Słonecznie 24
Popularne tagi:

Urząd Miejski w Dąbiu ogłasza nabór na stanowisko Doradca Klimatyczny

Autor: Gmina Dąbie 21 Lipiec 2023 przeczytasz w ok. 7 min.
MATERIAŁ SPONSOROWANY
Urząd Miejski w Dąbiu ogłasza nabór na stanowisko Doradca Klimatyczny
© Pixabay
(0) | Czytano:
2,804 razy | przeczytasz w ok. 7 min.

W związku z udziałem Gminy Dąbie w projekcie Life After Coal został ogłoszony nabór na stanowisko : Doradca Klimatyczny.

R E K L A M A
0
Czytano:
2,804 razy
Udostępnij

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2030 r., z możliwością przedłużenia)
Wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia, biologia, zarządzanie projektami - lub pokrewne

Zakres obowiązków:
1. uczestnictwo w pracach związanych z realizacją Zintegrowanego Projektu Strategicznego (dalej SIP) w ramach Programu LIFE z uwzględnieniem jego zakresów: formalnych, merytorycznych i finansowych,

2. współpraca z Koordynatorem SIP oraz pozostałymi Współbeneficjentami,

3. wsparcie mieszkańców, MŚP i innych podmiotów – w charakterze Doradcy Klimatycznego - w przygotowywaniu projektów i wniosków o środki na działania dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2,

4. współpraca w ramach Sieci Doradców Klimatycznych SIP,

5. działania promocyjne, edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do procesu osiągania neutralności klimatycznej oraz przystosowania się do zmiany klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody,

6. działania edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do procesu wdrażania zielonych zamówień publicznych w JST i MŚP,

7. wykonywanie uproszczonych ocen energetycznych nieruchomości,

8. przygotowanie gminnego/powiatowego zintegrowanego planu na rzecz energii, transportu i klimatu,

9. konsultowanie, analizowanie, monitorowanie, sprawozdawanie i raportowanie działań merytorycznych i finansowych realizowanych w ramach SIP, przewidzianych dla JST,

10. współpraca w ramach realizacji Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

11. obsługa systemów IT i monitoringowych na potrzeby realizacji SIP,

12. udostępnianie informacji publicznej dotyczącej SIP,

13. bieżąca analiza wydatków i dochodów budżetowych w ramach realizacji SIP,

14. ewidencja dowodów finansowo-księgowych związanych z realizacją SIP,

15. sporządzanie wniosków o płatność.

Wymagania niezbędne:

1. min. 2 udokumentowany staż pracy,

2. podstawowa znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej,

3. podstawowa znajomość ustaw z zakresu środowiska i klimatu,

4. znajomość ogólnych zasad realizacji projektów,

5. umiejętność analizy i przetwarzania dużej ilości informacji,

6. komunikatywność,

7. bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice,

8. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość regionalnych, powiatowych i gminnych dokumentów strategicznych z zakresu środowiska i klimatu ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

2. doświadczenie praktyczne związane z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych lub Unii Europejskiej,

3. doświadczenie praktyczne związane z ochroną środowiska i klimatu lub energetyką, lub odnawialnymi źródłami energii,

4. dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie,

5. odporność na stres,

6. odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,

7. prawo jazdy kat. B

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego w Dąbiu przy Pl. Mickiewicza 1, 62 -660 Dąbie, 2-kondygnacyjny bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach, dostosowanydla osób niepełnosprawnych.

2. stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz w terenie, wymagające skupienia i dokładności.

Oferujemy:

1. możliwość rozwoju zawodowego,

2. udział w studiach podyplomowych i szkoleniach,

3. współuczestnictwo w realizacji Projektu pn. Life After Coal PL wzmacniającego realizację Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

4. możliwość wykorzystania samochodu elektrycznego do prac w terenie,

5. wyposażenie w laptop z oprogramowaniem,

6. stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu lub adres e-mail, podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji), przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

4. podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia: − „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
− „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
− „Cieszę się nieposzlakowaną opinią".
− „Posiadam obywatelstwo polskie”.

5. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 530) są zobowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia D.2110.1.2023 należy składać w terminie do: 2 sierpnia 2023 r. do godziny 14.00.
1. osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie w godzinach pracy Urzędu.

2. nadsyłać pocztą pod adres: Urząd Miejski w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, (decyduje data stempla pocztowego)

3. wysłać przez e-PUAP /3009043/ potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Dodatkowe informacje:

1. w Urzędzie Miejskim w Dąbiu, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%,

2. aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),

3. rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane,

4. kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub e-mailowo),

5. aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na: stronie
internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie,

6. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji,

7. aplikując, oświadczasz, że zapoznałeś się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dąbiu

Informację wytworzył: Dyrektor ds. administracyjnych – Monika Szymanowska

Informację udostępnił: Karol Bugała

Informację udostępniono: BIP Urzędu, Tablica Informacyjna Urzędu Miejskiego w Dąbiu

FAQ
− aplikując oświadczasz, że znana jest Ci informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych w procesie rekrutacji,

− dokument potwierdzający wykształcenie wyższe I i II stopnia to dyplom ukończenia
studiów,

− dokument potwierdzający wymagany staż pracy to świadectwo pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (umowa o pracę nie jest takim dokumentem),

− do stażu pracy nie zalicza się: umów zlecenia, umów o dzieło, staży i praktyk,

− aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji nie są zwracane, są niszczone komisyjnie,

− kompletna aplikacja to taka, która została wysłana w terminie (liczy się data stempla pocztowego).

Dotyczy to również uzupełniania dokumentów do złożonych aplikacji,
− kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (dotyczy aplikacji wysyłanych pocztą), podpis profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym.

do pobrania:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 do ogłoszenia
2. Oświadczenia – załącznik nr 2 do ogłoszenia
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – załącznik nr 3 do ogłoszenia
4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4 do ogłoszenia

R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Powiat Kolski
W środę działania Zero Tolerancji
7 minuty temu 35

W środę działania Zero Tolerancji

Inne
Rzucił petardą w kolumnę Prezydenta - teraz grozi mu więzienie
2 godziny temu 7,677 1

Rzucił petardą w kolumnę Prezydenta - teraz grozi mu więzienie

Miasto Koło
W ostatnim tygodniu na świecie powitaliśmy noworodki [Podsumowanie:  28-05-2024]
2 godziny temu 395

W ostatnim tygodniu na świecie powitaliśmy noworodki [Podsumowanie: 28-05-2024]

Powiat Kolski
Paweł Gilewski nowym Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
4 godziny temu 1,129

Paweł Gilewski nowym Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

Gmina Przedecz
Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Przedczu  [WIDEO]
16 godziny temu 8,887

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Przedczu [WIDEO]

Powiat Kolski
Rodzinny Festyn i Święto Zielonych Świątek w Ponętowie Górnym Drugim
19 godziny temu 2,771

Rodzinny Festyn i Święto Zielonych Świątek w Ponętowie Górnym Drugim

R E K L A M A