Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
kol-net
Wiadomości Polityka

Przewodnicz?cy z?o?y? wniosek o odwo?anie prezesa wodoci?gów

08-06-2018 14:57 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 15,891 | Komentarzy: 28
Brak zako?czenia i odbioru inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7" to jeden z pi?ciu powodów, jakie wskaza? Artur Szafra?ski , Przewodnicz?cy Rady Miasta Ko?a w swoim wniosku o odwo?anie Krzysztofa Sobczaka, Prezesa Miejskiego Zak?adu Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.
Przewodnicz?cy z?o?y? wniosek o odwo?anie prezesa wodoci?gów
Foto:e-kolo.pl

W dniu dzisiejszym Artur Szafra?ski z?o?y? wniosek na r?ce Burmistrza Miasta Ko?a , a tre?? tego pisma wyjasniaj?cego powody zamiaru odwo?ania publikujemy poni?ej.

"Cho? w?a?ciwym organem do odwo?ania prezesa jest rada nadzorcza spó?ki, z?o?ony przeze mnie wniosek jest podyktowany faktem tym, ?e to Miasto Ko?o  jest jedynym w?a?cicielem spó?ki, w zwi?zku z tym w?a?ciwym adresatem jest obecnie pe?ni?ca funkcje Burmistrza  Pani El?bieta Modrzejewska. Uwa?am, ?e ostatnie wydarzenia w spó?ce i ostatnie posiedzenie rady nadzorczej utwierdzi?o mnie w przekonaniu, ?e taki wniosek powinien zosta? z?o?ony jak najszybciej" - powiedzia? nam Artur Szafra?ski.

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Ko?a o odwo?anie Pana Krzysztofa Sobczaka z funkcji Prezesa Zarz?du Miejskiego Zak?adu Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.


Zwracam si? z wnioskiem o odwo?anie Pana Krzysztofa Sobczaka z funkcji Prezesa Zarz?du Miejskiego Zak?adu Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole z uwagi na:
1. Brak zako?czenia i odbioru inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7”.
2. Przyj?cie Programu Funkcjonalno-U?ytkowego dla miejskiej oczyszczalni ?cieków w Kole w zwi?zku z realizacj? inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ?cieków dla aglomeracji Ko?o”, zawieraj?cego liczne b??dy i niejasno?ci co w przysz?o?ci mo?e prze?o?y? si? na ogromne straty finansowe spó?ki.
3. Brak ustalonej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?cieków.
4. Z?a i chaotyczna polityka kadrowa maj?ca negatywny wp?yw na dzia?alno?ci spó?ki MZWiK.
5. Brak wspó?pracy z Rad? Miejsk? w Kole w zakresie inwestycji oraz w zakresie „Wieloletniego planu modernizacji urz?dze? wodoci?gowych i urz?dze? kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.


UZASADNIENIE
Na wst?pie nale?y zaznaczy?, ?e Miejski Zak?ad Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole realizuje strategiczne dzia?ania na rzecz mieszka?ców miasta Ko?a, a na w?adzach tych spó?ek ci??y nie tylko odpowiedzialno?? maj?tkowa, karna ale przede wszystkim spo?eczna.

Ad. 1 Brak zako?czenia i odbioru inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7”.
Inwestycja rozpocz?ta zosta?a w dniu 14 pa?dziernika 2013 roku i niestety nadal nie zosta?a zako?czona i odebrana przez MZWiK Sp. z o.o. w Kole. Wykonawca inwestycji wielokrotnie podkre?la? swoje stanowisko w zakresie niemo?liwo?ci ?wiadczenia dla osi?gni?cia wymaganych SIWZ parametrów efektywno?ci przedmiotu umowy. Instytut In?ynierii ?rodowiska Politechniki Pozna?skiej jednoznacznie stwierdzi?, ?e:

 • zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Kole do chwili obecnej nie uzyska?a w?a?ciwej efektywno?ci w zakresie odmanganiania,
 • Wykonawca zrealizowa? modernizacj? SUW w sposób nale?yty i prawid?owy, zgodnie z zapisami SIWZ oraz dokumentacj? projektow?,
 • Brak jest podobie?stwa technologicznego mi?dzy filtrami DynaSand, a filtrem pilotowym w czasie bada? przedprojektowych, co wynika z ró?nych warunków hydraulicznych w jakich pracuj? obecnie filtry na nowej SUW oraz ró?ni? w sk?adzie fizycznochemicznych wód dop?ywaj?cych na te filtry,
 • Brak jest ustabilizowanej hydrauliki funkcjonowania SUW, której uporz?dkowanie winno obejmowa? ca?y system, w tym tak?e uj?cie wody oraz efektywno?? zbiorników retencyjnych w dystrybucji wody.

W konsekwencji wskazanych powy?ej okoliczno?ci, eksperci uznali, i? intensyfikacja efektów oczyszczania wody w nowej zmodernizowanej SUW, w tym odmanganiania wody jest praktycznie niemo?liwa bez wcze?niejszego uporz?dkowania przez MZWiK Sp. z o.o. w Kole hydrauliki ca?ego systemu obejmuj?cego UJ?CIE – UZDATNIANIE – DYSTRYBUCJA.
Skandalem jest nie doprowadzenie do zako?czenia i odbioru inwestycji pomimo faktycznie dwukrotnego uzgodnienia warunków ugodowego porozumienia.
Na spotkaniu Rady Miejskiej w Kole z g?ównym Wykonawc? inwestycji w po?owie 2017 roku poinformowa? on, ?e MZWiK Sp. z o.o. w Kole zerwa? wszystkie dotychczasowe uzgodnienia warunków ugodowego porozumienia. Na uwag? zas?uguje równie? fakt, i? inwestycja ta realizowana by?a ze wsparciem ?rodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a z jej realizacji w zakresie osi?gni?tych wska?ników spó?ka MZWiK musi si? rozliczy?.

Ad. 2 Przyj?cie Programu Funkcjonalno-U?ytkowego dla miejskiej oczyszczalni ?cieków w Kole w zwi?zku z realizacj? inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ?cieków dla aglomeracji Ko?o”, zawieraj?cego liczne b??dy i niejasno?ci co w przysz?o?ci mo?e prze?o?y? si? na ogromne straty finansowe spó?ki.
Pragn? zauwa?y?, ?e Rada Miejska w Kole wyrazi?a zgod? na realizacj? projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ?cieków dla aglomeracji Ko?o” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, Dzia? 2.3 Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach. Rada natomiast nie wyra?a?a zgody i nadal jej nie wyra?a w kwestii budowy NOWEJ oczyszczalni ?cieków dla miasta Ko?a.

Uzasadnieniem takiego stanowiska jest brak dowodów na przekroczenia dopuszczalnych warto?ci przez istniej?cy i funkcjonuj?cy obecnie obiekt. Potwierdzeniem tych s?ów s? wyniki bada? z miejskiej oczyszczalni w Kole, które wskazuj? na doskona?e wyniki.Opracowany Program Funkcjonalno-U?ytkowy dla inwestycji polegaj?cej na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ?cieków dla aglomeracji Ko?o zawiera wiele niejasno?ci i b??dów, które ci?gn??y si? przez ca?? procedur? zamówienia publicznego og?oszonego na realizacj? tej inwestycji, a tak?e maj? swoje skutki obecnie na etapie realizacji zamówienia.
Omawiaj?c niniejszy aspekt nale?y odnie?? si? przede wszystkim do CELU KONTRAKTU zawartego w Pkt. 2.1. Programu Funkcjonalno-U?ytkowego: „Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ?cieków w Kole, o wielko?ci i technologii, która umo?liwi osi?ganie parametrów ?cieków oczyszczonych i parametrów osadów ?ciekowych spe?niaj?cych aktualnie obowi?zuj?ce przepisy prawne.”
Nale?y podkre?li? raz jeszcze, ?e brak jest dowodów na przekroczenia dopuszczalnych warto?ci przez istniej?cy i funkcjonuj?cy obecnie Obiekt. Potwierdzeniem tych s?ów s? wyniki bada? z miejskiej oczyszczalni w Kole, które wskazuj? na doskona?e wyniki.

Ponadto w opisie oczekiwanej technologii stwierdza si?, ?e winna ona posiada? „instalacj? przeróbki osadu nadmiernego”. Jednak?e w punkcie 6.12 PF-U stwierdza si?, ?e „…osady wywo?one b?d? do utylizacji przez podmiot zewn?trzny…”.
Rozwi?zanie nie zak?ada wi?c przygotowania osadu do jego ponownego gospodarczego wykorzystania!
Powy?sze tylko dwie uwagi wraz z obserwacj? danych historycznych ?cieków surowych i oczyszczonych pozwalaj? podda? w w?tpliwo?? konieczno?? budowy NOWEJ oczyszczalni ?cieków w miejsce modernizacji obecnie istniej?cego obiektu, gdzie prowadzona technologia zapewnia?a w?a?ciwe oczyszczanie ?cieków do warto?ci tzw. aglomeracyjnych.

Ponadto nale?y zwróci? uwag? na szczególnie wa?ne kwestie zwi?zane z projektowan? inwestycj?:

 • budowa bioreaktorów i wiaty dla gromadzenia osadów w zbli?eniu z posesjami mieszka?ców ul. Energetycznej musi wygenerowa? odczuwaln? uci??liwo?? odorow?.
 • W tym miejscu nale?y zwróci? uwag?, ?e decyzja ?rodowiskowa na realizacje niniejszej inwestycji zosta?a wydana z pomini?ciem pe?nej procedury oceny oddzia?ywania na ?rodowisko.
 • Niegospodarno?ci? jest usuwanie sprawnych instalacji: stacji dmuchaw urz?dze? u?o?yskowanych na poduszce magnetycznej, pompowni recyrkulacji osadu czynnego, a zw?aszcza stacji odwadniania osadów wyposa?onej tak?e w instalacj? do higienizacji odwodnionych osadów.
 • Skandalem jest wybór wyburzenia sprawnie dzia?aj?cych instalacji zamiast zastosowania dost?pnej metody renowacji konstrukcji betonowo – ?elbetowych.
 • Najwi?kszy problem kolskiej oczyszczalni pozostaje nierozwi?zany. Pomini?cie docelowego rozwi?zania gospodarki osadowej.
 • Modernizacja punktu zlewczego ?cieków dowo?onych mo?e by? realizowana jako odr?bne zadanie inwestycyjne.


Dla zobrazowania powagi stanu omawianego tematu, poni?ej nale?y przypomnie? stanowisko wspólnych komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony ?rodowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego wydane w dniu 15 kwietnia 2016 r. w niniejszej sprawie.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony ?rodowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kole
„Pierwsza uchwa?a dotycz?ca przyj?cia do wiadomo?ci dzia?ania MZWiK sp. z o.o. w Kole jako podmiotu realizuj?cego przedsi?wzi?cie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ?cieków dla aglomeracji Ko?o” zosta?a w dniu 30 marca br. odrzucona. Powodem tej decyzji by? brak wyczerpuj?cego uzasadnienia oraz za??cznika w postaci planowanych taryf cen za ?cieki. Na wniosek Pana Burmistrza zwo?ano Sesj? Nadzwyczajn?, któr? poprzedzi?o spotkanie zorganizowane przez W?odarza Miasta w dniu 13 kwietnia br. Komisje z przykro?ci? stwierdzaj?, i? organizator spotkania Pan Burmistrz S. Maciaszek nie uczestniczy? w spotkaniu z Radnymi. Informacje przedstawili Pani Daria Skupin Przewodnicz?ca Rady Nadzorczej Spó?ki MZWiK, Pani Bogus?awa Szczeci?ska Sekretarz Urz?du Miasta oraz Pan Krzysztof Sobczak Prezes MZWiK Sp. z o.o. w Kole.

Pan Prezes Krzysztof Sobczak poinformowa? zebranych o z?o?eniu przez Spó?k? wniosku o dofinansowanie „przebudowy i modernizacji oczyszczalni ?cieków dla aglomeracji Ko?o” i za??czonych do wniosku dokumentach. Najwi?cej pyta? i uwag Radni zg?aszali do zakresu modernizacji i ogromnych nak?adów finansowych, które wynosz? 43.430.126,00z?. netto. Uwagi zg?aszano do ceny za odbiór ?cieków w wariancie inwestycyjnym. Za??cznik nazwany kalkulacj? wed?ug cz?onków komisji jest tylko kart? informacyjn?, a nie kalkulacj? za odbiór 1m3 ?cieków. Zarzucono, ?e do wniosku za??czono opini? techniczn? z 2011 roku, która na chwil? obecn? jest nieaktualna. Nale?y opracowa? now? opini?, gdy? na przestrzeni tego okresu Spó?ka przeprowadza?a wa?ne modernizacje ci?gów technologicznych. Z uwagi na zbyt kosztown? przebudow? i modernizacj? zak?adu oraz star? opini? z 2011r. Radni postanowili dokona? wizji lokalnej Zak?adu, aby naocznie sprawdzi? i przekona? si? o potrzebie przebudowy i modernizacji w tak szerokim i bardzo kosztownym zakresie. Dnia 14 kwietnia br. odby?o si? posiedzenie po??czonych komisji KGKiO? oraz KRGiZP. W obradach uczestniczy?a wi?kszo?? Radnych ca?ej RM na specjalne zaproszenie przyby? równie? Pan Jacek Nowaczyk Naczelnik Wydzia?u Ochrony ?rodowiska wraz z wspó?pracownikiem. Komisja odby?a równie? wizytacj? w MZWiK przy ul. Energetycznej. Wizytuj?c Zak?ad Radni stwierdzili, ?e przedstawiony w opinii krytyczny stan komór w rzeczywisto?ci nie potwierdzi? si?. Komora po??czeniowa, komora krat i pompownia g?ówna s? w dobrym stanie. Komisje zwróci?y uwag?, ?e zak?adana modernizacja nie rozwi?zuje problemu z jakim boryka si? Zak?ad, a mianowicie z zagospodarowaniem osadów po?ciekowych. W aspekcie ochrony ?rodowiska i ekologii nowa inwestycja nie wniesie poprawy stanu obecnego. Bie??ce wyniki wody na oczyszczalni mieszcz? si? w normach i s? dalekie od ich warto?ci granicznych. Analizuj?c ten projekt i otrzymane materia?y informacyjne nie mo?na doszuka? si? efektów ekologicznych ani ekonomicznych, które sk?ania?yby do podj?cia tej decyzji. Za g?ówny akcent uzasadnienia przebudowy i modernizacji oczyszczalni podaje si?, ?e istnieje mo?liwo?? pozyskania ?rodków Unijnych w wysoko?ci 27.686.705,33z?.tj 63,78% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Radni podzielaj? opini? w zakresie pozyskania ?rodków finansowych z zewn?trz. Obawy budzi natomiast problem zaci?gni?cia kredytu przez Spó?k? w wysoko?ci 13.535.664,37z?., co bezpo?rednio prze?o?y si? na znacz?cy wzrost ceny 1m3 ?cieków.

Nale?y równie? pami?ta?, ?e MZWiK ma jeszcze do sp?acenia kredyt w wysoko?ci ponad 5 mln. z?. za modernizacje Stacji Uzdatniania Wody. Razem daje to ponad 18,5 mln z?. plus koszty obs?ugi, natomiast warto?? kapita?owa Zak?adu szacowana jest na 14 mln. z?. Komisje maj? równie? powa?ne w?tpliwo?ci czy w tej sytuacji Spó?ka ma zdolno?? kredytow? oraz czy WFO? udzieli tak wysokiego kredytu. Nast?pnym niewyja?nionym problemem jest okres sp?aty kredytu.
W zestawieniu podano okres 30 lat, a wed?ug uzyskanych informacji WFO? udziela kredyty na tego rodzaju inwestycje na okres maksymalny 10-15 lat, co powoduje, ?e podane ceny za 1m3 ?cieków nie odzwierciedlaj? w?a?ciwego kosztu zaci?gni?tego kredytu.


Wobec tego stanu rzeczy Komisje wypracowa?y negatywne stanowisko do uchwa?y w sprawie wyra?enia zgody na realizacj? inwestycji poprzez z?o?enie wniosku o dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ?cieków dla aglomeracji Ko?o” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, Dziale 2.3 Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach oraz akceptacji planów taryfowych okre?lonych w Studium Wykonalno?ci. W g?osowaniu jawnym nad w/w projektem uchwa?y ?aden z Radnych nie opowiedzia? si? za pozytywn? opini?, pi?? osób by?o przeciw i trzy wstrzyma?y si? od g?osu.”
Reasumuj?c powy?sze po raz kolejny nale?y przypomnie?, ?e Rada Miejska w Kole finalnie wyrazi?a zgod? na z?o?enie wniosku o dofinansowanie jednak modernizacja oczyszczalni ?cieków w Kole winna by? w opinii Radny Miejskiej w Kole przeprowadzona w zakresie dostosowanym do potrzeb oczyszczalni oraz m.in. rozwi?zywa? jej g?ówny problem tj. powstawanie osadów po?ciekowych. Jak ju? wspomniano najwi?cej obaw i zastrze?e? o zasadno?? tej inwestycji w opinii RM w Kole budzi fakt planowanej do zastosowania technologii, która w opinii specjalistów nie jest dedykowana dla miasta Ko?a.


Wykonanie projektowanego rozwi?zania skutkowa? b?dzie STAGNACJ? rozwoju miasta Ko?a ze wzgl?du na zamkni?ty charakter budowli. W praktyce miasto Ko?o winno wyizolowa? si? z aglomeracji co przy ograniczeniu dostawy ilo?ci ?cieków w stosunku do coraz wi?kszych kosztów eksploatacji tzw. sta?ych kosztów, prowadzi? musi do nieuchronnych podwy?ek.


Ad. 3 Brak ustalonej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?cieków.
Zgodnie z art. 24b. pkt 6. ppkt 2) ustawy z dnia 27 pa?dziernika 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ?cieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 2180), wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz?dze? wodoci?gowych i urz?dze? kanalizacyjnych, stanowi za??cznik do wniosku o zatwierdzenie taryfy który Przedsi?biorstwo Wodoci?gowo – Kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu. W tym miejscu maj?c na uwadze mo?liwo?? diametralnego i bezpodstawnego wzrostu taryf w mie?cie Kole, RM w Kole podj??a decyzj? o uchwaleniu „Wieloletniego planu…” w oparciu o realno?? i sensowno?? jego realizacji.
Na dzie? dzisiejszy spó?ka nadal nie posiada decyzji w zakresie ustalenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?cieków.


Ad. 4 Z?a i chaotyczna polityka kadrowa maj?ca negatywny wp?yw na dzia?alno?ci spó?ki MZWiK.

Liczne zwolnienie i nieuzasadnione odwo?ania od wyroków s?dowych orzekaj?cych na korzy?? pracowników spó?ki maj? negatywny wp?yw na wizerunek spó?ki, bud?et spó?ki oraz stabilno?? zatrudnienia. Co bez w?tpienia przedk?ada si? na dzia?alno?? spó?ki, po raz kolejny nale?y doda? strategicznej w swojej dzia?alno?ci.


Ad. 5 Brak wspó?pracy z Rad? Miejsk? w Kole w zakresie inwestycji oraz „Wieloletniego planu modernizacji urz?dze? wodoci?gowych i urz?dze? kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
Uzasadnienie powy?szego punktu jest zbyteczne z uwagi na obraz wspó?pracy jaki widoczny by? podczas obrad komisji sta?ych Rady Miejskiej oraz podczas sesji Rady Miejskiej w Kole. Szanowna Pani Burmistrz, maj?c na uwadze powy?sze oraz w trosce o dobro spó?ki i strategiczn? jej rol? dla Miasta Ko?a, prosz? o powa?ne potraktowanie niniejszego wniosku. Ponadto zgodnie z podj?t? na LVI Sesji Rady Miejskiej w Kole decyzj? w zakresie zmian bud?etowych prosz? o zlecenie wykonania us?ugi polegaj?cej na sprawdzeniu Programu Funkcjonalno-U?ytkowego w zakresie zasadno?ci i zgodno?ci zaproponowanych za?o?e? technologicznych miejskiej oczyszczalni ?cieków dla potrzeb miasta Ko?a.

Artur Szafra?ski
Przewodnicz?cy Rady Miasta Ko?a

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (28) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,588   2   Miasto Ko?o
 2. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,674   2   Wypadki
 3. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,365   1   Szko?y i Przedszkola
 4. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,233   3   Miasto Ko?o
 5. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu