R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Dotacja na Dom Seniora do zwrotu! Urząd popełnił szereg błędów

03-07-2018 11:12 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 23,389 | Komentarzy: 20

Aż 240 000 złotych będzie musiał w najbliższym czasie oddać Urząd Miejski w Kole za dotację, jaką uzyskano na stworzenie dziennego Domu Seniora w Kole. Wyniki kontroli nie pozostawiają złudzeń, że urząd zawiódł. Dotarliśmy do wystąpienia pokontrolnego, które obnaża całą inwestycję w Kole. Być może argumentu użyte w dokumencie rozwiewają domysły mieszkańców, dlaczego cały projekt był owiany tajemnicą.

Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A

Dotacja na ten projekt stanowiła 65,4% całości inwestycji. Dlaczego cofnięto nam te pieniądze? Dlaczego urząd musi oddać w ciągu 15 dni od wydania decyzji całą kwotę? Argumenty wystosowane w piśmie "powalają z nóg".

Kontrola w Urzędzie Miejskim w Kole prowadzona była w zakresie oceny prawidłowości wykonania zadania dotyczącego ,Utworzenia i wyposażenia placówki Senior+" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 — 2020. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, Gmina Miejska Koło otrzymała z budżetu państwa na realizację zadania, polegającego na adaptacji lokalu na Dzienny Dom Seniora w Koleb, jego wyposażeniu oraz prowadzeniu, dotację w wysokości 240.000 zł, z czego wykorzystała środki w kwocie 240.000 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). Całkowity koszt zadania wyniósł 367.010 z18, z tego: 

  • 240.000 zł ze środków z dotacji (co stanowiło 65,4%),
  • 127.010 zł ze środków własnych Gminy (co stanowiło 34,6%). 

Wojewoda ocenił realizację negatywnie

Jak czytamy w dokumencie: "Wojewoda Wielkopolski ocenia negatywnie wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania." A co wpłynęło na tak surową ocenę?

  • Gmina Miejska Koło nie utworzyła do 14 marca 2018 r. (tj. do dnia zakończenia kontroli) Dziennego Domu Seniora w Kole, co było niezgodne z § 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania. Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania, Gmina zobowiązała się do otwarcia Dziennego Domu Seniora w Kole dla podopiecznych, pozyskania podopiecznych oraz zatrudnienia kadry do prowadzenia Dziennego Domu Seniora  do dnia 28 grudnia 2017 r.9

Okazuje się, że w wyjaśnieniach złożonych przez Zastępcę Burmistrza znalazły się treści, które miały za ten stan rzeczy obarczyć kolskich radnych:

Zastępca Burmistrza Miasta Koło w złożonych wyjaśnieniach podała, że przyczyną niewywiązania się z terminów realizacji zadania były zmiany organizacyjne dotyczące  funkcjonowania placówki, którą planowano otworzyć jako nową jednostkę organizacyjną, co zostało zakwestionowane przez Radę Miejską w Kole w dniu 28 grudnia 2017 r., tj. w dniu, w którym ukończono realizację inwestycji. Podane w złożonych wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie,  ponieważ, sprawy organizacyjne nie powinny mieć wpływu na realizację zadania, do którego  zobowiązała się Gmina na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Ustalenia potwierdzają, że Gmina nie zrealizowała zadania wynikającego z zawartej  umowy o dofinansowanie zadania, zatem kwotę 240.000 zł należy uznać za dotację pobraną  w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 169 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina wykazała w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego złożonym  Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 25 stycznia 2018 r. nierzetelne informacje,  tj. poinformowała, że:
- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową,
- do dnia 28 grudnia 2017 r. placówka została otwarta dla podopiecznych,
- do dnia 28 grudnia 2017 r. pozyskano podopiecznych i zatrudniono kadrę
- do prowadzenia Dziennego Domu Seniora w Kole,
podczas gdy ustalenia kontroli wskazują, że do dnia 14 marca 2018 r. (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) nie dokonano otwarcia placówki, nie zatrudniono kadry do jej prowadzenia, ani nie pozyskano podopiecznych.

Zastępca Burmistrza Miasta Koła w złożonych wyjaśnieniach podałal, że w sprawozdaniu pomyłkowo został podany termin, który był wcześniej planowany, jako termin realizacji zadania i omyłkowo wykazano, że do dnia 28 grudnia 2017 r. zatrudniono  kadrę i pozyskano podopiecznych. Ponadto, w złożonych wyjaśnieniach wskazała,  że otwarcie placówki nastąpi dopiero 15 maja 2018 r.

  • Urząd nie wyposażył szatni placówki w szafki indywidualne, co było niezgodne z  1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania". Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania, Gmina zobowiązała się do wyposażenia pomieszczenia szatni w 40 szt. szafek indywidualnych, natomiast faktycznie zakupiono tylko dwie szafki indywidualne, które ustawione zostały w sali rehabilitacyjnej.

 Sekretarz Miasta Koła w złożonych wyjaśnieniach podała"2, że przygotowano nowy plan zagospodarowania pomieszczeń, w którym zmieniono lokalizację szatni. Wymagane szafki indywidualne zostaną zakupione przed oddaniem pomieszczeń do użytkowania. Podany w wyjaśnieniu argument nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zgodnie z umową o dofinansowanie zadania, zakup wyposażenia szatni w szafki indywidualne powinien nastąpić do 28 grudnia 2017 r.

  • Ustalono, że Gmina nie posiadała dokumentacji budowlanej i książki obiektu dla budynku, w którym ma być usytuowany Dzienny Dom Seniora w Kole, co było niezgodne z art. 63i art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane13, które stanowią, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania oraz właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem książkę obiektu budowlanego.

 Zastępca Burmistrza Miasta Koła w złożonych wyjaśnieniach podała' 4, że poprzedni właściciel przekazał budynek Gminie Miejskiej Koło bez dokumentacji budowlanej i książki obiektu.Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w opinii sanitarnej wydanej 13 marca 2018 r. zalecił, dostosowanie toalety znajdującej się w budynku placówki do wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 

Powyższe argumenty wystosowane zostały na etapie składania wyjaśnień. Obecnie decyzja już zapadła i w przeciągu 15 dni od 25 czerwca br. dotację należy zwrócić. 

Od dawna mieszkańcy Koła zastanawiali się dlaczego nie dokonano oficjalnego, uroczystego otwarcia Domu Seniora w Kole, tym bardziej że czekano na taką instytucję od lat a informacja o uzyskanej dotacji ucieszyła wielu. Czyżby już wtedy chciano "wyciszyć" temat?

​Czekamy na Wasze opinie!

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (20) Pokaż komentarze