(16)
× Nowość! Kolska Baza Medyczna - znajdź specjalistę już dziś!
Bezchmurnie -1.7
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Budżet miasta Koła przyjęty prawie jednogłośnie

Autor: Redakcja e-kolo.pl 28 Grudzień 2017 przeczytasz w ok. 10 min.
Budżet miasta Koła przyjęty prawie jednogłośnie
© e-kolo.pl
(16) | Czytano:
10,948 razy | przeczytasz w ok. 10 min.

Dzisiejsza budżetowa sesja Rady Miasta Koła odbiegała od tych, sprzed laty. Przede wszystkim nieobecność wiceburmistrz Elżbiety Modrzejewskiej wywołała spore zmieszanie wśród radnych, ponieważ mieli oni głosować budżet przygotowany właśnie przez Nią oraz przez Skarbnika. Oliwy do ognia dostarczyło oświadczenie Wiceburmistrz, w którym nie wyraziła zgody na jakiekolwiek zmiany i poprawki złożone przez radnych.

R E K L A M A
16
Czytano:
10,948 razy
Udostępnij

Zmiany w kwotach na wynagrodzenia

Tylko jedna osoba wstrzymała się podczas głosowania nad budżetem miasta na rok 2018. Reszta przyjęła uchwałę budżetową wraz z 14 poprawkami jednogłośnie. Jakie poprawki zaproponowali radni? O tym poniżej w tabeli przygotowanej przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej - Tomasza Sobolewskiego. Jedną ze zmian, która budziła najwięcej zastrzeżeń była kwota zaplanowana na wynagrodzenia na najbliższy rok. Wnioskiem radnych przeniesiono 950 000 złotych z działu wynagrodzeń na realizację inwestycji wspólnych z Powiatem Kolskim oraz na inwstycje drogowe. Tematem zwiększenia wydatków na administrację zajmiemy się w dniu jutrzejszym w osobnym artykule.

Wiceburmistrz nie zgadzała się na zmiany

W oświadczeniu, które otrzymali radni na piśmie w trakcie sesji widniała treść, w której Elżbieta Modrzejewska nie wyraża zgodny na uwzglęnienie propozycji zmian złożonych przez komisję budżetu.

Szanowni Państwo Działając w imieniu i na mecz Gminy Miejskiej Koło jako organ wykonawczy Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie art. 28g usł. 1 pkt 5) ustawy, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), w oparciu o treść przepisu art. 233 pkt 1) usta, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2017.2077), niniejszym oświadczam, że zapoznałam się ze wszystkimi propozycjami zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przedłożonymi przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kole, przy czym jednoznacznie oświadczam, że nie wrażam zgody na ich uwzględnienie w uchwale budżetowej rok 2018. W tym zakresie podtrzymuję swoje stanowisko z dnia 13 grudnia 2017 r. wyrażone w pisemnym uzasadnieniu do wniosku o wprowadzenie aułopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2018, w treści którego przedstawiłam szczegółową, argumentację uzasadniającą odmowę przyjęcia zmian do projektu uchwały budżetowej proponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów.

Oświadczam jednoznacznie, że nie wyrażam zgody na zmianę projektu uchwały budżetowej na rok 2018, tj. na podejmowanie przez Radę Miejską w Kole jakichkolwiek zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 przedłożonym wraz z autopoprawkami na L Sesję Rady Miejskiej w Kole wyznaczoną na dzień 28 grudnia 2017 r. — wyłączna inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje bowiem jedynie organowi wykonawczemu Gminy, o czym stanowi wprost przepis art. 233 pkł 1) usta, o finansach publicznych. 

- podpisana pod oświadczeniem
Z-ca Burmistrza Elżbieta Modrzejewska

 

Kilkanaście zmian skierowanych przez radę

Aż 14 zmian padło ze strony radnych a szczególnie ze strony Komisji Budżetu i Finansów kierowaną  przez Tomasza Sobolewskiego. Wprowadzono m.in. przesunięcia które pozwolą wyremontować pomnik Powstańców Wielkopolskich wraz z zagospodarowaniem terenu. Pomnik ten znajduje się przy moście nad zalewem rzeki Warty w Kole. Radni podkreślali, że ich propozycje zmian do budżetu nie zwiększały deficytu i opierały się o dochody zadeklarowane w projekcie. 

Lista zmian wprowadzonych do budżetu

Lp. Zmniejsza się kwotę Przeznacza się na
1. 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 220.000,00 zł w
§ 4590 -  Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – o kwotę 100.000,00 zł             
§ 6060 -  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 120.000,00 zł
Zmniejszenie planu w § 6060 dotyczy zadania „Wykupy gruntów”.

 

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 220.000,00 zł
na stępujące zadania inwestycyjne:
1. „Przebudowa dojazdu od ul. Tuwima – sięgacz” w kwocie 90.000,00 zł
2. „Przebudowa dojazdu do ul. Konarskiego – sięgacz” w kwocie 100.000,00 zł
3. „Przebudowa ul. Kołłątaja – dokumentacja” w kwocie 30.000,00 zł

2.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 953.000,00 zł 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 850.000,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - o kwotę 33.000,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 70.000,00 zł 

 

 

W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 800.000,00 zł
nazwa zadania: „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej  z Powiatem Kolskim” w kwocie 800.000,00 zł  oraz
W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 153.000,00 zł na stępujące zadanie inwestycyjne:
1. „Przebudowa ulic miejskich” w kwocie 153.000,00 zł      

3. W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 80.000,00 zł w
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 80.000,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł na stępujące zadanie inwestycyjne:
1. „Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz” w kwocie 80.000,00 zł
4.  W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 206.500,00 zł w
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 200.000,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 6.500,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 206.500,00 zł na stępujące zadanie inwestycyjne:
1. „Przebudowa ulic miejskich” w kwocie 206.500,00 zł     
5,  W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75075 – Promocja jest o kwotę 165.000,00 zł w
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 15.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 150.000,00 zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 165.000,00 zł na stępujące zadania inwestycyjne:
1. „Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 150.000,00 zł
2. „Toalety miejskie” w kwocie 15.000,00 zł
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę  32.000,00 zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32.000,00 zł
na stępujące zadania inwestycyjne:
1. „Toalety miejskie” w kwocie 32.000,00 zł
7.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 60.000,00 zł

 

 

 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.000,00 zł
na stępujące zadania inwestycyjne:
1. „Toalety miejskie” w kwocie 53.000,00 zł
oraz
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł
nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika powstańców 1863 r.” w kwocie 7.000,00 zł.
8. 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 75,000,00 zł w 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 15.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 60.000,00 zł

 

 

 

W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.500,00 zł
na stępujące zadania inwestycyjne:
1. „Przebudowa ul. Grodzkiej – dokumentacja” w kwocie 30.000,00 zł 
2. „Przebudowa ulic miejskich” w kwocie 40.500,00 zł      
oraz
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500,00 zł
nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika powstańców 1863 r.” w kwocie 4.500,00 zł.
9. 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90015 – Oświetlenie uli, placów i dróg
§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 370.000,00 zł

 

W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 370.000,00 zł
na stępujące zadania inwestycyjne:
1. „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” w kwocie 370.000,00 zł
10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 139.000,00 zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 139.000,00 zł
nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika powstańców 1863 r.” w kwocie 139.000,00 zł.
11.  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – o kwotę 100.000,00 zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  rozdziale 92195 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł
nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika powstańców 1863 r.” w kwocie 100.000,00 zł.
12.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92118 - Muzea
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – o kwotę 30.000,00 zł

 

W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł
na stępujące zadania inwestycyjne:
1. „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” w kwocie 30.000,00 zł

13. W dziale 750 – Administracja publiczna  rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł w
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 50.000,00 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę  50.000,00 zł
nazwa zadania:  „Elektroniczny system obsługi głosowań rady” w kwocie 50.000,00 zł

Radni zdjęli również z projektu punkt dotyczący upoważnienia burmistrza do:

"dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań)"

 

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (16)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Wyróżniony komentarz
kolanin · 29 Grudzień 2017
Okazało się że Burmistrzów w Kole jest ze 20 i oni rządzą w mieście, wszystko wiedzą najlepiej.Mam szereg wątpliwości co do tych zmian ale widocznie p. Sobolewski nie rozumie finansów.Jeszcze w Kole tak ich radnych nie było.Czy mieszkańcy to wytrzymają
jola · 14 Styczeń 2018
ida wybory , czas wymienic cała rade miasta i powiatu, staroste, wszystkich przewodniczacych
ol · 13 Styczeń 2018
radnych o połowe zredukować i muszą pracowac za darmo, ciekawe kiedy dokończa remont ul.3 maja w Kole, bo narazie wyremontowali 40%, mówia że bedzie remont ale musi powstać kolejny hotel na tej ulicy
Yeti · 30 Grudzień 2017
Teraz zmniejszyli wydatki na wygrodzenia o 850 tys. a za pół roku będżie się krzyczeć, że ktoś nie umie planować albo to wina skarbnika lub znajdą innego winnowajce. Żenada
kolanin · 29 Grudzień 2017
Okazało się że Burmistrzów w Kole jest ze 20 i oni rządzą w mieście, wszystko wiedzą najlepiej.Mam szereg wątpliwości co do tych zmian ale widocznie p. Sobolewski nie rozumie finansów.Jeszcze w Kole tak ich radnych nie było.Czy mieszkańcy to wytrzymają
korek · 29 Grudzień 2017
ale czego oczekujesz od pracownika gospodarczego domu pomocy społecznej na poniatowskiego?
Justyna MB · 29 Grudzień 2017
Ciekawe czy sobie też zmniejszyli dietę
s · 29 Grudzień 2017
13 tys. rocznie szeregowy radny, 15, 5 tys. rocznie przewodniczący komisji, 19 tys. rocznie przewodniczący rady. Nieopodatkowane, na rękę - to kto by sobie zmniejszył?
tamara · 29 Grudzień 2017
Tyle pieniędzy na pomnik ,przecież to teren zalewowy większy poziom wody i pomnik jest otoczony wodą.Większej głupoty nie było?
portos · 29 Grudzień 2017
za te pieniądze zbudują most zwodzony do pomnika. Wystarczyło się przejść w czasie przerwy w obradach rady żeby zobaczyć że już dzisiaj jest oblany wodą. Rzeczywiście brawo radni na nic lepszego was nie stać żeby wydać taką kasę na miejsce w które dwa razy w roku (3 maja i 11 listopada) przychodzą oficjele. A te chodniki na ulicach Konarskiego, 3 maja czy nawet Sienkiewicza - jednej z głównych ulic wciąż grożą upadkiem, złamaniami i trwałym kalectwem dla przechodniów. Macia był oderwany od rzeczywistości ale wy jesteście nie lepsi.
br · 29 Grudzień 2017
250 500zł na teren wokół pomnika ? To co tam będzie?
zjazd · 29 Grudzień 2017
Nic nie będzie, tak samo jak ze zmianami w budżecie na 2017 r. np. ul. Nagórną. To są inwestycje na papierze.
Te marcin · 28 Grudzień 2017
Te marcin czyli nic nie rozumiesz
Fan pokolenia 2018 · 28 Grudzień 2017
Brawo Rada! Brawo Pokolenie! Brawo Sobolewski! Jak mawiał Leo Beenhakker step by step, krok po kroku i wyciągniemy miasto z dołka! Brawo za mądre i rozważne decyzje!
Chuck Norris · 02 Styczeń 2018
Faktycznie Koło stało do tej pory nad przepaścią, a dzięki tym wyżej zrobimy krok do przodu.
Marcin · 28 Grudzień 2017
Rozumiem potrzebę zmian ale jak można zabrać pieniądze przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne?
kolanka. · 28 Grudzień 2017
Jeżeli zmniejsza się wynagrodzenie osobowe to i składki na ubezpieczenie społeczne. to proste.
Powiat Kolski
Ostrzeżenie meteo pierwszego stopnia  w pow. kolskim
1 godzinę temu 2,064

Ostrzeżenie meteo pierwszego stopnia w pow. kolskim

Miasto Koło
WOŚP KOŁO: Będzie rekord! Choć liczenie jeszcze trwa
11 godziny temu 2,159 1

WOŚP KOŁO: Będzie rekord! Choć liczenie jeszcze trwa

Miasto Koło
Pomóżmy Jackowi Dziedziczakowi. Ucierpiał w pożarze własnej pracowni
16 godziny temu 7,211

Pomóżmy Jackowi Dziedziczakowi. Ucierpiał w pożarze własnej pracowni

Miasto Koło
Oświadczenie Prezesa MZEC w sprawie podwyżek za ciepło
1 dzień temu 13,011 40

Oświadczenie Prezesa MZEC w sprawie podwyżek za ciepło

Miasto Koło
Cena ciepła  w Kole drastycznie w górę! Średni wzrost składowych taryfy o 83%
1 dzień temu 16,630 52

Cena ciepła w Kole drastycznie w górę! Średni wzrost składowych taryfy o 83%

Zatrzymania
Przez rok kradła figurki z grobu dziecka. Teraz grozi jej więzienie
1 dzień temu 15,935 16

Przez rok kradła figurki z grobu dziecka. Teraz grozi jej więzienie

R E K L A M A
R E K L A M A
Przasnysz