R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

Konkurs fotograficzny „Przyroda Ziemi Kolskiej...

28-01-2019 12:05 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 4,162 | Komentarzy: 0

Zespół ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zapraszają do konkursu fotograficznego "Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie".

Foto:px | Łabędż na wodzie
R E K L A M A

Konkurs fotograficzny „Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie ”

I. Przepisy ogólne

1. Konkurs organizowany jest przez Zespół ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. A. Mickiewicza 12 oraz Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, przy ul. Kolejowej 19, zwanych dalej Organizatorami konkursu.

2. Konkurs rozpoczyna się 28 stycznia 2019 r. i trwać będzie do 15 marca 2019 r. Wyłonienie laureatów nastąpi do 29 marca 2019 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach: www.kolo.pl, www.biblioteka-kolo.pl

3. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Koła i powiatu kolskiego. Uczestnikiem konkursu może być każdy za wyjątkiem członków Jury. Prace oceniane będą w kategoriach: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.

4. Celami konkursu „Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie” są:

• edukacja przyrodnicza,

• uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego,

• dostrzeganie współzależności i równowagi przyrodniczej miedzy poszczególnymi elementami środowiska,

• upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia nawiązującego do tytułu i celów konkursu.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Przepisy dotyczące prac

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biblioteka-kolo.pl Do formularza należy dołączyć jedną pracę w formacie JPG o wymiarach min. 1280×960 pikseli, rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 1MB. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu. Formularz zgłoszeniowy i pracę należy nadesłać do 15 marca br., do g. 23:59, na adres: [email protected], temat: „Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. Wyboru 12 najlepszych fotografii dokona Jury wskazane przez Organizatorów konkursu.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 29 marca 2019 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach: www.kolo.pl, www.biblioteka-kolo.pl

4. Informacja o dokładnym terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród uczestnikom konkursu zostanie zamieszczona na stronach: www.kolo.pl, www.biblioteka-kolo.pl

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

III. Wykorzystanie prac

1. Przesłanie do Organizatorów fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych: www.kolo.pl, www.biblioteka-kolo.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.

2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatorów do naprawienia szkody, jaką mogą ponieść Organizatorzy w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Wszelkie decyzje Organizatorów dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.

4. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

7. Kontakt: Szymon Czerwiński, Zespół ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kole, tel. 63 26 27 551, mail - [email protected]; Anna Pietruszka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, tel. 63 21 78 005, mail - [email protected]

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze