R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Powiat Kolski

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

14-10-2020 12:37 | Źródło: Partner | Wyświetleń artykułu: 9,666 | Komentarzy: 0

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.
Foto:partner
R E K L A M A

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków,  w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region

– mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje  w powiecie kolskim

22,4 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatu kolskiego. Ponad 10 milionów złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. W tym zakresie zrealizowano aż 20 inwestycji. Na poprawę infrastruktury drogowej przy wsparciu środków europejskich postawiły gminy Przedecz, Babiak, Olszówka, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec i Dąbie, a także władze powiatu kolskiego, które przeznaczyły fundusze na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kaleń Mała – Jasieniec. W 2019 roku umowę na dofinansowanie projektu zakładającego modernizację kolejnego odcinka drogowego podpisała Gmina Kłodawa.

Ponad 5 milionów złotych zostało spożytkowanych na realizację inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. W Stellutyszkach w gminie Koło zmodernizowany został budynek hydroforni. Na terenie tej samej gminy zbudowano odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie oraz przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Leśnica. Przebudowana została stacja uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice w gminie Chodów. W Chodowie natomiast pobudowano nową sieć kanalizacyjną z przykanalikami i wodociągową z przyłączami. Gmina Przedecz środki PROW przeznaczyła na budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żarowo wraz z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Przedczu. Z kolei Gmina Olszówka postawiła na przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach. Ponad 7 milionów złotych z PROW 2014-2020 zakontraktowały w lipcu 2020 roku gminy oraz gminne zakłady gospodarki komunalnej z terenu powiatu kolskiego na kolejne inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadania zostaną zrealizowane w gminach Przedecz, Chodów, Dąbie, Grzegorzew oraz Koło. Beneficjenci umowy w tej sprawie podpisali z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim.

Gmina Dąbie wykorzystała środki europejskie na modernizację targowiska, w którym zaprojektowano wyodrębnione miejsca do obsługi handlu i ruchu kupujących, podnosząc jednocześnie komfort zakupów oraz wpływając na promocję artykułów rolno-spożywczych lokalnych producentów. W powiecie kolskim powstały także nowe miejsca pełniące funkcje kulturalne oraz podnoszące atrakcyjność przestrzeni publicznej. Przebudowano budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku, kompleksowo zmodernizowano, wyposażono oraz zagospodarowano świetlice wiejskie na terenie Gminy Dąbie oraz zmodernizowano świetlicę wiejską w Dębinie w gminie Kłodawa. Fundusze na realizację inwestycji tego typu pozyskały również Gmina Grzegorzew, która buduje świetlicę wiejską w Grodnej oraz Gmina Olszówka z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Olszówce. PROW pomaga również dbać o zabytki, dzięki czemu możliwa była renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu.

Dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020 w Dąbiu powstało nowoczesne targowisko. Burmistrz Tomasz Ludwicki miał okazję zaprezentować obiekt wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu oraz radnemu sejmiku województwa Czesławowi Cieślakowi. Na zdjęciu również przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbiu Wacław Zwoniarkiewicz oraz dyrektor ds. administracyjnych w UM Dąbie Monika Szymanowska.

 

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie powiatu kolskiego działają trzy z nich. Do LGD Solna Dolina należą gminy:  Dąbie, Olszówka, Chodów, Przedecz, Kłodawa i Grzegorzew,  do Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. -  gmina Kościelec, a do LGD Wielkopolska Wschodnia gmina Babiak. Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Wartość dotychczas zrealizowanych projektów wynikających z realizacji strategii rozwoju lokalnego to ponad 4,3 miliona złotych, z czego ponad 1,4 miliona złotych zostało przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwój już istniejących firm.

Środki rozdysponowane w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego skutecznie pozyskały również gminy oraz stowarzyszenia. Dzięki temu udało się zmodernizować Centrum Usług Społecznych w Babiaku, przebudować świetlicę wiejską w Skobielicach w gminie Koło. Na terenie tej gminy powstał także plac zabaw w Borkach oraz boisko sportowe w miejscowości Wrząca Wielka.  W Gminie  Grzegorzew utworzono miejsca rekreacji i przebudowano ścieżkę nordic - walking w miejscowości Borysławice Kościelne, podobnie w miejscowości Katarzyna w Gminie Przedecz, gdzie powstała całkiem nowa ścieżka do uprawiania tego sportu. O aktywność mieszkańców zadbała także Gmina Olszówka, która zagospodarowała teren w Ponętowie Górnym Drugim z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny, jak również Gmina Kościelec, gdzie teren stawu w Kościelcu zagospodarowano na rekreację i edukację przyrodniczą. Klub Sportowy "Górnik" Kłodawa zainwestował w Kłodawską Przystań Turystyczną rewitalizując park, a Stowarzyszenie "Kłodawska Jedynka" wybudowało centrum rekreacyjno- wypoczynkowe  przy ul. Kościelnej w Kłodawie. Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie - rozbudowała budynek strażnicy, a Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu dokonała renowacji obiektu zabytkowego Dąbiu. Dwie inwestycje dofinansowane z PROW 2014-2020 zrealizowała też Fundacja Naszych Marzeń, która zrewitalizowała Park Miejski w Dąbiu, zbudowała siłownię zewnętrzną, jak również przebudowała ścieżkę nordic walking wzdłuż rzeki Ner.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również wsparcie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Solna Dolina dofinansowane zostały granty dotyczące rozwoju turystyki, rekreacji, sportu, a także wspierające budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, jak również działania edukacyjne.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
Materiał sponsorowany. Redakcja nie jest jego autorem i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nim zawartą
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA