R E K L A M A
sim
R E K L A M A
geberit
Wiadomości Polityka Przewodniczący złożył wniosek o odwołanie prezesa wodociągów

Przewodniczący złożył wniosek o odwołanie prezesa wodociągów

08-06-2018 14:57 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 15,407 | Komentarzy: 28
Brak zakończenia i odbioru inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7" to jeden z pięciu powodów, jakie wskazał Artur Szafrański , Przewodniczący Rady Miasta Koła w swoim wniosku o odwołanie Krzysztofa Sobczaka, Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.
Przewodniczący złożył wniosek o odwołanie prezesa wodociągów
Foto:e-kolo.pl

W dniu dzisiejszym Artur Szafrański złożył wniosek na ręce Burmistrza Miasta Koła , a treść tego pisma wyjasniającego powody zamiaru odwołania publikujemy poniżej.

"Choć właściwym organem do odwołania prezesa jest rada nadzorcza spółki, złożony przeze mnie wniosek jest podyktowany faktem tym, że to Miasto Koło  jest jedynym właścicielem spółki, w związku z tym właściwym adresatem jest obecnie pełniąca funkcje Burmistrza  Pani Elżbieta Modrzejewska. Uważam, że ostatnie wydarzenia w spółce i ostatnie posiedzenie rady nadzorczej utwierdziło mnie w przekonaniu, że taki wniosek powinien zostać złożony jak najszybciej" - powiedział nam Artur Szafrański.

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Koła o odwołanie Pana Krzysztofa Sobczaka z funkcji Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.


Zwracam się z wnioskiem o odwołanie Pana Krzysztofa Sobczaka z funkcji Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole z uwagi na:
1. Brak zakończenia i odbioru inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7”.
2. Przyjęcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Kole w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”, zawierającego liczne błędy i niejasności co w przyszłości może przełożyć się na ogromne straty finansowe spółki.
3. Brak ustalonej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4. Zła i chaotyczna polityka kadrowa mająca negatywny wpływ na działalności spółki MZWiK.
5. Brak współpracy z Radą Miejską w Kole w zakresie inwestycji oraz w zakresie „Wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.


UZASADNIENIE
Na wstępie należy zaznaczyć, że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole realizuje strategiczne działania na rzecz mieszkańców miasta Koła, a na władzach tych spółek ciąży nie tylko odpowiedzialność majątkowa, karna ale przede wszystkim społeczna.

Ad. 1 Brak zakończenia i odbioru inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7”.
Inwestycja rozpoczęta została w dniu 14 października 2013 roku i niestety nadal nie została zakończona i odebrana przez MZWiK Sp. z o.o. w Kole. Wykonawca inwestycji wielokrotnie podkreślał swoje stanowisko w zakresie niemożliwości świadczenia dla osiągnięcia wymaganych SIWZ parametrów efektywności przedmiotu umowy. Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej jednoznacznie stwierdził, że:

  • zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Kole do chwili obecnej nie uzyskała właściwej efektywności w zakresie odmanganiania,
  • Wykonawca zrealizował modernizację SUW w sposób należyty i prawidłowy, zgodnie z zapisami SIWZ oraz dokumentacją projektową,
  • Brak jest podobieństwa technologicznego między filtrami DynaSand, a filtrem pilotowym w czasie badań przedprojektowych, co wynika z różnych warunków hydraulicznych w jakich pracują obecnie filtry na nowej SUW oraz różnić w składzie fizycznochemicznych wód dopływających na te filtry,
  • Brak jest ustabilizowanej hydrauliki funkcjonowania SUW, której uporządkowanie winno obejmować cały system, w tym także ujęcie wody oraz efektywność zbiorników retencyjnych w dystrybucji wody.

W konsekwencji wskazanych powyżej okoliczności, eksperci uznali, iż intensyfikacja efektów oczyszczania wody w nowej zmodernizowanej SUW, w tym odmanganiania wody jest praktycznie niemożliwa bez wcześniejszego uporządkowania przez MZWiK Sp. z o.o. w Kole hydrauliki całego systemu obejmującego UJĘCIE – UZDATNIANIE – DYSTRYBUCJA.
Skandalem jest nie doprowadzenie do zakończenia i odbioru inwestycji pomimo faktycznie dwukrotnego uzgodnienia warunków ugodowego porozumienia.
Na spotkaniu Rady Miejskiej w Kole z głównym Wykonawcą inwestycji w połowie 2017 roku poinformował on, że MZWiK Sp. z o.o. w Kole zerwał wszystkie dotychczasowe uzgodnienia warunków ugodowego porozumienia. Na uwagę zasługuje również fakt, iż inwestycja ta realizowana była ze wsparciem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a z jej realizacji w zakresie osiągniętych wskaźników spółka MZWiK musi się rozliczyć.

Ad. 2 Przyjęcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Kole w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”, zawierającego liczne błędy i niejasności co w przyszłości może przełożyć się na ogromne straty finansowe spółki.
Pragnę zauważyć, że Rada Miejska w Kole wyraziła zgodę na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Dział 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Rada natomiast nie wyrażała zgody i nadal jej nie wyraża w kwestii budowy NOWEJ oczyszczalni ścieków dla miasta Koła.

Uzasadnieniem takiego stanowiska jest brak dowodów na przekroczenia dopuszczalnych wartości przez istniejący i funkcjonujący obecnie obiekt. Potwierdzeniem tych słów są wyniki badań z miejskiej oczyszczalni w Kole, które wskazują na doskonałe wyniki.Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło zawiera wiele niejasności i błędów, które ciągnęły się przez całą procedurę zamówienia publicznego ogłoszonego na realizację tej inwestycji, a także mają swoje skutki obecnie na etapie realizacji zamówienia.
Omawiając niniejszy aspekt należy odnieść się przede wszystkim do CELU KONTRAKTU zawartego w Pkt. 2.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kole, o wielkości i technologii, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne.”
Należy podkreślić raz jeszcze, że brak jest dowodów na przekroczenia dopuszczalnych wartości przez istniejący i funkcjonujący obecnie Obiekt. Potwierdzeniem tych słów są wyniki badań z miejskiej oczyszczalni w Kole, które wskazują na doskonałe wyniki.

Ponadto w opisie oczekiwanej technologii stwierdza się, że winna ona posiadać „instalację przeróbki osadu nadmiernego”. Jednakże w punkcie 6.12 PF-U stwierdza się, że „…osady wywożone będą do utylizacji przez podmiot zewnętrzny…”.
Rozwiązanie nie zakłada więc przygotowania osadu do jego ponownego gospodarczego wykorzystania!
Powyższe tylko dwie uwagi wraz z obserwacją danych historycznych ścieków surowych i oczyszczonych pozwalają poddać w wątpliwość konieczność budowy NOWEJ oczyszczalni ścieków w miejsce modernizacji obecnie istniejącego obiektu, gdzie prowadzona technologia zapewniała właściwe oczyszczanie ścieków do wartości tzw. aglomeracyjnych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na szczególnie ważne kwestie związane z projektowaną inwestycją:

  • budowa bioreaktorów i wiaty dla gromadzenia osadów w zbliżeniu z posesjami mieszkańców ul. Energetycznej musi wygenerować odczuwalną uciążliwość odorową.
  • W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że decyzja środowiskowa na realizacje niniejszej inwestycji została wydana z pominięciem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.
  • Niegospodarnością jest usuwanie sprawnych instalacji: stacji dmuchaw urządzeń ułożyskowanych na poduszce magnetycznej, pompowni recyrkulacji osadu czynnego, a zwłaszcza stacji odwadniania osadów wyposażonej także w instalację do higienizacji odwodnionych osadów.
  • Skandalem jest wybór wyburzenia sprawnie działających instalacji zamiast zastosowania dostępnej metody renowacji konstrukcji betonowo – żelbetowych.
  • Największy problem kolskiej oczyszczalni pozostaje nierozwiązany. Pominięcie docelowego rozwiązania gospodarki osadowej.
  • Modernizacja punktu zlewczego ścieków dowożonych może być realizowana jako odrębne zadanie inwestycyjne.


Dla zobrazowania powagi stanu omawianego tematu, poniżej należy przypomnieć stanowisko wspólnych komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego wydane w dniu 15 kwietnia 2016 r. w niniejszej sprawie.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kole
„Pierwsza uchwała dotycząca przyjęcia do wiadomości działania MZWiK sp. z o.o. w Kole jako podmiotu realizującego przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” została w dniu 30 marca br. odrzucona. Powodem tej decyzji był brak wyczerpującego uzasadnienia oraz załącznika w postaci planowanych taryf cen za ścieki. Na wniosek Pana Burmistrza zwołano Sesję Nadzwyczajną, którą poprzedziło spotkanie zorganizowane przez Włodarza Miasta w dniu 13 kwietnia br. Komisje z przykrością stwierdzają, iż organizator spotkania Pan Burmistrz S. Maciaszek nie uczestniczył w spotkaniu z Radnymi. Informacje przedstawili Pani Daria Skupin Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki MZWiK, Pani Bogusława Szczecińska Sekretarz Urzędu Miasta oraz Pan Krzysztof Sobczak Prezes MZWiK Sp. z o.o. w Kole.

Pan Prezes Krzysztof Sobczak poinformował zebranych o złożeniu przez Spółkę wniosku o dofinansowanie „przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” i załączonych do wniosku dokumentach. Najwięcej pytań i uwag Radni zgłaszali do zakresu modernizacji i ogromnych nakładów finansowych, które wynoszą 43.430.126,00zł. netto. Uwagi zgłaszano do ceny za odbiór ścieków w wariancie inwestycyjnym. Załącznik nazwany kalkulacją według członków komisji jest tylko kartą informacyjną, a nie kalkulacją za odbiór 1m3 ścieków. Zarzucono, że do wniosku załączono opinię techniczną z 2011 roku, która na chwilę obecną jest nieaktualna. Należy opracować nową opinię, gdyż na przestrzeni tego okresu Spółka przeprowadzała ważne modernizacje ciągów technologicznych. Z uwagi na zbyt kosztowną przebudowę i modernizację zakładu oraz starą opinię z 2011r. Radni postanowili dokonać wizji lokalnej Zakładu, aby naocznie sprawdzić i przekonać się o potrzebie przebudowy i modernizacji w tak szerokim i bardzo kosztownym zakresie. Dnia 14 kwietnia br. odbyło się posiedzenie połączonych komisji KGKiOŚ oraz KRGiZP. W obradach uczestniczyła większość Radnych całej RM na specjalne zaproszenie przybył również Pan Jacek Nowaczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wraz z współpracownikiem. Komisja odbyła również wizytację w MZWiK przy ul. Energetycznej. Wizytując Zakład Radni stwierdzili, że przedstawiony w opinii krytyczny stan komór w rzeczywistości nie potwierdził się. Komora połączeniowa, komora krat i pompownia główna są w dobrym stanie. Komisje zwróciły uwagę, że zakładana modernizacja nie rozwiązuje problemu z jakim boryka się Zakład, a mianowicie z zagospodarowaniem osadów pościekowych. W aspekcie ochrony środowiska i ekologii nowa inwestycja nie wniesie poprawy stanu obecnego. Bieżące wyniki wody na oczyszczalni mieszczą się w normach i są dalekie od ich wartości granicznych. Analizując ten projekt i otrzymane materiały informacyjne nie można doszukać się efektów ekologicznych ani ekonomicznych, które skłaniałyby do podjęcia tej decyzji. Za główny akcent uzasadnienia przebudowy i modernizacji oczyszczalni podaje się, że istnieje możliwość pozyskania środków Unijnych w wysokości 27.686.705,33zł.tj 63,78% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Radni podzielają opinię w zakresie pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Obawy budzi natomiast problem zaciągnięcia kredytu przez Spółkę w wysokości 13.535.664,37zł., co bezpośrednio przełoży się na znaczący wzrost ceny 1m3 ścieków.

Należy również pamiętać, że MZWiK ma jeszcze do spłacenia kredyt w wysokości ponad 5 mln. zł. za modernizacje Stacji Uzdatniania Wody. Razem daje to ponad 18,5 mln zł. plus koszty obsługi, natomiast wartość kapitałowa Zakładu szacowana jest na 14 mln. zł. Komisje mają również poważne wątpliwości czy w tej sytuacji Spółka ma zdolność kredytową oraz czy WFOŚ udzieli tak wysokiego kredytu. Następnym niewyjaśnionym problemem jest okres spłaty kredytu.
W zestawieniu podano okres 30 lat, a według uzyskanych informacji WFOŚ udziela kredyty na tego rodzaju inwestycje na okres maksymalny 10-15 lat, co powoduje, że podane ceny za 1m3 ścieków nie odzwierciedlają właściwego kosztu zaciągniętego kredytu.


Wobec tego stanu rzeczy Komisje wypracowały negatywne stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Dziale 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz akceptacji planów taryfowych określonych w Studium Wykonalności. W głosowaniu jawnym nad w/w projektem uchwały żaden z Radnych nie opowiedział się za pozytywną opinią, pięć osób było przeciw i trzy wstrzymały się od głosu.”
Reasumując powyższe po raz kolejny należy przypomnieć, że Rada Miejska w Kole finalnie wyraziła zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie jednak modernizacja oczyszczalni ścieków w Kole winna być w opinii Radny Miejskiej w Kole przeprowadzona w zakresie dostosowanym do potrzeb oczyszczalni oraz m.in. rozwiązywać jej główny problem tj. powstawanie osadów pościekowych. Jak już wspomniano najwięcej obaw i zastrzeżeń o zasadność tej inwestycji w opinii RM w Kole budzi fakt planowanej do zastosowania technologii, która w opinii specjalistów nie jest dedykowana dla miasta Koła.


Wykonanie projektowanego rozwiązania skutkować będzie STAGNACJĄ rozwoju miasta Koła ze względu na zamknięty charakter budowli. W praktyce miasto Koło winno wyizolować się z aglomeracji co przy ograniczeniu dostawy ilości ścieków w stosunku do coraz większych kosztów eksploatacji tzw. stałych kosztów, prowadzić musi do nieuchronnych podwyżek.


Ad. 3 Brak ustalonej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zgodnie z art. 24b. pkt 6. ppkt 2) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 2180), wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowi załącznik do wniosku o zatwierdzenie taryfy który Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu. W tym miejscu mając na uwadze możliwość diametralnego i bezpodstawnego wzrostu taryf w mieście Kole, RM w Kole podjęła decyzję o uchwaleniu „Wieloletniego planu…” w oparciu o realność i sensowność jego realizacji.
Na dzień dzisiejszy spółka nadal nie posiada decyzji w zakresie ustalenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Ad. 4 Zła i chaotyczna polityka kadrowa mająca negatywny wpływ na działalności spółki MZWiK.

Liczne zwolnienie i nieuzasadnione odwołania od wyroków sądowych orzekających na korzyść pracowników spółki mają negatywny wpływ na wizerunek spółki, budżet spółki oraz stabilność zatrudnienia. Co bez wątpienia przedkłada się na działalność spółki, po raz kolejny należy dodać strategicznej w swojej działalności.


Ad. 5 Brak współpracy z Radą Miejską w Kole w zakresie inwestycji oraz „Wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
Uzasadnienie powyższego punktu jest zbyteczne z uwagi na obraz współpracy jaki widoczny był podczas obrad komisji stałych Rady Miejskiej oraz podczas sesji Rady Miejskiej w Kole. Szanowna Pani Burmistrz, mając na uwadze powyższe oraz w trosce o dobro spółki i strategiczną jej rolę dla Miasta Koła, proszę o poważne potraktowanie niniejszego wniosku. Ponadto zgodnie z podjętą na LVI Sesji Rady Miejskiej w Kole decyzją w zakresie zmian budżetowych proszę o zlecenie wykonania usługi polegającej na sprawdzeniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie zasadności i zgodności zaproponowanych założeń technologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków dla potrzeb miasta Koła.

Artur Szafrański
Przewodniczący Rady Miasta Koła

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
R E K L A M A
Biały
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (28)
kis 27-06-2018 20:55
no i kto i kiedy teraz przeprosi prezesa za oskarżenia..Okazało sie że radni byli zmanipulowani przez firmę wykonawcza ,A może tez skorumpowani,przyznają się?
| Zgłoś do usunięcia
gość 11-06-2018 18:17
Myślę ,ze był wniosek o odwołanie prezesa a teraz chce udowodnić ,ze to on miał racje a nie radni i celowa zemsta prezesa. Zobaczcie jak zyje sie bez wody.Pokaże nam środkowy palec i wróci do Turku.
| Zgłoś do usunięcia
Mateusz 11-06-2018 17:49
Dziś kolejna awaria wodociągowa w Kole Średnio raz na 2 miesiące Wniosek w pełni racjonalny To jest kpina Rozumiem jedna awaria na dwa lata ale nie co chwilę!
| Zgłoś do usunięcia
Kolanin 11-06-2018 17:53
no przecież to Wasz poprzedni prezes pilnował inwestycji wodociągowej i jak upilnował ,do kogo masz pretensje ?
SZTASEK 11-06-2018 11:39
Zgadzam się z opinią przedmówcy Etna, zwalnianych pracowników było około 30 tu... a na sesji ciągle wodociągi i wodociągi ... przez pierwsze trzy lata na sesjach w obronie pracowników wypierd... na bruk przez jego osobę głos zabierało tylko kilu radnych Piasecki , Tamborska , Sobolewski , Obiała - reszta milczała z powodu zależności od jego osoby ..?? , teraz nadal wałkuje się wodociągi ... rzygać się chce , kończy się kadencja - Grodzka nie zrobiona , Sienkiewicza centrum koleiny , Satffa nadal nieskończona inwestycja , rada tylko o wodociągach a co z domem seniora który miał być oddany do końca stycznia ??? Co z geotermią ?? Naprawdę trzeba wybrać ludzi którzy robią coś społecznie dla idei a nie zrobili sobie z zasiadania w radzie dodatkowy dochód .To było najgorsze 4 lata w historii miasta Koła - Rada + Jego Osoba nigdy więcej .
| Zgłoś do usunięcia
Stanisław 11-06-2018 16:03
To smutne że ty nie widzisz w tym nic złego, może też wolisz udawać jak Stanisław M że wodociągi są dobrze zarządzane?, teraz trzeba przyjrzeć się pani burmistrz Modrzejewskiej czy teraz ona będzie udawać że nadal wszystko jest porządku. Chodzi w końcu nie o inwestycje za kilka złotych a kilkadziesiąt milionów złotych. Tematu wodociągów zapewne by nie było gdyby Pan Krzysztof Sobczak został już dawno odwołany albo sam złożył rezygnacje.
kis 11-06-2018 12:51
Pomyłka ,to były najlepsze 4 lata dla miasta. Byłyby jeszcze lepsze gdyby nie ci radni z towarzystwa...lemingu.
kolanin 09-06-2018 22:32
Poprzedni prezes też wiele zawinił że taka jest dzisiaj sytuacja a pan Szafrański niech nie słucha p.Piaseckiego bo wyborcy mają swoje zdanie i chyba będzie mu ciężko wygrać wybory na Burmistrza jeśli to prawda że chce startować.
| Zgłoś do usunięcia
etna 09-06-2018 21:04
Pamiętajcie, że zwolnionych osób jest więcej .Nikt z rady się o nie nie upomniał .
| Zgłoś do usunięcia
Koala 09-06-2018 10:40
W sprawie ad 1: inwestycja rozpoczęta w 2013 roku i dopiero teraz Rada reaguje? Po 5 latach? A gdzie Rada była wcześniej? Tak broniliście byłego prezesa a okazuje się że to za jego rządów rozpoczęła się ta inwestycja i to on jak i obecny lepiej powinni tej inwestycji pilnować
| Zgłoś do usunięcia
Jan 09-06-2018 09:07
Chyba nie o takie zarządzanie spółką chodziło. Na takie stanowisko najlepszy byłby konkurs. Prezesem powinien być fachowiec z branży. Dobrze by było gdyby to był jakiś Mieszkaniec Koła. Ktoś kto czuje problemy spółki chce jej rozwoju, utożsamia się z nią, a nie zaczyna współpracę od zwalniania pracowników jak się później okazuje niezgodne z prawem bo skoro pracownicy wygrywają procesy to o czymś świadczy.
| Zgłoś do usunięcia
Kolanin 08-06-2018 23:47
A ja nie chce pić gównianej wody. Jeśli spółka wykonawcza złe zrobiła robotę ,to niech naprawia i żaden prezes nie ma prawa tego odebrać. Takie pomysły przewodniczącego to nadają się tylko do prokuratora...Za to jest odpowiedni paragraf...
| Zgłoś do usunięcia
obserwator 08-06-2018 21:38
drodzy czytelnicy. A co mial odrazu skladac takie wnioski? dobrze ze poczekal - nazbieralo sie dzieki czmeu mozna sprecyzowac dobre argumenty przeciwko prezesowi. Od kilku sesji obserwujemy, ze wlasnie radny Piasecki i Szafranski drazyli tematy oczyszczalni i wyraznie nie podobal im sie stosunek prezesa do rady. Dobrze , ze taki wniosek padl. Lepiej pozniej niz wcale? dokladnie! Wy teraz szukacie tylko pretekstow, aby szkalowac przewodniczacego. Pamietajcie, ze przewodniczacy powinien wspierac cala rade nie tylko tych, ktorzy wywodza sie z jednego obozu (TS), powinien laczyc a nie dzielic i to robil doskonale a to ze nie byl krzykacze, i awanturnikiem to zle?
| Zgłoś do usunięcia
Kolo 08-06-2018 21:00
Piasecki i Szafrański od ponad roku działali w tej sprawie dobrze ze w końcu się ktoś obudził.
| Zgłoś do usunięcia
kis 08-06-2018 23:56
tak działali,teraz widać kto kapował do CBA...
Janusz Kupczk 08-06-2018 20:30
Lepiej późno niż wcale Powinien być wniosek do prokuratury i pociągnięcie tego Pana i Panią burmistrz do odpowiedzialności karno skarbowej. Gdzie była rada i pan przewodniczący wcześniej .Obudzili się przed wyborami .
| Zgłoś do usunięcia
kis 09-06-2018 22:07
Pan burmistrz nie jest na czele rady miasta,doucz eis trochę chłopie ,bo wstyd przynosisz.
Janusz Kupczk 09-06-2018 20:09
Panie Krzysztofie Ja uważam że bzdurą jest cała rada na czele z Panem burmistrzem M To jest moje zdanie
Krzysztof 09-06-2018 16:54
Panie Januszu bzdury Pan pisze.
Kolanin 08-06-2018 23:58
Ty też czysty nie jesteś i uważaj ,ze ktoś zgłosi na ciebie.
as 08-06-2018 18:30
I znów samowola przewodniczącego, który według mnie, kieruje się swoim partykularnym interesem pokazania się przed zbliżającymi się wyborami. Bardzo prymitywny tekst obrazuje jedynie wątpliwe zdolności autora. Prezes wodociągów prawdopodobnie nieźle się uśmiał z podanych argumentów. Przypuszczam, że i w tej sprawie decydujący będzie głos naszego etatowego psychopaty.
| Zgłoś do usunięcia
kiks 08-06-2018 23:55
już chciałem ci dać łapkę ,ale po ostatnim zdaniu myślę ,ze jesteś głupim lemingiem.
Do Rady Nadzorczej 08-06-2018 18:08
Na stanowisko Prezesa Rada Nadzorcza powinna rozpisać "konkurs" a nie powoływać Prezesa "przywiezionego w teczce"
| Zgłoś do usunięcia
kolanka 56 08-06-2018 17:30
Panie Przewodniczący proszę się zainteresować pozostałymi Spółkami. Szkoda że tak późno Pan reaguje. Gdzie był Pan i Rada Miejska przez te 3 lata kiedy w Spółkach dochodziło do działań na szkodę tych Spółek.
| Zgłoś do usunięcia
Kolanka55 08-06-2018 16:45
Wybory to proszę jaka aktywność. A co Pan robił przez 3 lata? czemu wcześniej pan nie wnioskował o odwołanie prezesa oraz pozostałych prezesów? czemu Pan wcześniej tolerował to co się działo? Teraz wniosek bo wybory? Jeszcze tylko dopowiem, że prezesa nie zwalnia Pani burmistrz a rada nadzorcza. To elementarna wiedza z zakresu funkcjonowania spółek.
| Zgłoś do usunięcia
Ewa 08-06-2018 16:34
Takie pismo powinien złożyć już dawno i to nie tylko w odniesieniu do prezesa wodociągów ale i pozostałych miejskich spółek.
| Zgłoś do usunięcia
Stefka Kunias 08-06-2018 16:10
O obudził się p Szafrański bo WYBORY za pasem a gdzie był jak ekspert od zajęcy w okularach sz p Maciaszek snuł niedorzeczne wizje o , gdzie był jak p Maciaszek zwalniał ludzi np tylko za to że rada uwaliła mu uchwałę ,Gdzie był gdy p Maciaszek zwalniał szefostwo MZUK , MZWIK czy p Klukaczyńskiego z wodociągów . Panie Przewodniczący kadencja trwa cztery lata a nie tylko ostatnie pół roku , Takie pismo pan powinien składać co dwa miesiące gdy pan Maciaszek jeszcze nie był zawieszony przez prokuratora
| Zgłoś do usunięcia
gość 08-06-2018 15:50
Już na samym początku pokazał swoją butę, nie liczył się z nikim. Tyle ludzi stracilo tylko pracę a efektów jego talentów brak.On miał tylko stanowisko i kasę
| Zgłoś do usunięcia
R E K L A M A
k2
R E K L A M A
ligrana
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
20 Paź.
10:00

MDK w Kole
Młodzieżowy Festiwal Teatralny STREFA GRY
23 Paź.
16:00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Kolejowa 19, Koło
Romowie znani i nieznani...
24 Paź.
15:00

Filia dla Dzieci PiMBP, Kolejowa 19, Koło
Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki