R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Babiak

Rekordowa liczba zbudowanych dróg - podsumowanie kadencji w Gminie Babiak

02-10-2018 06:33 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 8,646 | Komentarzy: 2

Jak wskazują dane statystyczne, systematycznie rosną dochody Gminy Babiak i samorząd pnie się do góry we wszelkich rankingach. To przekłada się również na zwiększone wydatki inwestycyjne. Mijająca kadencja przebiegała pod znakiem budowy dróg i inwestycji okołodrogowych.

Foto:Gmina Babiak
R E K L A M A

Ponad pięćdziesiąt zrealizowanych zadań drogowych (w tym wsparcie finansowe dla powiatu na drogi powiatowe) kosztowało samorząd ponad 10 mln zł. Na wiele inwestycji udało się pozyskać Gminie Babiak środki zewnętrzne, spośród których dominowały dotacje unijne.  Ważnym elementem w rozwoju naszej małej ojczyzny była dobra współpraca pomiędzy wójtem a Radą Gminy. Zaowocowało to wieloma ryzykownymi decyzjami, które przełożyły się na konkretne przedsięwzięcia. 

Wydatki oświatowe

Wpływy dochodów do oświaty to przede wszystkim część oświatowa subwencji ogólnej, która naliczana jest dla Gminy Babiak na każdego ucznia uczęszczającego do szkół na terenie gminy. Demografia przez okres ostatnich 4 lat ułożyła się w ten sposób, iż na początku kadencji w 2014 roku subwencja naliczana była na 772 uczniów, a w 2018 roku już tylko na 674 uczniów (spadek o 98 uczniów!). Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 roku skalkulowano na poziomie 6.704.684,00 zł, ale w 2018 roku już na poziomie 6.488.709,00 zł. Wydatki oświatowe natomiast w 2014 roku kształtowały się na poziomie 9.705.654,46 zł, a w roku 2018 planowane są na 11.370.847,83 zł. Z tejże analizy wynika, iż dochód na ucznia w ciągu kadencji wzrósł o ok. 940 zł, a wydatki wzrosły o ok. 4.300 zł. Mimo widocznej tendencji spadku kwot otrzymywanych z subwencji i dzięki przemyślanym decyzjom samorządu, nie zaistniała konieczność likwidacji żadnej z istniejących jednostek oświatowych. 

Bezpieczeństwo publiczne

W kadencji 2014-2018 samorząd babiacki zadbał o bezpieczeństwo publiczne dofinansowując Policję kwotą dotacji 76.565,69 zł, za którą (przy udziale własnym na tym samym poziomie) służby mundurowe zakupiły samochód Kia i Opel oraz urządzenie kserograficzne. Także dzięki staraniom samorządu brdowska OSP otrzymała dotację na przebudowę remizy w  kwocie 289.415,00 zł (koszt całkowity zadania to 368.552,56 zł). Sukcesem jednostki było uzyskanie decyzji o wpisaniu OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Internet światłowodowy

Dzięki aktywności samorządu na obszarze Gminy Babiak firma INEA wybudowała ok. 30 km światłowodów z możliwością podłączenia ok. 600 gospodarstw domowych do sieci internetowej. Koszt inwestycji wyniesie ok. 3 mln zł.

Działalność gminnej spółki wodnek

W okresie 2014 -2018 Gminna Spółka Wodna w Babiaku wykonała  roboty konserwacyjne na ogólną kwotę 159.695,00 złotych  w następujących miejscowościach : Kiejsze, Maliniec, Lipie Góry, Ozorzyn, Radoszewice, Stypin  Lucynowo,  Żurawieniec.  Zakres rzeczowy  obejmujący  pełną konserwację z odmulaniem rowów, rozplantowaniem urobku i usuwaniem zakrzaczeń został wykonany na odcinku 23,80 km,  wykoszenie skarp na odcinku 4,19 km.  Na wykonanie ww. robót Zarząd Spółki pozyskał środki finansowe w formie dotacji z  Gminy Babiak w kwocie 113 616 ,00 zł,  Urzędu Wojewódzkiego   w kwocie 10.188,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego   w kwocie 18.015,00 zł oraz składek członkowskich w kwocie 42.044,00 zł.  Realizacja dalszych prac konserwacyjnych uzależniona jest od wpłat składek członkowskich. Nowe prawo wodne wymusza na właścicielach gruntów większą partycypację finansową w gospodarce wodami na terenie gminy.

Przegląd ważniejszych inwestycji na terenie Gminie Babiak

 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogusławicach - 340.000 zł. Zakres zadania obejmował budowę: boiska do koszykówki o wym. 15 m x 28 m, boiska do siatkówki o wym. 9 m x 18 m, boiska do piłki ręcznej o wym. 20 m x 40 m. Zadanie dofinansowane ze  środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 114.200 zł.
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie - 412.141,02 zł. Zadanie obejmowało m.in. budowę dwóch nowych zbiorników, instalację agregatu prądotwórczego i zagospodarowanie pomieszczeń.
 • Wsparcie techniczne OSP w Babiaku poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem - 187.932 zł. Otrzymane dofinansowanie z UE: 150.345,60 zł.
 • Poprawa dostępu do edukacji w Gminie Babiak poprzez rozbudowę przedszkola w Brdowie - 533.952,00 zł. Powierzchnia zabudowy-147,75 m2. Zadanie sfinansowane w kwocie 150.000,00 zł z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
 • Budowa sieci i wymiana sieci wodociągowej w m. Zwierzchociny i Zakrzewo - 87.418,23 zł.  Zakres: budowa sieci wodociagowej o łącznej dł. 1704 m i wymiana sieci wodociągowej o łącznej dł. 501 m. 
 • Wykonanie prac budowlano-remontowych w Centrum Dziennego Pobytu Senior Wigor oraz w nowej siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku wraz z zakupem wyposażenia -  495.995,24 zł. Uzyskana dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 250.000,00 zł.
 • Centrum Usług Społecznych w Babiaku - zmiana konstrukcji dachu - 138.680,14 zł. Zakres: zmiana konstrukcji dachu, roboty wykończeniowe, sufit. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 70.180,00 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Babiak-etap IX - 379.300,00 zł. Zakres zadania: kolektor grawitacyjny - 907 m, rurociąg tłoczny - 276 m, strefowa przepompownia ścieków - 1 kpl.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ozorzyn - etap I - 145.620,00 zł. Zakres zadania obejmował: kolektory ściekowe o dł. 780 m, przykanaliki - 13 szt./213 m. 
 • Przebudowa pomnika powstańców styczniowych w Lucynowie - 47.232,60 zł. Zakres: dokumentacja techniczna,  przebudowa pomnika, utwardzenie terenu wokół pomnika, tablice pamiątkowe i informacyjne, działania promocyjne. Zadanie dofinansowane w wysokości 27.961,69 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przegląd  inwestycji drogowych

W kadencji 2014-2018 priorytetem dla babiackich samorządowców była poprawa infrastruktury drogowej poprzez remonty i przebudowy dróg gminnych, a także dotowanie napraw dróg powiatowych. Gmina Babiak zrealizowała w tym okresie 39 zadań obejmujących drogi/ulice gminne oraz dotowała przebudowę 12 odcinków powiatowych. Ponadto co roku były dostawy kruszyw i bieżące utrzymanie dróg oraz zlecanie opracowania dokumentacji technicznych,  co wartościowo i ilościowo odzwierciedla poniższa tabela:

 • Droga Lichenek - 0,612 km. Wartość: 194.602,81zł.
 • Brdów, ul. Niepodległości -  0,140 km. Wartość: 32.957,98 zł
 • Droga Brzezie-Smólkowo etap I  - 0,990 km. Wartość: 275.783,73zł
 • Droga Lipie Góry - 0,450 km. Wartość: 193.007,97 zł.
 • Droga Krukowo-etap II-0,897km. Wartość: 184.125,91 zł.
 • Droga Olszak-etap II -  0,877 km. Wartość: 171.409,43 zł
 • Droga Zwierzchociny etap I i II -  1,420 km. Wartość: 295.101,19 zł
 • Brdów, ul. Błotna-  0,417km. Wartość: 109.722,15 zł
 • Babiak, ul. Świerkowa - 0,118 km. Wartość: 31.015,70 zł.
 • Droga Janowice etap I i II -  1,560 km. Wartość: 382.297,04 zł.
 • Droga Korzecznik-Szatanowo etap II - 0,736 km. Wartość: 205.828,74 zł
 • Droga Wiecinin etap II - 0,624 km. Wartość: 198.599,05 zł.
 • Babiak, ul. Cisowa. -0,098 km. Wartość: 25.688,53 zł.
 • Babiak, ul. Jodłowa. - 0,172 km. Wartość: 45.229,44 zł.
 • Babiak, ul. Klonowa.- 0,298 km. Wartość: 73.145,64 zł.
 • Brdów, ul. Dolna 0,431-  km. Wartość: 176.658,00 zł.
 • Babiak, ul. Pl. Wolności,  Wiosny Ludów-0,819 km.  Wartość: 755.375,16zł
 • Droga w Korzeczniku Podlesie - 0,330 km. Wartość: 109.551,60 zł
 • Droga Brzezie-Smólkowo  etap  II -  0,955km. Wartość: 252.598,38 zł
 • Babiak, ul. Brzozowa-  0,300 km. Wartość: 77.875,84 zł
 • Droga w Poloniszu - 0,808 km. Wartość: 207.184,59 zł
 • Droga Bogusławice Nowiny - 0,635 km. Wartość: 188.967,85 zł.
 • Droga w Bogusławicach- 0,980 km. Wartość: 226.789,51zł
 • Droga w Góraju - 0,962 km.  Wartość: 370.237,59 zł
 • Droga w Lucynowie -  0,961 km. Wartość: 301.030,73 zł
 • Brdów ul. Stdólna Brdów etap I i II  - 0,736 km. Wartość: 267.687,06 .zł. 
 • Droga Ozorzyn -Lichenek- 0,990 km. Wartość: 303.296,77 zł
 • Droga Ozorzyn SKR - 0,250 km. Wartość: 123.183,19 zł
 • Droga Brdów-Ostrowy  Brdowskie-etap I  - 0,708 km. Wartość: 234.137,48 zł 
 • Droga Suchy Las - 0,850 km. Wartość: 224.084,46 zł 
 • Droga w Mchowie -0,950 km.  Wartość: 274.174,11 zł
 • Drogi w Lubotyniu - 1,345 km. Wartość: 187.754,79 zł
 • Ulica Boczna w Babiaku - 0,335 km. Wartość: 153.476,31 zł
 • Babiak, ulica Plac Kościuszki  strona prawa - 0,130 km. Wartość: 139.968,60 zł 
 • Babiak,ulica Plac Kościuszki - strona lewa - 0,100 km. Wartość: 91.179,93 zł. 
 • Nakładka asfaltowa. Droga Polonisz-Wiecinin -1,450 km. Wartość: 159.424,00 zł 

Inwestycje związane z oświetleniem ulicznym

Zadania dot. oświetlenia ulicznego realizowane były dwutorowo: bezpośrednio przez Gminę Babiak z jej własnych środków finansowych oraz poprzez spółkę ,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z Kalisza, w której udziałowcem jest również babiacki samorząd. Ważnym elementem finansowania tego rodzaju przedsięwzięć jest fundusz sołecki w miejscowościach, w których mieszkańcy zgłaszają taką inicjatywę. Gmina Babiak systematycznie dąży do wymiany opraw starych na nowoczesne energooszczędne.

Pozostałe inwestycje  w latach 2015-2018

 • „Zagospodarowanie i modernizacja zespołu boisk sportowych w Ozorzynie”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  54.603,28 zł.
 • Remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Gminnym Stadionie Sportowym w Babiaku w związku z realizacją programu „Szatnia na medal”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 68.520,48 zł (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 29.900,00 zł).
 • „Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Janowicach”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  3.917,75 zł.
 • „Budowa placu zabaw i altany w m. Dębno Królewskie”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 33.998,49 zł. 
 • „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Brdów”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 62.248,05 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25.000,00 zł)

Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną od roku 2016 przekraczają kwotę 10 mln zł. Jest to najwyższa pozycja w strukturze wydatków Gminy (na drugim miejscu jest oświata i wychowanie). Skok wydatków społecznych wynika z wdrażania przez samorząd programów rządowych (500+, 300+). Oprócz tych programów  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku udziela pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  Z tą sferą działalności wiąże się również prowadzenie przez Gminę Babiak od roku 2015 Dziennego Domu Senior+ dla grupy 15 podopiecznych w wieku 60+. Znacznie zwiększony zakres zadań w pomocy społecznej wymusił na samorządzie zmianę obiektu dla obsługi osób wymagających wsparcia.  Prace adaptacyjno-wyposażeniowe kosztowały samorząd 245.676,65 zł. 

Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami Gmina Babiak realizuje od roku 2013, kiedy zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W latach 2014-2018 koszty funkcjonowania sytemu wyniosły średniorocznie 800 tys. zł. Z roku na rok wzrasta masa odpadów i koszty ich zagospodarowania. Pozytywnym zjawiskiem wśród Mieszkańców jest wzrastający odsetek gospodarstw domowych, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów. Dane statystyczne w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (2) Pokaż komentarze