(24)
× Nowość! Gdzie zjeść? - baza gastronomiczna powiatu
Słonecznie 13.6
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?
REKLAMA

Miasto sprzedaje działki i lokale. Kolejne nieruchomości trafią pod młotek

Autor: Redakcja e-kolo.pl 22 Marzec 2023 przeczytasz w ok. 10 min.
Miasto sprzedaje działki i lokale. Kolejne nieruchomości trafią pod młotek
© Redakcja e-kolo.pl
(24) | Czytano:
31,295 razy | przeczytasz w ok. 10 min.

W trakcie najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Kole, którą zaplanowano na 29 marca br. radni podejmować będą uchwały dotyczące zgody na sprzedaży działek i lokali.

R E K L A M A
24
Czytano:
31,295 razy
Udostępnij

Radni wielokrotnie zwracali uwagę, że w tej kadencji sprzedaje się bardzo dużo mienia miejskiego. Pod młotek idą kolejne nieruchomości:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Dąbskiej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Dąbska, Sienkiewicza, Rawity-Witanowskiego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kole nr XXXIX/279/05 z dnia 30 sierpnia 2005 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2005 roku, Nr 155/2005, poz. 4217, działka nr 12/4 ark. mapy 39 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w wydzielonych częściach budynku lub w obiektach wolnostojących, oznaczonym symbolem MNU-2. Ww. nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w pobliżu drogi o nawierzchni asfaltowej – ulicy Dąbskiej, nie posiada dostępu do drogi publicznej, do centrum miasta Koła i podstawowych obiektów użyteczności publicznej ok. 1 km. Działka zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta Koła, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obiektów usługowych, pól uprawnych i naturalnych użytków zielonych. O nabycie przedmiotowej nieruchomości zwrócił się właściciel nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania działki będącej jego własnością. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Środki uzyskane ze zbycia przedmiotowej działki stanowić będą przychód Gminy Miejskiej Koło i zasilą jej budżet. 

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Norwida

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kole Nr LI/484/2018 z dnia 31 stycznia 2018r., nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym działki 147/15 ark. mapy 42 znajduje się na terenie oznaczonej symbolem MND - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego Miasto Koło nie ma opracowanego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Ww. nieruchomość jest niezabudowana, usytuowana w strefie pośredniej miasta Koła w rejonie ulicy Norwida, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Porośnięta drzewami i krzewami ozdobnymi, osiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym wynosi 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Przewidywane postępowanie zbycia przedmiotowej nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Środki uzyskane ze zbycia przedmiotowej działki stanowić będą przychód Gminy Miejskiej Koło i zasilą jej budżet.

dalsza część artykułu pod reklamą
R E K L A M A

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Orzeszkowej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta Koła, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kole nr XLIV/338/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2009 roku, Nr 185/2009, poz. 3134, zmiana: uchwała nr XXXV/353/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, działka 22 ark. mapy 30 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonej symbolem 30MN/U. Ww. nieruchomość jest niezabudowana, usytuowana w strefie pośredniej miasta, na osiedlu Starego Miasta Koła, przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej brukowcem. Działka jest oddalona około 1,3 km od centralnej części miasta, urzędów, banków i innych obiektów użyteczności publicznej. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod działalność usługową. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym wynosi 25 100,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych 00/100). Przewidywane postępowanie zbycia przedmiotowej nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Środki uzyskane ze zbycia przedmiotowej działki stanowić będą przychód Gminy Miejskiej Koło i zasilą jej budżet.

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Żelaznej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta Koła, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kole nr XLIV/338/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2009 roku, Nr 185/2009, poz. 3134, zmiana: uchwała nr XXXV/353/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, działka 43 ark. mapy 30 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, oznaczonej symbolem 1MW/MN/U. Ww. nieruchomość jest niezabudowana, usytuowana w strefie pośredniej miasta, na osiedlu Starego Miasta Koła, przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej brukowcem, płytami betonowymi i częściowo pokrytej masą bitumiczną. Działka jest oddalona około 1,2 km od centralnej części miasta, urzędów, banków i innych obiektów użyteczności publicznej. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod działalność usługową. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym wynosi 43 400,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych 00/100). Przewidywane postępowanie zbycia przedmiotowej nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Środki uzyskane ze zbycia przedmiotowej działki stanowić będą przychód Gminy Miejskiej Koło i zasilą jej budżet.

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje pierwszeństwo osobom fizycznym i prawnym, którzy są najemcami lokali w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Koło do nabycia ich na własność. Najemca lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku położonym w Kole przy ulicy 20 Stycznia 20 (Wspólnota Mieszkaniowa 20 Stycznia 20) posiada umowę najmu zawartą na czas nieokreślony i wystąpił do Burmistrza Miasta Koła z wnioskiem o jego sprzedaż. Lokal mieszkalny nr 35 usytuowany jest na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i składa się z następujących pomieszczeń: trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,60 m2 . Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości lokalowej nr 35 w budynku położonym w Kole przy ulicy 20 Stycznia 20, o powierzchni użytkowej 48,60 m2 został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, wg którego jej wartość rynkowa wynosi 232 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100). Zgodnie z pkt II Uchwały nr XXV/243/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, biorąc pod uwagę rok budowy budynku – w niniejszym przypadku 1974 r., sprzedaż odbywa się z zastosowaniem 60% bonifikaty, co dawałoby do zapłaty kwotę 92 800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100). Z informacji uzyskanych od Zarządcy nieruchomości, tj. KTBS Sp. z o.o. w Kole w okresie ostatnich 10 lat w w/w lokalu były przeprowadzane prace remontowe na koszt Gminy Miejskiej Koło. W roku 2016 na koszt Gminy Miejskiej Koło została wymieniona stolarka okienna (w pomieszczeniu kuchennym) za kwotę 1 087,72 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt siedem złotych 72/100). Mając na uwadze zapisy pkt. IV ppkt 2 powołanej wyżej uchwały, obowiązującą bonifikatę pomniejsza się o procentowy udział kosztów prac remontowych w lokalu, w tym przypadku o 0,16 %. Proponowana bonifikata od ceny sprzedaży lokalu to 59,84%, co daje do zapłaty kwotę 93 171,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych 20/100). W budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej 20 Stycznia 20 znajduje się 50 lokali mieszkalnych, z których sprzedano 39, tj. 78 %. Rok budowy budynku – 1974.

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 3 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty

Art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje pierwszeństwo osobom fizycznym i prawnym, którzy są najemcami lokali w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Koło do nabycia ich na własność. Najemca lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Kole przy ulicy Leśnej 3 (Wspólnota Mieszkaniowa Leśna 3) posiada umowę najmu zawartą na czas nieokreślony i wystąpił do Burmistrza Miasta Koła z wnioskiem o jego sprzedaż. Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi mieszkalnych, korytarza, łazienki, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 58,90 m2 . Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku położonym w Kole przy ulicy Leśnej 3 o powierzchni użytkowej 58,90 m2 został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, wg którego jego wartość rynkowa wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z pkt II Uchwały nr XXV/243/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, biorąc pod uwagę rok budowy budynku – w niniejszym przypadku 1968 r., sprzedaż odbywa się z zastosowaniem 60% bonifikaty. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej po zastosowaniu 60 % bonifikaty wyniesie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Z informacji uzyskanych od Zarządcy nieruchomości, tj. KTBS Sp. z o.o. w Kole w okresie ostatnich 10 lat w w/w lokalu nie były przeprowadzane prace remontowe na koszt Gminy Miejskiej Koło. W budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Leśna 3 znajdują się 2 lokale mieszkalne, z których sprzedano 1, tj. 50 %. Rok budowy budynku – 1968. 

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kole w budynku przy ulicy Toruńskiej 73 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło

Art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje pierwszeństwo osobom fizycznym i prawnym, którzy są najemcami lokali w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Koło do nabycia ich na własność na mocy uchwały Rady Miejskiej. Najemca lokalu użytkowego nr 2 w budynku położonym w Kole przy ulicy Toruńskiej 73 (Wspólnota Mieszkaniowa Toruńska 73) posiada umowę najmu zawartą na czas nieokreślony i wystąpił do Burmistrza Miasta Koła z wnioskiem o jego sprzedaż. Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego i składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 10,50 m2 . Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku położonym w Kole przy ulicy Toruńskiej 73 o powierzchni użytkowej 10,50 m2 został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, wg którego jej wartość rynkowa wynosi 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). W budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Toruńska 73 znajduje się 35 lokali mieszkalnych, z których sprzedano 21, tj. 60 %., oraz 8 lokali użytkowych z których sprzedano 2, tj. 25%. Rok budowy budynku – 1965. 

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (24)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Wyróżniony komentarz
LUKASZEWSKA RYSZARDA · 22 Marzec 2023
CO GMINA BEDZIE SPRZEDAWALA JAK BRAKNIE SRODKOW NA SPLATE KOLOSALNYCH DLUGOW? WIEM ALE NIE POWIEM SZANOWNA RADO ! SZANOWNI RADNI SKONCZYLISCIE JUZ SPRZEDAZ LOKALI KOMUNALNYCH NA NIEBOSZCZYKA ? CZY PANI WOJTCZAK Z GARNCARSKIEJ 33/5 ZMARTWYCHWSTALA ? LOKAL STOI PUSTY PODOBNIE NS SIENKIEWICZA 25 PO KAPITALNYM REMONCIE ZA 30000/TRZYDZIESCITYSIECYZLOTYCH/ GDZIE ZATWALY SIE PODLOGI ZLE PODLACZONA INSTALACJA ELEKTRYCZNA RACJA BEDZIEMY SIE MARTWIC POZNIEJ A POKI CO SPRZEDAWAC CO ZYJE I SIE RUSZA I LATAC DZIURAWY BUDZET RESZTE ZAPCHA SIE RUINAMI ZAMKU /AMEN
LUKASZEWSKA RYSZARDAW · 25 Marzec 2023
SZANOWNA RADO! SZANOWNI RADNI ! PANIE BURMISTRZU KONCZY SIE MOJA CIERPLIWOSC I TOLERACNCJA A WTEDY JESTEM NIEGRZECZNA ZAPYTAM WPROST KIEDY PRZESTABIECIE SPRZEDAWAC MIESZKANCOM KIT? JAK MOZE BYC PLANOWANY KREDYT NA EMISJE CO2? Z JAKIMI SPOLKAMI MACIE PODPISANE UMOWY NA ZAKUP WEGLA BADZ BIOMASY? CZY TE UMOWY SA UMOCOWANE PRAWNIE? POWIEM KROTKO KIEDY ZACZELA SIE INFKACJA BEZ OPAMIETANIA POSZLY W RUCH KREDYTY CZY MIASTO JE UDZWIGNIE TO NIEWAZNE W KONCU SA JESZCZE MIESZKANCY TO DADZA W FORMIE ROZNYCH PODWYZEK PROSZE RADNYCH O OPAMIETANIE TO WY JESTESCIE ORGANEM UCHWALODAWCZYM I KONTROLNYM BURMISTRZ JEST ICH WYKONAWCA ZA WASZA WIEDZA I ZGODA OBYSCIE NIE USLYSZELI/ PRZECIEZ PANI PAN ZA TYM GLOSOWALA
Ups · 23 Marzec 2023
Następny burmistrz powinien pozwalniac wszystkich radnych i ich rodziny które dostały pracę jako radni w spółkach miasta
Cieplik znowu bierze kredyt · 23 Marzec 2023
Ponad 13 milionów MZEC bierze kredyt na zakup miału, biomasy i co2? Te wysokie podwyżki za ogrzewanie jeszcze im mało? A dlaczego i po co zakup co2 jak ma ruszyć geotermia chyba że mieszkańcy czegoś nie wiedzą. Mam nadzieję że ktoś się tym zainteresuje a radni nie poprą wniosku o kredyt.
Mieszkaniec · 25 Marzec 2023
kredyt na miał czy premie? kolejny kredyt spowoduje kolejną podwyżkę dlatego ktoś powinien coś z tym zrobić a najlepiej zmienić "prezesa" .
LUKASZEWSKA RYSZARDA · 23 Marzec 2023
PRZEPRASZAM UCHWALA Z ROKU 1994 BARDZO PRZEPRASZAM
LUKASZEWSKA RYSZARDA · 23 Marzec 2023
SZANOWNI MIESZKANCY DZIEKUJE ZA PROPOZYCJE BYCIA RADNA PREZYDENT STANOW ZJEDNOCZONYCH JEST ODE MNIE 20 LAT STARSZY I MOZE TO JA TEZ MOGE ZGLOSIC SWOJA KANDYDATURE NA RADNA NA RATOWANIE MIASTA WEDLUG MOJEJ WIEDZY JEST ZA POZNO MOZNA JEDYNIE POCIAGNAC TO TOWARZYSTWO DO ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA GOSPODARCZE ZNISZCZENIE MIASTA PANIE KROL POWIEDZ MIESZKANCA O UCHWALE 477 Z 1914 ROKU KTORA ZAPOCZATKOWALA TEN PROCEDER JAK BEDZIESZ ZBIERAL GLOSY NA KOLEJNA KADENCJE TO INFORMUJ SWOICH WYBORCOW
Gość · 24 Marzec 2023
Mam nadzieję, że jak wy dojdziecie kiedyś do władzy to będziecie zatrudniać tylko specjalistów z rynku, nawet w sytuacji gdy ktoś z waszych rodzin albo osób które pomogły wygrać będzie na bezrobociu z kredytami albo będzie zapie.rdalac na produkcji
do czytelnik i kolanin · 24 Marzec 2023
dostałeś ty albo ktoś z twojej rodziny pracę w którejś spółce i teraz wyraz wdzięczności na forum. poprzedni burmistrz albo prezes poznał się na tobie i wyleciałeś pewnie.pamiętaj że wybory blisko i w ratuszu będą zmiany szczególnie burmistrza.
Czytelnik · 24 Marzec 2023
@~kolanin Może w końcu jakiś mandat dostanie? :):):)
kolanin · 23 Marzec 2023
Ma już tytuł prawnika bez dyplomu /nadany za kadencji byłego włodarza/ teraz będzie miała tytuł radnego bez mandatu !!!
Gość · 23 Marzec 2023
Pani Ryszardo! Niech Pani kandyduje, niech Pani kandyduje nie tylko do Rady Miasta Koła. Gdziekolwiek i kiedykolwiek by Pani nie kandydowała, ma Pani moje poparcie. Głosować na Panią będę oburącz żałując jednocześnie, że mam tak mało rąk. Do dzieła Pani Ryszardo. Pani przyszła funkcja radnej miejskiej to nie tylko zasłużony prestiż dla Pani, ale przede wszystkim nadzieja dla miasta i jego mieszkańców na lepsze jutro!!! Niech nam wreszcie inni zazdroszczą! Pozdrawiam, życząc przyszłych sukcesów dla wspólnego dobra!
LUKASZEWSKA RYSZARDA · 23 Marzec 2023
DZIEN DOBRY MILY PANIE JEZELI MNIE NIE ZNASZ TO BARDZO DUZO TRACISZ NIE PRZEWIJAM SIE NA FORUM BO TO NIE RURA TANECZNA TYLKO PUBLIKUJE WPISY PROSZE SPOTKAJMY SIE I WTEDY PAN ZOBACZY KIM JEST TA LUKASZEWSKA MOZE PAN PRZYJECHAC Z SOLTYSEM PROSZE PODAC MIEJSCE IDATE SPOTKANIA POZDRAWIAM
Kto to jest · 23 Marzec 2023
Ale ja nie nie chce umiawiac na randkę, tylko byłem ciekaw kim pani jest i o co w tym chodzi. Bo jak już pisałem, nie jestem z koła więc nie znam na bieżąco sytuacji w kolskich instytucjach.
Kto to jest? · 23 Marzec 2023
Nie jestem z koła, tylko z osciennej gminy ale ciekawi mnie kim jest ta Łukaszewska Ryszarda, która ciągle się przewija na forum?
Gość · 24 Marzec 2023
Jak nie wiesz kim jest to Cię informuję, że jest KIMŚ!!!
Nie mniej od ciebie.. · 23 Marzec 2023
Bo piszecie na publicznym forum to mnie obchodzi, a raczej ciekawi co się dzieje w kole. Chyba dla was lepiej, żeby jak najwiecej osób wiedziało co się u was dzieje...
Mało rozwinięty jesteś · 23 Marzec 2023
Jak nie jesteś z Koła to co ciebie obchodzi co kto pisze i kim jest.
Chcemy prawdy · 22 Marzec 2023
Pani Ryszardo niech pani na radną startuje i zrobi z tym dziadostwem porządek. To miasto zaraz zbankrutuje. Administrator strony e koło niech pokaże w jakiej kondycji finansowej jest miasto Koło
LUKASZEWSKA RYSZARDASZA · 22 Marzec 2023
SZANOWNA RADO MIASTA KOLA SZANOWNI RADNI DLACZEGO NIE INFORMUJECIE MIESZKANCOW O PLYNNOSCI FINANSOWEJ CIEPLIKA ? CO BEDZIE Z KREDYTEM NA SLAWETNA GEOTERMIE? CHYBA ZAKONCZY SIE NA FOTKACH PANOW BURMISTRZA STASIAKA I RESZTY ELITY JEZELI CHODZI O ASPEKT PRAWNY TEJ INWESTYCJI I WYNIKAJACYCH KONSEKWENCJI NIECH SIE WYPOWIEDZA FACHOWCY W GARNITURACH Z OSTROZNOSCI INFORMUJE ZE TABLETKI MAM ZMIENIONE ALLELUJA I DO PRZODU
Mieszkaniec · 22 Marzec 2023
Nie wiem po co ta cala geotermia nie było jej i też było dobrze to chyba tylko pod publike
Dlaczego radni pozwalają · 22 Marzec 2023
Wyobraźcie sobie radnych sobolewskiego i piaseckiego co by robili za poprzednika gdyby sprzedawał mienie i zadłużał miasto.
Kto rządzi w Kole? · 22 Marzec 2023
Brakło na premie? Co jeszcze sprzedadzą przed wyborami?
LUKASZEWSKA RYSZARDA · 22 Marzec 2023
CO GMINA BEDZIE SPRZEDAWALA JAK BRAKNIE SRODKOW NA SPLATE KOLOSALNYCH DLUGOW? WIEM ALE NIE POWIEM SZANOWNA RADO ! SZANOWNI RADNI SKONCZYLISCIE JUZ SPRZEDAZ LOKALI KOMUNALNYCH NA NIEBOSZCZYKA ? CZY PANI WOJTCZAK Z GARNCARSKIEJ 33/5 ZMARTWYCHWSTALA ? LOKAL STOI PUSTY PODOBNIE NS SIENKIEWICZA 25 PO KAPITALNYM REMONCIE ZA 30000/TRZYDZIESCITYSIECYZLOTYCH/ GDZIE ZATWALY SIE PODLOGI ZLE PODLACZONA INSTALACJA ELEKTRYCZNA RACJA BEDZIEMY SIE MARTWIC POZNIEJ A POKI CO SPRZEDAWAC CO ZYJE I SIE RUSZA I LATAC DZIURAWY BUDZET RESZTE ZAPCHA SIE RUINAMI ZAMKU /AMEN
Gość · 22 Marzec 2023
A co powiedział Pani Szanowny Nieboszczyk na sprzedaż jego własności?
Miasto Koło
150 lat temu w Kole urodził się Czesław Freundenreich. Dziś odsłonięcie ławeczki
1 dzień temu 6,750 4

150 lat temu w Kole urodził się Czesław Freundenreich. Dziś odsłonięcie ławeczki

Miasto Koło
Bo w każdym z nas jest trochę dziecka
1 dzień temu 1,750 12

Bo w każdym z nas jest trochę dziecka

Miasto Koło
Koncertu z okazji Dni Koła nie będzie. Dlaczego? Zobacz wideo
1 dzień temu 16,004 36

Koncertu z okazji Dni Koła nie będzie. Dlaczego? Zobacz wideo

Miasto Koło
Henryk Perzyński Honorowym Obywatelem miasta Koła
1 dzień temu 4,480 4

Henryk Perzyński Honorowym Obywatelem miasta Koła

Pożary
Pożar budynku mieszkalnego. 17 strażaków wysłanych do działań [ZDJĘCIA]
2 dni temu 9,243 6

Pożar budynku mieszkalnego. 17 strażaków wysłanych do działań [ZDJĘCIA]

Inne
15 punktów karnych i wysoki mandat - efekt szybkiej jazdy
2 dni temu 18,408 5

15 punktów karnych i wysoki mandat - efekt szybkiej jazdy

MS
R E K L A M A