(20)
× Nowość! Gdzie zjeść? - baza gastronomiczna powiatu
Pochmurno -0.6
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Długie kolejki przed salonem operatora Energa w Kole

Autor: Redakcja e-kolo.pl,gov.pl 28 Listopad 2022 przeczytasz w ok. 9 min.
Długie kolejki przed salonem operatora Energa w Kole
© redakcja e-kolo.pl
(20) | Czytano:
101,031 razy | przeczytasz w ok. 9 min.

Do 30-tego listopada br. mamy czas na złożenie oświadczenia, które pozwoli nam "zamrozić" cenę prądu na rok 2023. Kto musi złożyć dokument?

R E K L A M A
20
Czytano:
101,031 razy
Udostępnij

Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska czytamy:

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ustawa określa również maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

 • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
 • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
 • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia przez zużycie wskazanych limitów, korzystają z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r., co gwarantuje ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia w celu skorzystania z w rozliczeniach ze sprzedawcą energii z limitu 2 MWh.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.


Na stronie Energa-Operator znajdziemy wyjaśnienie

Uwaga: Jeżeli posiadasz umowę kompleksową lub sprzedażową, w sprawie Ustawy, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.  Jeżeli nabędziesz uprawnienia w trakcie 2023 r., stosowne Oświadczenie złóż niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty nabycia uprawnień. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm. ), ENERGA-OPERATOR S.A. (jako OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi oświadczeń odbiorców uprawnionych*:

 • odbiorcy uprawnieni do limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 2000 kWh rocznie nabywają uprawnienie z mocy Ustawy, więc nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń;
 • odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh lub 3000 kWh rocznie albo stanowiący iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD), powinni złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku do OSD pisemne oświadczenie.

Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

dalsza część artykułu pod reklamą
R E K L A M A

 Oryginał oświadczenia można złożyć na kilka sposobów:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@energa-operator.pl (do e-mail należy dołączyć wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie wraz z załącznikami) albo
 • w postaci papierowej na adres pocztowy ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk, albo na adres pocztowy Oddziału ENERGA-OPERATOR S.A. lub złożyć osobiście – listę placówek znajdziesz tutaj (oryginał oświadczenia w postaci papierowej wraz z załącznikami z własnoręcznym podpisem).

*  uprawniony odbiorca końcowy to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
a) gospodarstw domowych
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji ogródków działkowych – w przypadkach wspólnego pomiaru
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

 1. Jakie przysługują limity?

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku rozliczenia energii po cenach z Taryfy z 2022 r. dla odbiorców uprawnionych będą ograniczone limitem:

 • 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • 3000 kWh dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników,
 • stanowiącym iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) posiadającym wspólne opomiarowanie, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w ROD, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji ROD.
 1. Zużywam energię w gospodarstwie domowym, ale nie spełniam warunków wskazanych na str. 2 Oświadczenia. Czy powinienem je złożyć?

Jako odbiorca w gospodarstwie domowym w grupie taryfowej G, w 2023 r. jesteś uprawniony do limitu zużycia 2000 kWh bez konieczności składania Oświadczenia.

 1. W jakiej formie można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie możesz złożyć w dwóch formach: 1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej; 2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

 1. Kiedy można złożyć oświadczenie?

Jeśli w dniu wejścia ustawy w życie przysługuje Ci limit 2600 kWh lub 3000 kWh albo stanowiący iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) lub nabędziesz prawo do zwiększonego limitu do 31.12.2022 r.  to złóż oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

dalsza część artykułu pod reklamą
R E K L A M A

 1. Co w przypadku nabycia uprawnienia w trakcie 2023 r.?

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

 1. Co w sytuacji, gdy zawieram nową umowę w trakcie 2023 r.: a) na istniejące PPE; b) na nowe PPE;?

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia  wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać. Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik będziesz Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

 1. Co w sytuacji, gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej?

Jeśli w trakcie 2023 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej w trakcie 2023 r. Twój limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym  PPE.

 1. Jestem prosumentem energii odnawialnej, jak będzie obliczony przysługujący mi limit?

Jeśli jesteś prosumentem energii odnawialnej, to zużycie energii w ramach limitu ustalimy po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci.

 1. Co mam zrobić jeśli w trakcie 2023 r. stracę uprawnienia do podwyższonego limitu?

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują

 
Oceń artykuł
średnia ocena: 2.83 liczba głosów: 6
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (20)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Wyróżniony komentarz
Polak · 28 Listopad 2022
Jeszcze 2 godz. temu była inna wersja artykułu, że do 30 listopada maja czas do złożenia oświadczenia niepełnosprawni, z karta dużej rodziny itd. Było to wprowadzenie w błąd obywateli i nalezą się przeprosiny. Niepotrzebne są te kolejki ,bo jest czas do 30 czerwca 2023 r.
Mieszkaniec · 29 Listopad 2022
Ciekawe czy w tvunie powiedzą co ten merkelowo-putinowy sługus Tusk chciał zrobić z Polską w 2008 roku. Lepiej żeby to nie wyszło do opini publicznej. Zainteresowani polityką Tuska wiedzą o co chodzi
Jest dobrze · 29 Listopad 2022
Dzięki PiS ! Ci cokolwiek pomogą ! Za Po i PSL tylko podniesiony wiek emerytalny !!! Dla facetów , kobiet ale najbardziej stracili rolnicy !! Podnieśli VAT do 23% szok ! Zabrali część dodatku pogrzebowego !!! A za PiS jest 500+ , i wiele bonusów ! Szacun PiS ! Za PO i PSL nima pinindzy nie było i nie będzie !!
pis i wszystko jasne · 29 Listopad 2022
przez te kolejki pis pokazuje szacunek do swoich wyborców ,bo ci co głosują na opozycję wysyłają dokumenty internetem.brawo pis.
He he he · 28 Listopad 2022
W Austrii strajk kolejarzy, w Belgii też, w Angli także. Opozycjo czy tam też rządzi PiS? Zwolennicy Tuska puknijcie się w te wasze puste łepetyny, zero programu zero pomysłu na Polskę.
Polak · 28 Listopad 2022
Jeszcze 2 godz. temu była inna wersja artykułu, że do 30 listopada maja czas do złożenia oświadczenia niepełnosprawni, z karta dużej rodziny itd. Było to wprowadzenie w błąd obywateli i nalezą się przeprosiny. Niepotrzebne są te kolejki ,bo jest czas do 30 czerwca 2023 r.
heh · 28 Listopad 2022
cos sie myslisz w zeznaniach, kolejki od rana a mowisz ze 2 godzin temu artykul :D asior jestes POLAK
Jest dobrze · 28 Listopad 2022
Dzięki PiS ! Ci cokolwiek pomogą ! Za Po i PSL tylko podniesiony wiek emerytalny !!! Dla facetów , kobiet ale najbardziej stracili rolnicy !! Podnieśli VAT do 23% szok ! Zabrali część dodatku pogrzebowego !!! A za PiS jest 500+ , i wiele bonusów ! Szacun PiS ! Za PO i PSL nima pinindzy nie było i nie będzie !! Nie będzie lotniska w Radomiu ! Bo jest w Berlinie sklepy ??? Będą ?? Do Berlina będziecie jeździć !
antytusk · 28 Listopad 2022
Na WOŚP dajemy więcej za PiS po za PO było gorzej i dawaliśmy mniej. Proste
Adwennd · 28 Listopad 2022
Pisz tak dalej. Ci ludzie, którzy stali w tych dlugich kolejkach też to czytają. I jak przeczytają, że jest dobrze, to się na ciebie wk..... tzn zdenerwują. Bo jak może być dobrze, jeśli w zimny dzień trzeba koczować w kolejce? Jednocześnie Ci ludzie się wk.... .. tzn. zdenerwują się na PiS, bo Ty wychwalasz PiS. I tak po każdym twoim wpisie przybywa zdenerwowanych, a PiSowi ubywa głosów. Brawo! Tak samo piszesz co roku obelgi na WOŚP i co roku ludzie więcej dają na WOŚP. Brawo Ty! Jako zwolennik opozycji czekam na kolejne wpisy.
rolnik · 28 Listopad 2022
a za teraźniejszej władzy to w jakim wieku rolnicy mogą iść na emeryturę?
polak ,anty itd · 28 Listopad 2022
jest to jeden idiota który za złotówkę krytykuje opozycję .
***** *** · 28 Listopad 2022
co jeszcze ten rząd nieudaczników wymyśli żeby upodlić ludzi?
antytusk · 28 Listopad 2022
oj ten poprzedni tak upodlił że ten już nie jest w stanie bardziej
internetowa · 28 Listopad 2022
szanowni Panstwo, w kolejkach przeciez widac, ze stoja glownie ludzie starsi, ktorzy niekoniecznie maja internet lub potrafia z niego korzystac w sposob zaawansowany, w telewizji niestety nie bylo zadnych konkretnych prostych i klarownych informacji, dlatego jest to zamieszanie wsrod ludzi - brak dostepu do informacji, wiec poszli chociazby sie zapytac. wsrod nich jest wielu rolnikow, ktorzy w wiekszosci musza takie oswiadczenie zlozyc, zapewne poszli zlozyc. Panstwo w nieodpowiedni sposob wyposazylo w wiedze spoleczenstwo - potem kolejki rosna. z tego co pamietam ten portal juz dawno informowal co i jak, kiedy do kiedy. wiec nie wiem skad te dygresje
Rolnik · 28 Listopad 2022
Młodzi właściciele firm miejskich również tam byli
Mieszkaniec · 28 Listopad 2022
Współczuję tym Paniom co tam wyjaśniaja w sumie proste tematy. Są klienci którym jak powiesz że w dzień jest widno w nocy ciemno to się pytają czy w poniedziałek też. Naprawdę młodzi ludzie a ciemnota zaawansowana.
Polak · 28 Listopad 2022
Czytelnicy zakopali ten komentarz
heh · 28 Listopad 2022
a jak to mozliwe ze artykul jest o kolejkach? czyli co najpierw przeczytali ze sa kolejki i potem polecieli w nich stac? nie artykul pokazuje, ze sa kolejki dlatego wyjasnia - ze nie ma sensu w nich stac
OSD · 28 Listopad 2022
Na stronie Energa Operator jest napisane że dotyczy to tylko klientów posiadających umowę dystrybucyjną dla taryfy Gxx. Artykuł całkowicie wprowadza klientów w błąd sugerując że mają wysłać oświadczenie do Energa Operator zamiast do swojego sprzedacy
Polak · 28 Listopad 2022
Oświadczenie odbiorcy uprawnionego można złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Chyba artykuł wprowadza ludzi w bład. Do 30 listopada to małe przedsiebiorstwa itp maja złożyć
Powiat Kolski
Mikołajkowy turniej na otwarcie wirtualnej strzelnicy [WIDEO]
2 godziny temu 380

Mikołajkowy turniej na otwarcie wirtualnej strzelnicy [WIDEO]

Inne
ECPU Polska znów w naszym powiecie. Zatrzymano 23-latka z gm. Dąbie
21 godziny temu 22,496

ECPU Polska znów w naszym powiecie. Zatrzymano 23-latka z gm. Dąbie

Inne
Znęcał się nad rodziną. Policja wydała nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do rodziny
1 dzień temu 14,696

Znęcał się nad rodziną. Policja wydała nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do rodziny

Miasto Koło
IMGW wydał komunikat ostrzegawczy dla powiatu kolskiego!
1 dzień temu 4,416

IMGW wydał komunikat ostrzegawczy dla powiatu kolskiego!

Miasto Koło
Jak bezpiecznie poruszać się po śliskich drogach w okresie świątecznym? Porady dla kierowców i pieszych [SONDA]
1 dzień temu 974

Jak bezpiecznie poruszać się po śliskich drogach w okresie świątecznym? Porady dla kierowców i pieszych [SONDA]

Gmina Kościelec
Twoje dziecko chciałoby być majsterkowiczem? Zwróć uwagę na te zajęcia
1 dzień temu 980

Twoje dziecko chciałoby być majsterkowiczem? Zwróć uwagę na te zajęcia

R E K L A M A