Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
Artbud

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Wiadomości Dawno temu w Kole

Pocz?tki i historia zak?adu KORUND

26-01-2018 11:12 | Źródło: Dr Krzysztof Witkowski, "Ko?o-rozwój miasta ", red. P. ??czkowski | Wyświetleń artykułu: 20,227 | Komentarzy: 3
Nie ma chyba mieszka?ca Ko?a, któremu obce jest s?owo "KORUND". Z tym przedsi?biorstwem zwi?zane by?y losy wielu z nas, albowiem je?li nawet nie pracowali?my w niej osobi?cie to pracowali tam nasi rodzice, dziadkowie, czy inni cz?onkowie naszych rodzin... Fabryka odegra?a ogromn? rol? w ?yciu spo?ecznym Naszego miasta...
Pocz?tki i historia zak?adu KORUND
Foto:T. Nowak, wyd. KAI | Fabryka KORUND. Pocztówka ze zbiorów Pana Rafa?a Marciniaka.

Pomys? powstania fabryki zrodzi? si? ju? w 1957 r., kiedy to Ministerstwo Przemys?u zleci?o znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla tej inwestycji. O wyborze Ko?a jako siedziby przedsi?biorstwa zadecydowa?o m. in. dogodne po?o?enie komunikacyjne oraz stosunkowo bliska obecno?? okr?gu energetycznego w Koninie. Projekt inwestycji przygotowywa?o Przedsi?biorstwo Projektowe „Prozamet” Oddzia? w Warszawie.

Jednym z pierwszych aktów prawnych w sprawie budowy fabryki by?a uchwa?a Nr 172/61 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 5 maja 1961 r. Zarz?dzeniem nr 237 Ministra Przemys?u Ci??kiego z dnia 24 listopada 1961 r. powo?ano przedsi?biorstwo pod nazw? Fabryka Materia?ów i Wyrobów ?ciernych w Budowie z siedzib? w Kole, które rozpocz??o swoj? dzia?alno?? od 1 stycznia 1962 r.

Z pocz?tkami fabryki nierozerwalnie ??czy si? posta? jej pierwszego dyrektora Zdzis?awa Owczarka. Urodzi? si? 14 sierpnia 1928 r. w Ko?skich (obecne województwo ?wi?tokrzyskie). W 1956 r. zdoby? tytu? in?yniera metalurga. W 1961 r. przeprowadzi? si? do Ko?a, gdzie uruchamia? poszczególne etapy inwestycji. Pe?ni? swoj? funkcj? do 1975 r. Zmar? w dniu 3 grudnia 2007 r. w wieku 78 lat.

Pierwszy etap budowy zrealizowano w latach 1964-67. Wybudowano wtedy drogi i bocznice kolejowe, doprowadzono równie? pr?d i wod?. Wzniesiono wówczas Wydzia? Regeneracji, Mechaniczny, Energetyczny, Laboratorium Centralne, hotel zak?adowy, budynek administracyjny, sto?ówk? oraz cztery bloki mieszkalne. Najwa?niejszym momentem pierwszego etapu budowy by?o oddanie w 1967 r. Wydzia?u W?glika Krzemu, który rozpocz?? produkcj? ziarna.

W drugim etapie, w latach 1968-1972, wybudowano Wydzia? Elektrokorundu, który w 1972 r. rozpocz?? produkcj? ziarna ?ciernego z elektrokorundu. W tym czasie fabryka zatrudnia?a ju? 900 osób.

W ostatnim etapie budowy zwrócono uwag? na konieczno?? uzyskania narz?dzi o wysokim standardzie ?wiatowym. Kupiono licencj? od ameryka?skiej firmy NORTON i w pierwszych dniach 1975 r. przyst?piono do budowy wydzia?u tarcz ?ciernych. Hale fabryczne postawi?a w 1976 r., szwedzka firma BPA. W grudniu 1977 r. ruszy?a produkcja.

W 1978 r. kolski KORUND zatrudnia? 2000 osób. Fabryka by?a ogromnym czynnikiem miastotwórczym. Pomog?a wybudowa? Dom Kultury, oczyszczalni? ?cieków, ??obek, przedszkole, ulice, o?wietlenie, ale w szczególno?ci dzi?ki niej powsta?o wiele bloków mieszkalnych istniej?cych do dnia dzisiejszego. Ponadto, w?asno?ci? fabryki by? o?rodek wypoczynkowy w M?kolnie, gdzie pracownicy i ich rodziny sp?dzali wakacje. Sam do dzisiaj z rozrzewnieniem wspominam wakacje nad jeziorem, lub wyjazdy na basen do Konina...

To ogromna pozytywna rola tej fabryki. Dzi?ki niej, Ko?o – miasto wcze?niej s?abo uprzemys?owione sta?o si? wyra?nym i znacz?cym punktem na gospodarczej mapie Polski.

W 1999 r. KORUND przej??a francuska firma Saint-Gobain... 

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Posiadasz archiwalne zdjęcia Koła?
Podziel się nimi z innymi pasjonatami
Skorzystaj z formularza
wyślij informacje lub zdjęcie

Kliknij i przejdź do formularza


Wyślij wiadomość
<
Słowa kluczowe:
Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
dr Krzysztof Witkowski
Kontakt z autorem: krzysiek.witkowski@onet.eu

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodaj±c komentarz łami±cy prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem RODO dotycz±cym Ochrony Danych Osobowych, dodaj±c komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatno¶ci przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (3) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
najnowsze wiadomości

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości

  Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,590   2   Miasto Ko?o

 2. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 3. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,674   2   Wypadki

 4. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 5. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,376   1   Szko?y i Przedszkola

 6. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 7. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,233   3   Miasto Ko?o

 8. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 9. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu