Słonecznie 25
Popularne tagi:

Chodów: nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Autor: Redakcja e-kolo 1 tydzień temu przeczytasz w ok. 6 min.
Chodów: nabór na wolne stanowisko urzędnicze
© UG Chodów
(0) | Czytano:
7,727 razy | przeczytasz w ok. 6 min.

Wójt Gminy Chodów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Chodów

R E K L A M A
0
Czytano:
7,727 razy
Udostępnij

I Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni  praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) obywatelstwo polskie,

5) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

6) nieposzlakowana opinia,

II Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,

2) wiedza w zakresie przepisów prawa, a w szczególności ustroju administracji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem urzędu,

3) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

4) umiejętność kierowania zespołem pracowników,

5) doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  kierowniczym  co  najmniej 4-letnie.

dalsza część artykułu pod reklamą
R E K L A M A

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu, w tym opracowywanie i wdrażanie odpowiednich regulacji wewnętrznych(zarządzeń, regulaminów)

2) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

3) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnień pracy urzędu,

4) prowadzenie spraw kadrowych  urzędu,

5) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

IV Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,

3) kopie dokumentów poświadczających odbyte kursy, dodatkowe szkolenia;

4) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6 )oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

7) kserokopie świadectw pracy;

8) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (gólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

9) można załączyć posiadane opinie  czy referencje z poprzednich miejsc pracy referencje.

V Klauzula o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Chodów

2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze;

3. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2018.poz.1260)

4. Dane osobowe po zakończeniu naboru w terminie 14 dni zostaną odesłane w przypadku nie przyjęcia do pracy;

5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania;

6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych;

7. Osoba przekazująca swoje dane osobowe  ma prawo do wniesienia skargi  do Urzędu Ochrony danych osobowych;

8. Podanie powyższych danych jest wymogiem  ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą  odrzucenia oferty;

9. Urząd Gminy Chodów nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem.

dalsza część artykułu pod reklamą
R E K L A M A

VI Informacja o warunkach pracy na stanowisku  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

1. Miejsce wykonywania pracy Urząd Gminy Chodów;

2. Wymiar czasu pracy -  pełny etat

3. Zatrudnienie od  1 sierpnia  2024r.

VII Informacja  dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych  wynikająca z art.13 ust.2 pkt.4 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych:

- w miesiącu poprzedzającym opublikowanie  ogłoszenia o naborze wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chodów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.Kandydaci którzy zamierzają  skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13 ust.2 w/w ustawy wraz z dokumentami aplikacyjnymi powinni złożyć kopię  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

dalsza część artykułu pod reklamą
R E K L A M A

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Chodów,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Chodów ” z podaniem nazwiska i imienia oraz adresem do korespondencji,składać  na adres :Urząd Gminy Chodów; Chodów 18,62-652 Chodów. Oferty   składane za pośrednictwem poczty, będą rozpatrywane oferty które najpóźniej wpłyną w ostatnim dniu składania ofert. Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert  upływa  dnia  27 maja 2024r. do godziny 12-tej.

Formularz kwestionariusza osobowego  do pobrania na stronie www.chodow.biuletyn.net lub w Urzędzie  Gminy.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chodów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chodów.

Postępowanie składać się będzie z:

  1. weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami 
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Powiat Kolski
Konferencja: Standardy ochrony małoletnich
3 godziny temu 524

Konferencja: Standardy ochrony małoletnich

Gmina Kłodawa
Zaproszenie do udziału w V Biegu Kłodawskiego Święta Soli 2024
4 godziny temu 961

Zaproszenie do udziału w V Biegu Kłodawskiego Święta Soli 2024

Powiat Kolski
Eliminacje do Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych Dzielnicowy Roku
4 godziny temu 696

Eliminacje do Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych Dzielnicowy Roku

Powiat Kolski
Sprawdź czy Twój pojazd nie zostanie wyrejestrowany po 10 czerwca! Sprawdź w wyszukiwarce
5 godziny temu 2,510

Sprawdź czy Twój pojazd nie zostanie wyrejestrowany po 10 czerwca! Sprawdź w wyszukiwarce

Powiat Kolski
Uwaga! Ostrzeżenie meteo drugiego stopnia dla powiatu kolskiego
5 godziny temu 5,103

Uwaga! Ostrzeżenie meteo drugiego stopnia dla powiatu kolskiego

Miasto Koło
Łóżka dla rodziców małych pacjentów szpitala w Kole!
14 godziny temu 5,006

Łóżka dla rodziców małych pacjentów szpitala w Kole!

R E K L A M A