R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

Konkurs "Moja podróż z Koziołkiem Matołkiem". Zapraszamy!

08-02-2019 13:17 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 3,387 | Komentarzy: 0

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu plastycznego „Moja podróż z Koziołkiem Matołkiem”.

Foto:wikipedia | Pomnik Koziołka Matołka w Pacanowie
R E K L A M A

Regulamin Konkursu plastycznego „Moja podróż z Koziołkiem Matołkiem”

§1

1. Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.

2. Informacje dotyczące Konkursu uzyskać można w siedzibie Organizatora lub pod numerem telefonu - 63 21 78 005. Osoba do kontaktu - Anka Pietruszka.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

§2

Cele Konkursu

1. Celami Konkursu są: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; spopularyzowanie klasycznej literatury dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Kornela Makuszyńskiego (w 2019 r. obchodzimy 135. rocznicę urodzin pisarza); przybliżenie stworzonej przez Makuszyńskiego literackiej postaci Koziołka Matołka; rozwijanie dziecięcej wyobraźni, w tym pozasłownych form wyrazu, poprzez wykorzystanie i doskonalenie odpowiednich technik plastycznych.

§3

Założenia Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród zainteresowanych: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniów klas 1-3 oraz klas 4-6 szkół podstawowych Koła i powiatu kolskiego.

3. Każdy uczestnik wykonuje pracę nawiązującą do tytułu Konkursu.

4. Każdy uczestnik Konkursu składa 1 egzemplarz pracy wykonanej na papierze formatu A4 lub A3.

5. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie i wcześniej nie prezentowanymi na innych konkursach czy wystawach.

6. W przypadku złożenia przez jednego autora większej liczby prac niż zostało to określone w §3 ust. 4, żadna z jego prac nie zostanie dopuszczona do Konkursu.

7. Prace mogą być wykonane jedną z dwóch technik plastycznych: pastelami olejnymi lub farbą plakatową.

8. Dostarczona na Konkurs praca winna być na rewersie opatrzona informacją zawierającą dane personalne autora (imię i nazwisko, klasa), oraz nazwę i e-mail placówki edukacyjnej do której uczęszcza.

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie, oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu - oświadczenie dostępne  pod: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=15470

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora ich prac na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, a także prezentowania ich na wystawach oraz w innych środkach masowego przekazu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji i prezentacji nazwisk i podobizn uczestników Konkursu.

12. Zgłoszenie do Konkursu prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności niniejszych prac, co skutkować będzie brakiem możliwości zwrócenia ich autorom.

13. Prace należy dostarczyć/nadesłać - do dnia 15 marca 2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.

14. Prace nie spełniające formalnych założeń organizacyjnych nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową, a co za tym idzie zdyskwalifikowane.

15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - www.biblioteka-kolo.pl

§4

Ocena prac konkursowych

1. Rozstrzygnięcia Konkursu - wyłaniając laureatów - dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, jakość i estetyka wykonania, zastosowanie wskazanej w regulaminie techniki plastycznej, samodzielność wykonania pracy.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5

Ogłoszenie wyników

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - www.biblioteka-kolo.pl

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie dostarczona - do każdej placówki edukacyjnej, której wychowankowie brali udział w konkursie - drogą mailową.

3. Prace laureatów prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze