Słonecznie 25.3
Popularne tagi:

III Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży

Autor: PiMBP w Kole 28 Luty 2019 przeczytasz w ok. 6 min.
III Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży
© px
(0) | Czytano:
4,058 razy | przeczytasz w ok. 6 min.
Litery

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do "III Dyktanda dla Dorosłych i Młodzieży" .

R E K L A M A
0
Czytano:
4,058 razy
Udostępnij

REGULAMIN „III DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”

„III Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży” to wydarzenie, które obejmie swoim zasięgiem  Koło i powiat kolski w celu upamiętnienia 100. rocznicy urodzin i 30. rocznicy śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat, powieściopisarki, poetki, publicystki i dramaturżki, która wychowywała się w Kole, gdzie jej ojciec był kierownikiem szkoły, a później burmistrzem. Tu ukończyła Publiczną Szkołę Powszechną oraz Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Oświata. Jako kilkunastoletnia dziewczyna publikowała swoje wiersze na łamach lokalnej „Gazety Kolskiej”.

Art. 1

Organizatorzy, partnerzy

 1. Dyktanda Organizatorem Dyktanda jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.
 2. Honorowym Patronatem Dyktando objęli: Robert Kropidłowski - Starosta Powiatu Kolskiego oraz Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła.
 3. Partnerami medialnymi są: Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, „Przegląd Kolski”, portale informacyjne: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl oraz kurier-kolski.pl

Art. 2

Cele Dyktanda

 1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu literatury i kultury.
 2. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej językowej i literackiej.
 3. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
 4. Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego korzystania ze słowników ortograficznych.
 5. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem życiorysu i twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.

Art. 3

Uczestnicy, przebieg Dyktanda

 1. Dyktando skierowane jest do mieszkańców Koła i powiatu kolskiego, którzy ukończyli 16 lat. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.
 3. Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie Załącznika i przesłanie go na adres e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych Organizatora Dyktanda (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Każdy z uczestników wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie trwania Dyktanda, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
 7. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.
 8. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. Praca napisana poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy interpunkcyjny powodują utratę adekwatnej liczby punktów. Zasady i kryteria oceny stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od napisania Dyktanda. (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.biblioteka-kolo.pl
 10. Uczestnikami Dyktanda nie mogą być absolwenci filologii polskiej.
 11. Tekst Dyktanda zostanie opublikowany na stronach Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl w dniu 22 marca po zakończeniu Dyktanda, ok. godz. 12.00.
 12. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Dyktanda będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.biblioteka-kolo.pl
 13. Dyktando odbędzie się  22 marca o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole, ul. Stary Rynek 1. Prosimy o zabranie podpórek do pisania.

Art. 4

Wyniki Dyktanda, laureaci, nagrody

 1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie puchar Mistrza Ortografii Koło 2019, książka oraz dyplom.
 2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą nagrody książkowe oraz dyplomy.
 3. Wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 maja 2019 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. O dokładnym terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową oraz zostaną przesłane zaproszenia.

Art. 5

Uwagi końcowe i zastrzeżenia

 1. Regulamin Dyktanda dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka-kolo.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.
 3. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Marzena Franiak: e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl, tel. 63 2178006.

ZASADY OCENIANIA I PUNKTOWANIA „III DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”

Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (dodruk 2018).

Zasady punktacji:

 1. Maksymalnie można zdobyć 100 pkt. (za pracę bezbłędną ortograficznie oraz interpunkcyjnie).
 2. Za każdy błąd wynikający z naruszenia pierwszorzędnych zasad ortograficznych odejmujemy 2 pkt. Są to:
 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h
 • błędy w zakresie pisowni nie z różnymi częściami mowy
 • błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i
 • błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników dzierżawczych)
 • błędy w zakresie pisowni cząstki -by z osobowymi formami czasownika
 • błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-
 • błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en.

3. Za każdy błąd wynikający z naruszenia zasad drugorzędnych oraz za inne błędy odejmujemy 1 pkt. Są to np.:

 • błąd w pisowni wyrażeń przyimkowych
 • błąd w pisowni zakończeń -ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo
 • błędna pisownia przedrostków z-, s-, ś-
 • błędna pisownia -by z pozostałymi częściami mowy
 • błąd w przenoszeniu wyrazu oraz błąd w pisowni wyrazów złożonych
 • brak całego wyrazu
 • mylenie głosek dźwięcznych z bezdźwięcznymi
 • brak znaków diakrytycznych (np. kreseczki nad literą oznaczającą miękką głoskę, kropki nad literą ż, oznaczenia nosowości w literach ą i ę).

4. Za błąd interpunkcyjny (brak odpowiedniego znaku interpunkcyjnego lub jego błędne użycie) odejmujemy 0,5 pkt.

UWAGA!

 1. Prace napisane drukowanymi literami nie podlegają ocenie.
 2. W przypadku nieczytelnego zapisu rozstrzygnięcie zapada na niekorzyść uczestnika.
 3. Za powtórzenie błędu w takim samym wyrazie nie odejmuje się punktów.
 4. Nie odejmuje się punktów za brak akapitu.
 5. Dopuszcza się zapisywanie liczb cyframi w nazwach własnych i datach, w pozostałych przypadkach należy pisać słownie.
 6. Za poprawny uznaje się zapis tytułu Dyktanda w cudzysłowie lub bez cudzysłowu; jedyna poprawna pisownia tytułu Dyktanda - bez kropki na końcu.
 7. W zapisie imion za poprawne przyjmujemy tylko ich pełne brzmienie (niedopuszczalne skróty).
 8. Błędny zapis w zakresie dużej litery w nazwie własnej wielowyrazowej - odejmujemy tylko 2 pkt.
 9. Brak litery w wyrazie, zmiana kolejności liter, dodanie litery, brak lub dodanie spójnika - odejmujemy 0,5 pkt.
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Miasto Koło
Robert Budny Mistrzem Ameryki Krav-Maga!
19 minuty temu 149

Robert Budny Mistrzem Ameryki Krav-Maga!

Zatrzymania
3,4 promila to dla niej za mało - pojechała po więcej
1 godzinę temu 2,535

3,4 promila to dla niej za mało - pojechała po więcej

Powiat Kolski
W środę działania Zero Tolerancji
1 godzinę temu 433

W środę działania Zero Tolerancji

Inne
Rzucił petardą w kolumnę Prezydenta - teraz grozi mu więzienie
3 godziny temu 9,765 4

Rzucił petardą w kolumnę Prezydenta - teraz grozi mu więzienie

Miasto Koło
W ostatnim tygodniu na świecie powitaliśmy noworodki [Podsumowanie: 28-05-2024]
3 godziny temu 586

W ostatnim tygodniu na świecie powitaliśmy noworodki [Podsumowanie: 28-05-2024]

Powiat Kolski
Paweł Gilewski nowym Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
5 godziny temu 1,301

Paweł Gilewski nowym Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

R E K L A M A