sim

Wiadomości Miasto Koło 3 konkursy na dyrektorów szkół

3 konkursy na dyrektorów szkół

12-02-2014 14:20 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 11,838 | Komentarzy: 6
Jubiler Euro Koło
3 konkursy na dyrektorów szkół
Foto:
Jak wynika z zarządzeń wydanych 11 lutego, Urząd Miejski w Kole rozpoczyna konkursy na stanowiska dyrektorów trzech placówek oświaty: Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole.
Jak widzimy rok 2014 może być czasem dużych zmian na najwyższych stanowiskach w/w placówkach naszego miasta. Dotychczasowe funkcje dyrektorów spełniają:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole - Romuald Adamek,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole - Jolanta Wąsowicz,
3. Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole - Dorota Peda-Graczyk

Czy coś się na tych stanowiskach zmieni? Czas pokaże.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

1) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

2) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

5) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9.

2. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt 1 ppkt. 1 - 3 i 5-9.

3. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) ukończyła studia magisterskie,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7,9.

I. Wykaz wymaganych dokumentów osoby przystępującej do konkursu:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole.
2. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

1. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3.
2. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie i przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

1. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm ).
4. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
5. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

1. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
2. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
3. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii oryginałów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata.

w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło pokój nr 9. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (6)
Do Niki 15-02-2014 13:18
Na świetlicę, również przydzielone są godziny w odpowiedniej ilości dla nauczycieli i dyrektor może je wziąć dla siebie zamiast zabierać etat nauczycielowi przyrody ...
| Zgłoś do usunięcia
ela 14-02-2014 14:02
Niełatwo w dzisiejszych czasach być dobrym dyrektorem, ale uważam że p.Adamek i pani z przedszkola radzą sobie świetnie .Pani Wąsowicz powinna już ustąpić miejsca dla młodszego, prężniejszego kandydata
| Zgłoś do usunięcia
Niki 14-02-2014 00:23
Szkoła się rzeczywiście trochę angażuje w konkursy akcje itp., bo wiadomo, że takich rzeczy teraz dużo i za udział szkoła otrzymuje dobre sprzęty. Ale Pani dyrektor tego nie tworzy, tylko świetni nauczyciele i Pani vice-dyrektor. Np. nowe laptopy. Trzeba w tej szkole zmienić dyrektora, szkoda tak dobrych nauczycieli, a przecież wszystko zależy od akceptacji dyrektora. No i jeszcze jedna śmieszna rzecz. Dyrektor musi uczyć pewnego przedmiotu. W Gim 3 Koło miałem z prof. Brzezińskim technikę, świetnie uczył, w Ekonomiku z Panią Sztangą - fizykę. A w SP 3 dyrektorka ma... świetlice. Dziwną lekcje sobie przydzieliła.
| Zgłoś do usunięcia
Rodzic 13-02-2014 21:48
Zupełnie nie zgadzam się z wcześniejszymi opiniami ! Wystarczy wejść na stronę SP3 i zobaczyć jak prężnie się rozwija, angażując uczniów w przedsięwzięcia, konkursy i różne akcje, czynnie biorąc udział w życiu miasta.
| Zgłoś do usunięcia
gość 12-02-2014 20:49
Jeśli chodzi o SP3 to zgadzam się z przedmówcą. Nic w tej szkole nie ma, nawet komputerów na lekcje informatyki... Nie mówiąc że nic się nie dzieje, żądnych imprez typ "rodzinnych pikników" itp. Zastój jak okiem sięgnąć... Zupełnie odwrotnie jest w SP1 czy SP2. Chyba czas na zmiany...
| Zgłoś do usunięcia
Niki 12-02-2014 15:03
Bardzo dobrze, że burmistrz chce zmienić panią dyrektor SP 3. Nic nowego w tej szkole się nie zmieniło. Porównując do ZS 1, czyli SP 2 i Gim 3 różnica jest ogromna. Dyrektor Brzeziński i Perzyński są bardzo zaangażowani w działanie szkoły. Cały czas uczestniczą w projektach i dostają nowe sprzęty dla szkoły (tablice interaktywne, laptopy i wiele innych). Ta szkoła realizuje również inwestycje ze środków własnych! Jest to szkoła niesamowicie szybko się rozwijająca i wiem, że dyrektorzy mają jeszcze wiele nowych pomysłów do realizacji. Mam nadzieję, że Starostwo Powiatowe rozpocznie konkurs na dyrektora "Ekonomika". Szkoła bardzo słabo rozwija się, tworzy nowe kierunki, aby zachęcić uczniów do przyjścia do tej szkoły, a nie ma pieniędzy. Szkoła ponadgimnazjalna nie ma ani jednej tablicy interaktywnej! Ciekawi mnie czy szkoła uczestniczy w projektach, po których szkoła otrzymuje np. tablice interaktywne. W tej szkole niedawno utworzono stowarzyszenie, aby szkoła lepiej funkcjonowała. Jeśli bogata szkoła ZS 1 utworzyła stowarzyszenie no to biedny "Ekonomik" też :D
| Zgłoś do usunięcia