R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Urząd Miejski w Kole

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kole

02-03-2017 08:01 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 4,505 | Komentarzy: 7

W dniu 22 lutego 2017 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kole. Na samym początku burmistrz wraz z radnymi złożył podziękowania na ręce kolskich sportowców pani Joanny Sołtysiak i pana Roberta Budnego za wybitne osiągnięcia sportowe, a dzięki nim za promocję miasta Koła w kraju i za granicą.

Foto:Urząd Miejski w Kole
R E K L A M A

Istotnymi w porządku obrad były informacje Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Koła za 2016 rok, a także sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rada Miejska podjęła szereg uchwał m.in. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w sprawie przejęcia od Powiatu Kolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2017, w sprawie wniesienia do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego tytułem aportu w podwyższanym kapitale zakładowym w/w Spółki, w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Alicji Wapińskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Kole. Podjęto także uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego. Radny Michał Piasecki zgłosił chęć pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole. Będzie siódmym członkiem tej ważnej Komisji Rady.

Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:
1. Janiak Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Borysiewicz Ryszard
3. Brzoska Teresa
4. Kuty Sebastian
5. Skrzypczak Wioletta
6. Tamborska Elżbieta
7. Piasecki Michał

Ale Radni odrzucili również kilka korzystnych dla miasta i mieszkańców pomysłów i inicjatyw burmistrza, których przygotowanie zajęło wiele miesięcy i kosztowało wielu pracowników ogrom wysiłku, a co bardzo niepokojące zablokowało dalsze działania mające na celu pozyskanie środków unijnych na rozwój naszego miasta. Chodzi głównie o punkty porządku obrad dotyczące kolskich Wodociągów, działalności tej spółki miejskiej, jej inwestycji oraz cen wody i ścieków. Prezes MZWiK Krzysztof Sobczak w przeddzień spotkał się z radnymi na Komisji Gospodarki Komunalnej i odpowiadał na wątpliwości i bardzo szczegółowe pytania, które pozwolił sobie odczytać na sesji, ażeby przytoczyć mieszkańcom, jak przebiegało spotkanie. Radni ostatecznie odrzucili uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2017, a następnie po długiej dyskusji, nie wyrazili zgody na proponowane przez prezesa Wodociągów i burmistrza podwyżki cen wody i ścieków. Jak powiedział na sesji Pan Prezes MZWiK - podwyżka, którą zaproponował była stosunkowo niewielka, najniższa w historii spółki. Projekt uchwały zawierał wzrost ceny za 1m³ wody z 3,64 zł netto na 3,69 zł netto tj. 1,53%, a ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych z 3,08 zł netto do 3,18 zł netto tj. o 3% brutto, ścieków dla przemysłu z 3,99 zł netto do 4,15 zł netto.

Burmistrz zapowiedział, że przy takiej współpracy dla dobra rozwoju miasta wycofa się ze starań o dotację na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Zrezygnuje również z projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Zakładowej i przeniesienia tam MZUK z ul. Dąbskiej. Ponadto odstąpi również od umowy współpracy zawartej z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie pozyskiwania inwestorów chcących podejmować bądź rozwijać działalność gospodarczą w Podstrefie Koło.

Ponadto Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przed głosowaniem nad uchwałą dotyczącą zmiany budżetu wystąpił z wnioskiem formalnym o usunięcie pkt. 2 podpunkt 2 dotyczącego zwiększenia środków na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie czystości na pływalni miejskiej na lata 2017 – 2018”. Urząd Miejski chciał wyłonić wykonawcę na realizację tego zadania i zawrzeć umowę na 2 lata, co jak przedstawił wszystkim Burmistrz przyniosłoby oszczędności w 2018 r., ponieważ planowany jest na ten rok wzrost pracy minimalnej do 2300 zł. W związku z powyższym zawarcie nowej umowy nie wiązałoby się z dodatkowym obciążeniem budżetu. Warto ten fakt podkreślić i poinformować o nim mieszkańców. Po tych zmianach uchwała została podjęta.

Na koniec przyjęto sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole za rok 2016.

Sesja wzbudziła wiele negatywnych i niepotrzebnych emocji.

R E K L A M A

DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (7) Pokaż komentarze