięcia
~do DSC 24-05-2013 16:18
dziś tj. 24 maja czyli jeszcze później niż w Kole w Panoramie o 5:50 podawali dane bezrobocia z całego kraju? Czy dla ciebie to też za późno? a może to Panorama (medium ogólnokrajowe) się ocknęło dopiero?
| Zgłoś do usunięcia
~P 24-05-2013 09:14
Mogli podać dane ilu osobą załatwili solidną pracę.
| Zgłoś do usunięcia
~Jochn 23-05-2013 20:49
PUP to jedna wielka ściema więcej tam urzędników którzy mogą pomóc. To ich wysłać na bezrobocie niech wiedzą co to znaczy.A później niech idą do tego urzędu i potraktowć ich tak jak jak oni to wcześniej robili
| Zgłoś do usunięcia
~dsc 23-05-2013 18:56
Dopiero na koniec maja są podawane dane statystyczne za poprzedni rok. To trochę śmieszne. Czy zliczanie tych statystyk zajęło aż 5 miesięcy, czy to portal ocknął się z podaniem tych danych po tak długim czasie?
| Zgłoś do usunięcia
~absolwent 23-05-2013 14:24
Ewenementem na skalę światową jest wydanie przez Powiatową Radę Zatrudnienie pozytywnej opinii na utworzenie w ZSZ w Kole kierunku sprzedawcy przy 700 zarejestrowaqnych w PUP sprzedawcach. Innym kuriozum to powstanie kierunku - klasy geodezyjnej w LE w Kole. Szkoła nie ma nauczycieli do prowadzenia zajęć, nie ma pracowni, nie ma nawet stanowisk do przeprowadzenia egzaminów. Co na to starosta i Rada Powiatu. To przecież oni wydają zgodę na generowanie bezrobotnych.
| Zgłoś do usunięcia