sim
bricomarche
Wiadomości Powiat Kolski Stypendia 2013/2014 w Gminie Olszówka

Stypendia 2013/2014 w Gminie Olszówka

14-08-2013 08:28 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 1,779 | Komentarzy: 0
Stypendia 2013/2014 w Gminie Olszówka
Foto:
zacisze
Informujemy mieszkańców gminy Olszówka o możliwości ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (nie dotyczy studentów) na rok szkolny 2013/2014. O stypendium szkolne mogą się ubiegać rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 złotych.
Po druki wniosków należy się zgłaszać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6 – 7 (biuro oświaty) od 29 sierpnia 2013 r. lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.olszowka.org.pl . Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dniach od 1 do 15 września 2013 r. w Urzędzie Gminy w Olszówce pok. 6-7 (biuro oświaty). Zaznacza się jednocześnie, że złożenie wniosku nie upoważnia do otrzymania stypendium. Wysokość stypendium ustala się w miarę przekazanych środków finansowych i przy odpowiednim zakwalifikowaniu się do grupy dochodowej na podstawie złożonych dokumentów. Dodatkowe informacje w sprawie pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać pod nr tel. (063) 26-17-615.

Jednocześnie informujemy, iż do 06 września 2013 r. należy składać wnioski do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń na dofinansowanie zakupu podręczników. W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do trzech grup uczniów:

1) najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów z klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2) uczniów którzy w roku szkolnym 2013/2014 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej tj. klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej – zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum;

3) uczniów niepełnosprawnych – słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – podstawą do skorzystania z pomocy przez wyżej wymienionych uczniów jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników będzie przysługiwać ze względu na jedno z poniższych kryteriów:

1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182), tj. 456 zł netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – z wyłączeniem uczniów klas I szkół podstawowych i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

2) uczniom klas I szkół podstawowych i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. 539 zł netto;

3) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku określonym w art. 7 tej ustawy (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach I-III i V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II szkoły ponadgimnazjalnej, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klas II i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba obejmuję również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości;

4) uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym do szkół specjalnych przysposabiających do pracy, lub do szkół artystycznych.

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje oraz wnioski są dostępne u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
paryz
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!