Słonecznie 27.8

Limerykiem w Koło

Autor: PiMBP w Kole 20 Wrzesień 2022 przeczytasz w ok. 6 min.
Limerykiem w Koło
© px
(0) | Czytano:
2,720 razy | przeczytasz w ok. 6 min.
Pióro wieczne.

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do - konkursu „Limerykiem w Koło” - wydarzenia, które wpisuje się w 660. rocznicę lokacji Miasta.

R E K L A M A
0
Czytano:
2,720 razy
Udostępnij

REGULAMIN KONKURSU NA LIMERYK „Limerykiem w Koło” - w 660. rocznicę lokacji Miasta

(konkurs dla mieszkańców Koła)

Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Koła.

Konkurs organizowany przez Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

1. Organizatorem Konkursu na limeryk „Limerykiem w Koło” jest Filia dla Dzieci Powiatowej   i Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Kole.

2. Celem konkursu jest:

· Uhonorowanie i upamiętnienie 660. rocznicy lokacji Koła,

· Rozwój aktywności twórczej i czytelniczej odbiorców konkursu,

· Rozwijanie talentów i pasji uczestników konkursu,

· Propagowanie historii oraz atrakcji turystycznych Koła,

· Popularyzacja twórczości poetyckiej,

· Popularyzacja imprez kulturalnych, organizowanych  przez kolskie instytucje i stowarzyszenia.

3. Wymagamy od autorów twórczego działania i zapoznania się z bogatą historią Koła ze źródeł historycznych w książkach, publikacjach czy w Internecie. Ideą konkursu jest popularyzacja miasta.

4. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich, bez ograniczenia wieku, za  wyjątkiem pracowników Organizatora, członków Komisji Konkursowej oraz ich najbliższych rodzin.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Warunkiem  uczestnictwa  w konkursie  jest  wypełnienie   „Karty      zgłoszenia”   oraz    oświadczeń.    Formularze:    karta zgłoszenia    i    oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl. Karta    zgłoszenia  oraz   oświadczenia powinny   być  złożone w jednej kopercie   wraz   z   wydrukowanymi   pracami. Organizator dopuszcza przesłanie skanów (nie zdjęć w dużych rozmiarach i ciemnych)   „Karty zgłoszenia” oraz oświadczeń   na  adres mailowy: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl.   W   temacie  maila prosimy o pisanie „Limerykiem w Koło”. Prace   dostarczone   bez   wypełnionej   i podpisanej karty zgłoszenia i/lub bez oświadczeń nie będą oceniane.

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz zgodę na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora i w mediach oraz innych miejscach, w których prace będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie obowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie.

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 limeryków własnego autorstwa, nie publikowanych w żadnej formie, zarówno w wydawnictwach drukowanych jak i w mediach elektronicznych.

9. Limeryk powinien spełniać następujące wymogi formalne:

- pięć wersów

- układ rymów aabba  

10. Wszystkie prace muszą być napisane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi wcześniej nie nagradzanymi w innych konkursach.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby popularyzacji konkursu oraz promocji walorów Koła.

12. Za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu.

13. Wydrukowane limeryki wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami uczestnika konkursu należy dostarczyć osobiście do 31 października 2022 r. lub przesłać pocztą na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Limerykiem w Koło”. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

14. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brały udziału w konkursie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają niniejszy regulamin.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Konkurs rozpoczyna się 20 września 2022 r. Termin nadsyłania/dostarczenia prac na adres wskazany w regulaminie mija dnia 31 października 2022 r. do godz. 18:00. Liczy się data wpływu do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

18. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Nie podlegają także zwrotowi.

19. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji będą ostateczne i niepodważalne.

20. Komisja oceni zgłoszone prace do 14 listopada 2022 r. Wyniki zostaną opublikowane 15 listopada 2022 r do godziny 18.00. na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.biblioteka-kolo.pl. Jednocześnie wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Oficjalne rozdanie nagród nastąpi 24 listopada 2022 r.  lub innym terminie o czym laureaci zastaną powiadomieni telefonicznie lub @

21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac nadesłanych drogą pocztową.

22. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac autorskie prawa majątkowe.

23. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych Organizatora.

24. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

25. W konkursie zostanie przyznane 5 nagród książkowych.

26. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień w związku z poziomem artystycznym prac nie spełniającym oczekiwań Organizatora.

27. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian składu komisji, terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl.

28. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

LIMERYK to krótki, żartobliwy wiersz oparty na  groteskowym dowcipie, mający charakter igraszki słownej, zwykle związany z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości.

Ma określoną budowę:

· pięć wersów o stałej liczbie sylab

· układ rymów aabba

· trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych

LIMERYK zwykle posiada określony układ narracji:

· wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,

· zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzany jest tu drugi bohater),

· krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,

· zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.

W   poezji   polskiej   czołową   autorką   limeryków  była noblistka, Wisława Szymborska.  

Oto przykład z jej twórczości:

Wy, co macie zaszczyt mieszkać w Peszcie,

nigdy kota pod włos nie czeszcie!

Może brutalni ludzie

tak robią w pobliskiej Budzie,

ale wy? Zreflektujcież się wreszcie!

 

Karta zgłoszenia, oświadczenia i klauzula informacyjna na: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=19587

R E K L A M A
newsletter

Korzystaj z newslettera

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Powiat Kolski
Planowane wyłączenia prądu przez operatora w powiecie kolskim 16.07.2024
1 minutę temu 92

Planowane wyłączenia prądu przez operatora w powiecie kolskim 16.07.2024

Miasto Koło
W ostatnim tygodniu na świecie powitaliśmy noworodki [Podsumowanie:  16-07-2024]
38 minuty temu 216

W ostatnim tygodniu na świecie powitaliśmy noworodki [Podsumowanie: 16-07-2024]

Powiat Kolski
Ostrzeżenia meteorologiczne: burze i upały w Powiecie Kolskim
1 godzinę temu 493

Ostrzeżenia meteorologiczne: burze i upały w Powiecie Kolskim

Powiat Kolski
Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Chodów
1 godzinę temu 441

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Chodów

Gmina Kościelec
Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelcu i Gozdowie
2 godziny temu 757

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelcu i Gozdowie

Gmina Koło
Wyniki wyborów na sołtysów w Gminie Koło na kadencję 2024-2029
2 godziny temu 530

Wyniki wyborów na sołtysów w Gminie Koło na kadencję 2024-2029

R E K L A M A

Newsletter - bądź na bieżąco

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych