R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomo軼i Biblioteka

IV Dyktando dla doros造ch i m這dzie篡

02-03-2020 11:45 | 毒鏚這: PiMBP w Kole | Wy鈍ietle artyku逝: 4,339 | Komentarzy: 0

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do „IV DYKTANDA DLA DOROSΧCH I MΜDZIE玆”. Wydarzenie - organizowane z okazji 40. Mi璠zynarodowego Biegu Warcia雟kiego - obejmuje swym zasi璕iem Ko這 i powiat kolski.
Foto:px | Pisz帷a dziewczyna
R E K L A M A

REGULAMIN „IV DYKTANDA DLA DOROSΧCH I MΜDZIE玆”

Art. 1

Organizatorzy, partnerzy Dyktanda

1. Organizatorem Dyktanda jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.

2. Wspó這rganizatorem jest Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji w Kole.

3. Honorowym Patronatem Dyktando obj瘭i: Robert Kropid這wski - Starosta Powiatu Kolskiego oraz Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Ko豉.

4. Partnerami medialnymi s: Telewizja Kablowa Spó責zielni Mieszkaniowej w Kole, „Przegl康 Kolski”, portale informacyjne: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl oraz kurier-kolski.pl

Art. 2

Cele Dyktanda

1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu sportu.

2. Rozwój zainteresowa humanistycznych i dociekliwo軼i poznawczej j瞛ykowej i literackiej.

3. Kszta販enie nawyku prawid這wego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

4. Nabywanie przez uczestników umiej皻no軼i 鈍iadomego korzystania ze s這wników ortograficznych.

5. Doskonalenie umiej皻no軼i poprawnej pisowni polskiej, z uwzgl璠nieniem s這wnictwa sportowego.

Art. 3

Uczestnicy, przebieg Dyktanda

1. Dyktando skierowane jest do mieszka鎍ów Ko豉 i powiatu kolskiego, którzy uko鎍zyli 15 lat. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejno嗆 zg這sze.

2. Stopie trudno軼i jest dla wszystkich jednakowy.

3. Warunkiem wzi璚ia udzia逝 jest wype軟ienie Za陰cznika (na - http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=16927) i przes豉nie go na adres e-mail: [email protected]

4. Termin nadsy豉nia zg這sze up造wa 13 marca 2019 r.

5. Zg這szenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyra瞠niem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych Organizatora Dyktanda (zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie b璠 przekazywane innym podmiotom.

6. Ka盥y z uczestników wyra瘸 nieodwo豉ln zgod na bezp豉tne zarejestrowanie w czasie trwania Dyktanda, utrwalenie na no郾ikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materia豉ch wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w ka盥ej formie i technice, s逝膨ce po鈔ednio lub bezpo鈔ednio promocji konkursu.

7. Udzia w Dyktandzie jest bezp豉tny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podró篡.

8. Prace konkursowe b璠 oceniane przez Jury powo豉ne przez Organizatora. Decyzje Jury s ostateczne. Praca napisana poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, b陰d ortograficzny czy interpunkcyjny powoduj utrat adekwatnej liczby punktów. Zasady i kryteria oceny stanowi za陰cznik do niniejszego regulaminu.

9. Sprawdzenie prac i og這szenie wyników odb璠zie si w ci庵u 7 dni od napisania Dyktanda. (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu og這szenia wyników). Wyniki zostan og這szone na stronie: www.biblioteka-kolo.pl

10. Uczestnikami Dyktanda nie mog by absolwenci filologii polskiej.

11. Tekst Dyktanda zostanie opublikowany na stronach Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl w dniu 19 marca po zako鎍zeniu Dyktanda, ok. godz. 12.00.

12. Informacje dotycz帷e organizacji, przebiegu i wyników Dyktanda b璠 przekazywane za po鈔ednictwem strony internetowej Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl

13. Dyktando odb璠zie si 19 marca o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole, ul. Stary Rynek 1. Prosimy o zabranie d逝gopisów i podpórek do pisania.

Art. 4

Wyniki Dyktanda, laureaci, nagrody

1. Nagrod za zdobycie pierwszego miejsca b璠zie puchar Mistrza Ortografii Ko這 2020, ksi捫ka oraz dyplom.

2. Nagrodami za zaj璚ie drugiego i trzeciego miejsca b璠 nagrody ksi捫kowe oraz dyplomy.

3. Wyró積ieni otrzymaj nagrody niespodzianki oraz dyplomy.

4. Uroczyste wr璚zenie nagród odb璠zie si 14 maja 2020 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. O dok豉dnym terminie spotkania zwyci瞛cy zostan powiadomieni drog mailow oraz zostan przes豉ne zaproszenia.

Art. 5

Uwagi ko鎍owe i zastrze瞠nia

1. Regulamin Dyktanda dost瘼ny jest na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.

3. Szczegó這wych informacji w sprawie konkursu udziela Marzena Franiak: e-mail: [email protected], tel. 63 2178006.

ZASADY OCENIANIA I PUNKTOWANIA „IV DYKTANDA DLA DOROSΧCH I MΜDZIE玆”

Za podstaw regu i zasad ortograficznych obrano Wielki s這wnik ortograficzny j瞛yka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Pola雟kiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (dodruk 2018).

Zasady punktacji:

1. Maksymalnie mo積a zdoby 100 pkt. (za prac bezb喚dn ortograficznie oraz interpunkcyjnie).

2. Za ka盥y b陰d wynikaj帷y z naruszenia pierwszorz璠nych zasad ortograficznych odejmujemy 2 pkt. S to:

• b喚dy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz- (w tym wyj徠ki od pisowni rz po spó貪這skach), ch-h

• b喚dy w zakresie pisowni nie z ró積ymi cz窷ciami mowy

• b喚dy w pisowni zako鎍ze -ji, -ii, -i

• b喚dy w pisowni wyrazów wielk i ma陰 liter (z wyj徠kiem pisowni przymiotników dzier瘸wczych)

• b喚dy w zakresie pisowni cz御tki –by z osobowymi formami czasownika

• b喚dy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws–

• b喚dy w pisowni nosówek (, ) oraz po陰cze om, on, em, en.

3. Za ka盥y b陰d wynikaj帷y z naruszenia zasad drugorz璠nych oraz za inne b喚dy odejmujemy 1 pkt. S to np.:

• b陰d w pisowni wyra瞠 przyimkowych

• b陰d w pisowni zako鎍ze –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo

• b喚dna pisownia przedrostków z-, s-, –

• b喚dna pisownia -by z pozosta造mi cz窷ciami mowy

• b陰d w przenoszeniu wyrazu oraz b陰d w pisowni wyrazów z這穎nych

• brak ca貫go wyrazu

• mylenie g這sek d德i璚znych z bezd德i璚znymi

• brak znaków diakrytycznych (np. kreseczki nad liter oznaczaj帷 mi瘯k g這sk, kropki nad liter , oznaczenia nosowo軼i w literach i ).

4. Za b陰d interpunkcyjny (brak odpowiedniego znaku interpunkcyjnego lub jego b喚dne u篡cie) odejmujemy 0,5 pkt.

UWAGA!

1. Prace napisane drukowanymi literami nie podlegaj ocenie.

2. W przypadku nieczytelnego zapisu rozstrzygni璚ie zapada na niekorzy嗆 uczestnika.

3. Za powtórzenie b喚du w takim samym wyrazie nie odejmuje si punktów.

4. Nie odejmuje si punktów za brak akapitu.

5. Dopuszcza si zapisywanie liczb cyframi w nazwach w豉snych i datach, w pozosta造ch przypadkach nale篡 pisa s這wnie.

6. Za poprawny uznaje si zapis tytu逝 Dyktanda w cudzys這wie lub bez cudzys這wu; jedyna poprawna pisownia tytu逝 Dyktanda – bez kropki na ko鎍u.

7. W zapisie imion za poprawne przyjmujemy tylko ich pe軟e brzmienie (niedopuszczalne skróty).

8. B喚dny zapis w zakresie du瞠j litery w nazwie w豉snej wielowyrazowej – odejmujemy tylko 2 pkt.

9. Brak litery w wyrazie, zmiana kolejno軼i liter, dodanie litery, brak lub dodanie spójnika – odejmujemy 0,5 pkt.

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]

Chcesz by na bie膨co? 奸ed nasz portal na facebooku
DODAJ KOMENTARZ
Pami皻aj, 瞠 dodaj帷 komentarz 豉mi帷y prawy - nara瘸sz si na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz康zeniem RODO dotycz帷ym Ochrony Danych Osobowych, dodaj帷 komentarz jednoznacznie wyra瘸sz zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imi/nick, adres e-mail, adres IP). Wi璚ej o polityce prywatno軼i przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Poka komentarze

ZOBACZ TAK浩

NAJNOWSZE

REKLAMA