Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
kol-net
Wiadomości Gmina Babiak

BABIAK: Dofinansowanie do usuwania azbestu

06-06-2018 11:28 | Źródło: UG Babiak | Wyświetleń artykułu: 2,346 | Komentarzy: 0
Urz?d Gminy w Babiaku informuje, ?e od 04 czerwca 2018 roku do 28 wrze?nia 2018 roku przyjmowane b?d? w tut. Urz?dzie (pokój nr 22) wnioski dot. dofinansowania dla w?a?cicieli/zarz?dców obiektu budowlanego pokrytego p?ytami azbestowo-cementowymi lub w?a?cicieli/zarz?dców nieruchomo?ci, na której s? sk?adowane odpady azbestowe. Przedmiotowe przedsi?wzi?cie realizowane b?dzie w ramach zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj?cych azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2018”.
BABIAK: Dofinansowanie do usuwania azbestu
Foto:archiwum e-kolo.pl

?rodki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodz? z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bud?etu Gminy Babiak oraz ze ?rodków w?asnych z Bud?etu Powiatu Kolskiego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy musz?  spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • posiada? tytu? prawny do obiektu,
 • w zale?no?ci od charakteru planowanych prac przed?o?y? zg?oszenie lub uzyska? pozwolenie na budow? od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przed?o?y? w Urz?dzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wype?niony wniosek wraz z za??cznikami.

Rozliczenie projektu odbywa? si? b?dzie w formie bezgotówkowej, czyli poprzez finansowanie prac polegaj?cych na demonta?u, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawieraj?cych azbest z terenu nieruchomo?ci znajduj?cych si? na terenie gminy Babiak. Wykonawc? zadania b?dzie firma wy?oniona przez Starostwo Powiatowe w Kole w drodze procedury zamówienia publicznego. Kwota dofinansowania przedsi?wzi?cia mo?e wynie?? do 100% kosztów demonta?u i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdj?tego ju? eternitu.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,586   2   Miasto Ko?o
 2. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,674   2   Wypadki
 3. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,365   1   Szko?y i Przedszkola
 4. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,233   3   Miasto Ko?o
 5. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu