R E K L A M A
sim
R E K L A M A
domki wykpisz
Wiadomości Gmina Kłodawa Prawie jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Kłodawy

Prawie jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Kłodawy

02-07-2018 08:01 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 6,243 | Komentarzy: 1
W ostatni piątek czerwca w Kłodawie odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy Kłodawa, w której radni głosowali nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz udzieleniem absolutorium pełniącej obowiązki burmistrza za rok 2017.
Prawie jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Kłodawy
Foto:e-kolo.pl

W trakcie dyskusji pojawił się tylko jeden głos, który negował postawę i wskazywał wiele błędów wsród działań prowadzonych przez Dorotę Galus - pełniącą obowiązku Burmistrza Kłodawy. W obronę realizacji budżetu stanęło jednak większość radnych, a niektórzy z nich skrytykowali wypowiedzi radnej Anny Michalak. 

Dorota Galus jak i radni podkreślali, że sukces poprzedniego budżetu zapewniała doskonała współpraca międzu burmistrzem a radnymi i dzięki temu udało się zrealizować wiele potrzebnych gminie inwestycji. 

Warto wspomnieć, że Gmina Kłodawa od lat realizuje projekt Budżetu Obywatelskiego, w którym to mieszkańcy sami decydują na co wydać określoną pulę środków finansowych. Urząd natomiast wdraża te pomysły w życie i czuwa nad ich prawidłową realizacją.

Na końcu głosowania, radni prawie jednogłośnie (13 za, 1 głos przeciw) udzielili absolutorium Dorocie Galus za wykonany budżet a wspólną pracę nagrodzili brawami. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
R E K L A M A
marek podnewsem
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (1)
Radna A.M. 02-07-2018 15:26
Aby czytelnik mógł sam ocenić dlaczego radna była przeciw udzieleniu absolutorium pozwalam sobie na umieszczenie całej wypowiedzi wygłoszonej na sesji. Chciałabym wyrazić swoje stanowisko dot. zatwierdzenia wykonania budżetu i udzielenia absolutorium, oraz uzasadnić moją decyzję. Jednocześnie wyjaśniam, że RIO sprawdza wykonanie budżetu pod względem formalno prawnym dot. gospodarki finansowej. RIO NIE wpływa na działalność kontrolowanych jednostek, NIE wydaje nakazów czy poleceń. Organ kontrolny, jakim jest RIO, ma prawo wydawania zaleceń jednostkom kontrolowanym, a tylko w przypadkach wyjątkowych (np. w celu uniknięcia strat) prawo wydawania poleceń natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. Dlatego opinia RIO nie jest wiążąca dla radnych. Pragnę podkreślić , że Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przez burmistrza gospodarki finansowej. Powtarzam, brak zastrzeżeń do prowadzonej gospodarki finansowej a jak państwo wiecie w ciągu roku, w wielu podejmowanych przez Burmistrza i Radę przedsięwzięciach miałam zastrzeżenia i posłużę się przykładami (zg. ze wskazaniami Burmistrza R. Olejniczaka) Przeszacowane koszty: 1. kwestionowany wydatek przez licznych mieszkańców to ogródek przed urzędem za kwotę 27 300 zł. + dodatkowe koszty związane z usuwaniem świerków. Druhowie OSP sami informowali, że wichura to nie jedyna przyczyna bo świerki przewracały się z powodu naruszenia korzeni przy budowie ogródka. 2.kwestionowany wydatek to oświetlenie parku przy OPS za kwotę ponad 74 000 zł. za 9 lamp w parku i 4 w parku Górnika{Ampt}. Wielu mieszkańców stwierdza, że lampy owszem ładne ale w tym parku absolutnie niewidoczne i że to był niepotrzebny wydatek. 3. wątpliwa wydaje się kwota za usługę montażu barierek przy Orliku (4 barierki i 2 słupki ) która wynosiła 3 499,35 zł. zważywszy, iż barierki zamontowane, w tym samym okresie, przez wspólnotę mieszkaniową przy ul. Boh. Września kosztowały 250 zł za 1 szt. Gdyby nawet kosztowały 350 zł. to wyniosłoby to 1 400zł a nie 3 499 zł. 4.wydatkowanie 130 000 zł. za pozostawione mienie na gruntach gminnych użytkowanych przez działkowców { mowa o 2 ha. gruntów} . W tym zakresie nic się nie robi a zachwaszczone grunty leżą odłogiem. Pytanie w jakim celu wydatkowano 130 000 zł. 5. chodnik na ul Cichej- droga powiatowa, w 2016 udzielono wsparcia powiatowi w kwocie 35 006, 17 zł po roku , gmina kontynuuje remont chodnika już z własnych środków za kwotę 67 410,15 zł. (Cztery miesiące później tą samą inwestycję można było wykonać za 34 000 zł.) 6. dotacje dla Stowarzyszenia Sprawni Inaczej na powstanie WTZ- wydano: powiat -42 085 zł. ., PEFRON- 100 tyś., stowarzyszenie – 12 752 ,38 zł /tutaj są rozbieżności, ponieważ stowarzyszenie inną kwotę podawało powiatowi a inną naszej gminie/ a nasza gmina wydała 198 tyś. Razem - 352 837 , 38 zł. Przypomnę , że w naszych założeniach planowane było 48 000 zł. w ramach budżetu obywatelskiego. Bezsprzecznym jest fakt, że radni przekazując wówczas dotacje byli informowani ,że Stowarzyszenie będzie zlecać i rozliczać roboty (my tylko dajemy środki ) a co się okazało, że gmina podpisywała umowę z wykonawcą , gmina zlecała roboty, gmina sama odbierała, sama się rozliczała. (podobnie było z budową parkingu w Bierzwiennej) 7. promocja gminy, w ub. roku wskazywałam, że na promocję przeznaczamy coraz wyższe koszty. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Działki pod ew. inwestycje do tej pory nie są opisane, natomiast promocja skupia się na wydawnictwie gazetki gminnej, w której panuje propaganda sukcesów a o problemach nie ma żadnej wzmianki. 8. Pracownicy urzędu w poprzedniej kadencji za przygotowanie i udział w imprezach plenerowych otrzymywali dni wolne, obecnie urzędnicy otrzymują nagrody pieniężne i tak, we wrześniu 2017 wypłacono 6 250 zł. (13 osób po 250 zł, 2 osoby po 300 zł, 4 osoby po 350 zł i 2 osoby po 500 zł. ) A jak wygląda ‘oszczędzanie’ ? otóż: 1. drobne naprawy remontowo -naprawcze w Urzędzie wykonywali pracownicy ZBiUK z odpowiednimi uprawnieniami , teraz zatrudniamy pracownika za 350 zł/mc + każde zlecenie typu malowanie pomieszczeń, mebli czy demontaż oświetlenia świątecznego jest dodatkowo wynagradzane. Pytanie, czy ta osoba posiada odpowiednie uprawnienia , których domagał się Burmistrz Olejniczak w stosunku do innych osób zatrudnianych na umowę zlecenie. 2. Zatrudnianie inkasenta w mieście to ponad 13 000 zł mniej w budżecie gminy. 3 sesje rady nagrywane były przez pracownika Urzędu i publikowane na You Tube ,z użyciem gminnego sprzętu, Jakość nagrań {odbiór dźwięku } była dużo lepsza, teraz zatrudniamy firmę zewnętrzną za kwotę 1300zł. miesięcznie. 4 w 2017 dokonano zakupu telefonów komórkowych za kwotę 5 747 zł {6 szt} [1150,82 zł za 2 telefony dla kierowcy autobusu i kierowcy OSP, 863,46 zł za 3 telefony dla J . Mularski, W. Chruścielski i D. Galus.] w tym telefon dla burmistrza R. Olejniczaka za kwotę 3 739,30 zł , który zaznaczę nie wykonuje żadnych czynności służbowych . Nigdzie nie upubliczniono służbowych numerów. A kwota jest oszałamiająca i z pewnością bezzasadna. 5 Zaniechanie w sprawie audytów. Drodzy Państwo, audyt na zlecenie burmistrza wykonała Kancelaria Prawna ‘Leśny i Wspólnicy’ za kwotę 17 712 zł. Audytorzy wskazywali nieprawidłowości dot. badanych zagadnień w jednostkach ZBiUK i ZWiK , pomimo tego, burmistrz nie podjął żadnych czynności naprawczych a audyt przeleżał w szufladzie od 2016r. Tutaj również brakuje dalszej reakcji. 6. W ramach Kontroli zarządczej, przez tut. Urząd, została przeprowadzona kontrola w ZWiK w styczniu 2014r. i wówczas nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, nie zakwestionowano np. zatrudnienia na czas nieokreślony Kancelarii Adwokackiej – Witold Kropidłowski z Koła, na obsługę prawną w ramach prowadzonej działalności przez dyr. ZWiK, a wiadomym jest, że owa kancelaria uchodzi za najdroższą w naszym regionie. W/w działania powodują bezzasadne uszczuplanie środków publicznych. Szanowni państwo . Nie chcę przedłużać mojego wystąpienia ale podobnych przykładów mogłabym wymienić dużo więcej. Już na etapie zatwierdzania projektu budżetu na 2017 wykazałam oszczędności, bez uszczerbku realizacji budżetu, w kwocie ok. 300 000 zł. ale państwo radni zdecydowali inaczej, poparli propozycję p. Burmistrz i przyjęli budżet bez żadnych uwag i żadnych autopoprawek. W 2015 roku złożyłam wniosek do budżetu na 2016 r, sygnalizując potrzebę budowy cmentarza. W grudniu 2017 apelowałam do p. Burmistrz i radnych , o zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadania własnego gminy i podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia budowy cmentarza. Dziwne wydaje się zaniechanie w tak istotnej sprawie ponieważ przygotowanie gruntów będzie czasochłonne. Do tej pory nic się nie robi. Niepojętne jest rozstrzyganie: co ważne a co ważniejsze, ponieważ wg.p. Burmistrz i decyzji Rady ważniejsze było przekazanie 60 000zł na budowę schodów przy Urzędzie niż remont chodnika na ul. Łąkowej i przygotowanie dokumentacji na ul Polną. Panie Przewodniczący, dodam jeszcze tylko dwa przykłady o ‘rzetelności’ 1.W rejestrze umów trudno znaleźć umowę zawartą z Kancelarią prawniczą z Warszawy. Przypomnę, iż przez dwa lata prowadzone były sprawy sądowe o przywrócenie byłego komendanta SM do pracy. Za bezzasadną decyzję burmistrza, wszystkie koszty procesowe, oczywiście poniosła gmina. 2. Na komisji gospodarczej, zadałam pytanie skarbnikowi: dlaczego w budżecie w rozdziale Rady Miejskiej nastąpił wzrost o 150 % wydatków na materiały i wyposażenie w stosunku do wykonania w roku ub. otrzymałam odpowiedź : „ że taki był plan” Szanowni państwo, wychodzi na to, iż nie ma znaczenia, że Rada nie miała takich potrzeb, że Rada nie zużyła wykazanej ilości materiałów {tonery, papier do drukarek itp.} ważne „że taki był plan zatwierdzony” Takie dopisywanie wydatków do planu budzi wątpliwości i jest niedopuszczalne albowiem pada podejrzenie na radnych, że okradają urząd, bo albo wynoszą albo ‘konsumują’. Powyższy przypadek daje jednak do myślenia. Okazuje się bowiem, że bez dokładnej analizy budżetów przez radnych, bez należytej kontroli, urzędnicy podlegli burmistrzowi mogą przekazywać informacje czasem zupełnie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. /jak to radny Matczak nie raz powtarzał, „po to są działy i rozdziały, żeby gały nie widziały gdzie się pieniądze podziały „/ Na jakiekolwiek sygnały dotyczące uchybień czy nieprawidłowości słyszeliśmy z ust P. Burmistrz, że liczne kontrole i postępowania nie budziły wątpliwości co do prawidłowości działań Urzędu i Burmistrza. Szanowni państwo W mojej ocenie, gmina promuje się pozwami do sądów , CBA, przesłuchaniami i prowadzonymi postępowaniami…… i o tym mieszkańcy rozmawiają. Wobec powyższego, jestem przeciw zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2017r i jednocześnie przeciw udzieleniu absolutorium p. Burmistrz. Oczywiście to co p. Burmistrz wykonała ja absolutnie nie umniejszam.
| Zgłoś do usunięcia
R E K L A M A
ligrana
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
28 Gru.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.Słowackiego5, Koło
W cyklu