Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1571

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
skorpion

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
Wiadomości Powiat Kolski

Uczci? samorz?dno?? i wolno??

23-05-2018 14:44 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 1,690 | Komentarzy: 0
Konferencja prasowa na temat cyklu imprez, które Towarzystwo Samorz?dowe organizuje razem z Komisj? Europejsk?, Przedstawicielstwo w Polsce odby?a si? wczoraj w Kole.
Uczci? samorz?dno?? i wolno??
Foto:e-kolo.pl

Cykl imprez rozpocz?? Piknik Patriotyczno-Sportowy z okazji Dnia Flagi. Tradycyjne zawody sportowe zosta?y wzbogacone o imprezy towarzysz?ce maj?ce na celu promocj? zdrowego stylu ?ycia. Po raz pierwszy w pikniku udzia? wzi??y dru?yny stra?ackie.

- Po raz pierwszy w trakcie podsumowania pikniku oprócz pucharów dla zawodników wr?czyli?my medale dla promotorów sportu w regionie – poinformowa? Ireneusz Niewiarowski, prezes TS.

W trakcie konferencji prezes podkre?li? równie? istot? poszczególnych ?wi?t.

- Poprzez wspó?prac? z Komisj? Europejsk?, Przedstawicielstwo w Polsce chcemy podkre?li? korzy?ci jakie osi?gamy z cz?onkowstwa w Unii. 1 maja by?a rocznica wej?cia do Unii, 2 maja i kolejne spotkania wi??? si? ze ?wi?tami i datami radosnymi dla Polski. 27 maja to Dzie? Samorz?du, wielka reforma, która przekaza?a ogrom w?adzy ludziom. Natomiast 4 czerwca Dzie? Wolno?ci da? nam mo?liwo?? stanowienia o sobie, mo?liwo?? rozwoju d?wigni?cia cywilizacyjnego – poinformowa? prezes.

Jak doda? I. Niewiarowski Towarzystwo Samorz?dowe jest owocem Komitetów Obywatelskich ,,S” , które w 1989 roku wygra?y wybory do parlamentu, a potem do samorz?du.

- Czujemy si? upowa?nieni do obchodzenia tych rocznic i zwracania uwagi na zagro?enia i niebezpiecze?stwa. Chcemy te? rozpocz?? sta?y proces wyró?niania tych, którzy w ró?ny sposób umacniaj? te osi?gni?cia ostatnich 29 lat – powiedzia? szef TS.

Kolejna konferencja – Dzie? Samorz?du - odb?dzie si? ju? 25 maja w K?odawie. Uczestniczy? w niej b?d? samorz?dowcy jaki i lokalni liderzy. W trakcie odb?dzie si? debata na temat roli UE w rozwoju samorz?du.  B?dziemy rozmawia? o tym jak zmieni? si? polski samorz?d po wej?ciu naszego kraju do UE zarówno pod wzgl?dem inwestycji, ale tak?e organizacji i zaanga?owania mieszka?ców w jego funkcjonowanie. Jako paneli?ci razem z prezesem TS wyst?pi? Waldy Dzikowski - pose? oraz  Filip Skawi?ski – analityk polityczny PKE.  Po dyskusji 46 samorz?dowców oraz lokalnych liderów otrzyma Europejskie Medale Samorz?du.

Trzecia konferencja  – Piknik Europejski - odb?dzie si? w 30 maja w S?odkowie gm. Turek. Tu rozmawia? b?dziemy na temat obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego w UE, a tak?e o najwi?kszych problemach w regionie, wyzwaniach dla polskiej wsi oraz nowych perspektywach w nowym bud?ecie unijnym.  W panelu wezm? udzia?: Sebastain Rysz– analityk polityczny PKE, Maciej Sytek – cz?onek Zarz?du Województwa Wielkopolskiego, Jan Nowak – wójt gminy Kaw?czyn oraz Karol Miko?ajczyk – wójt gminy Turek

Po debacie lokalni liderzy otrzymaj? medale. Imprez? zako?czy piknik.

Ostatnia z cyklu  konferencji – Dzie? Wolno?ci – odb?dzie si? 4 czerwca w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W trakcie zaplanowano debat? na temat ró?nych aspektów wolno?ci. Rozmawia? b?dziemy tak?e o walce Polaków o wolno??. W?ród panelistów znajd? si? Jan  Lity?ski –  legenda opozycji, Rafa? Szyndlauer – zast?pca kierownika Wydzia?u Politycznego PKE oraz Krzysztof Bobi?ski,  korespondent stanu wojennego, dziennikarz Financial Times.  

Po debacie wr?czymy medale za zas?ugi na rzecz wolno?ci. Imprez? zako?czy koncert w wykonaniu uczniów koni?skiej szko?y muzycznej.

 

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778


Słowa kluczowe:
Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodaj±c komentarz łami±cy prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem RODO dotycz±cym Ochrony Danych Osobowych, dodaj±c komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatno¶ci przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
optima
najnowsze wiadomości

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości

  Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,590   2   Miasto Ko?o

 2. Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 3. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,678   2   Wypadki

 4. Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 5. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,383   1   Szko?y i Przedszkola

 6. Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 7. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,234   3   Miasto Ko?o

 8. Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 9. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu