Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
mjd

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Wiadomości Powiat Kolski

XLVII sesja Rady Powiatu Kolskiego

04-06-2018 14:01 | Źródło: Starostwo Kolskie | Wyświetleń artykułu: 1,882 | Komentarzy: 1
W dniu 24 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odby?a si? XLVII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzy? przewodnicz?cy Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki. Nast?pnie serdecznie powita? radnych, naczelników wydzia?ów, media, Prezesa Zarz?du Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Brdowie druha Wojciecha Ko?odziejskiego, Naczelnika Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Brdowie druha Piotra Szafra?skiego oraz druhn? Agat? Zwoli?sk?.
XLVII sesja Rady Powiatu Kolskiego
Foto:Starostwo Kolskie

Porz?dek obrad sk?ada? si? z 18 punktów. W sesji wzi??o udzia? 21 radnych. Na wst?pie Starosta Wie?czys?aw Oblizajek przedstawi? sprawozdanie mi?dzysesyjne z prac Zarz?du Powiatu Kolskiego za miesi?c maj oraz informacj? z dzia?alno?ci wydzia?ów i jednostek zespolonych za okres od 19 kwietnia do 17 maja 2018 roku.

Starosta Kolski Wie?czys?aw Oblizajek na koniec swojego wyst?pienia poinformowa?, ?e ?e?ska Dru?yna OSP Brdów zaj??a III miejsce w kategorii kobiet w XI Mistrzostwach Polski Stra?aków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym. Obecni na sali druhowie OSP Brdów Wojciech Ko?odziejski i Piotr Szafra?ski oraz druhna Agata Zwoli?ska otrzymali listy gratulacyjne i upominki.

W cz??ci sprawozdawczej omówione zosta?y:

 • Informacja z dzia?alno?ci Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2017 rok. Informacj? omówi?a Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Pani Ewa Lewicka.

 • Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole dot. oceny zagro?e? i przest?pczo?ci w?ród dzieci i m?odzie?y.

 • Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2017 rok, które omówi?a Pani Urszula P?kacz.

Podczas XLVII sesji Rady Powiatu Kolskiego radni podj?li 6 uchwa?, które dotyczy?y m. in.:

 • zatwierdzenia i przyst?pienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukuj?cych pracy w powiecie kolskim (IV)” wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,

 • zatwierdzenia i przyst?pienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu: „Aktywizacja osób m?odych pozostaj?cych bez pracy w powiecie kolskim (IV)” wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

 • zmiany uchwa?y Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przypadaj?cych na realizacj? okre?lonych zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej osób niepe?nosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku,

 • podj?cie uchwa?y w sprawie nadania tytu?u honorowego "Za Zas?ugi dla Powiatu Kolskiego" Panu Miros?awowi Macherskiemu,

 • wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Kole,

 • wprowadzenia zmian do bud?etu powiatu na 2018 rok.

W punkcie zapytania i interpelacje g?os zabrali:

1. Radny Jan St?pi?ski

a) Prosi o udzielenie odpowiedzi, kiedy zostanie uko?czony remont ul. Przemys?owej w Kole?

b) Jakie s? plany zagospodarowania dwóch budynków na ul. Mickiewicza w Kole (chodzi o budynki, w której znajdowa? si? SOS-W w Kole oraz Internat).

2. Radny Grzegorz Fia?kowski

Podzi?kowa? za umieszczenie herbów w sali 102.

3. Radna Ewa Och?dalska

Zwraca si? z pro?b? o udzielenie pomocy Stowarzyszeniu „Sprawni inaczej” z K?odawy. Sytuacja, która mia?a miejsce w WTZ w K?odawie jest win? nieuczciwo?ci jednej osoby, a teraz ca?e Stowarzyszenie musi ponosi? tego konsekwencj? i zwraca? ?rodki.

4. Radny Marek Kowalewski

Czy jest mo?liwe przeprowadzenie remontu poboczy na odcinku drogi do miejscowo?ci Turzynów tj. od drogi krajowej nr 92 do przejazdu kolejowego. Pobocza zosta?y zniszczone przez pojazdy ci??arowe, które przewozi?y ci??kie materia?y.

5. Radny Ryszard Kasiorek

Z wiadomo?ci, które posiada na Oddziale Chirurgii w szpitalu w Kole jest konflikt pomi?dzy lekarzami a dyrekcj? szpitala. Czy co? wiadomo na ten temat?

6. Radny Rafa? ?awniczak

a) w SP ZOZ w Kole pracownicy nie posiadaj? identyfikatorów, utrudnia to kontakt z personelem medycznym;

b) kolacja w szpitalu jest podawana o godz. 16.00, jest to za wcze?nie bior?c pod uwag?, ?e obiad wydawany jest o godz. 13.00.

7. Radna Genowefa Szurgot

Czy znane s? wyniki rozstrzygni?cia dofinansowania zadania z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej „Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie Kolonia- Le?nica”?

Starosta Wie?czys?aw Oblizajek udzieli? odpowiedzi na wszystkie interpelacje radnych.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777


Słowa kluczowe:
Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodaj±c komentarz łami±cy prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem RODO dotycz±cym Ochrony Danych Osobowych, dodaj±c komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatno¶ci przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (1) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
optima
najnowsze wiadomości

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości

  Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,590   2   Miasto Ko?o

 2. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 3. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,687   2   Wypadki

 4. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 5. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,390   1   Szko?y i Przedszkola

 6. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 7. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,234   3   Miasto Ko?o

 8. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 9. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu