sim
ubezpieczenia klodawa
Wiadomości Miasto Koło Konkurs na dyrektora MOSiR rozpoczęty

Konkurs na dyrektora MOSiR rozpoczęty

05-12-2013 16:17 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 4,627 | Komentarzy: 1
Konkurs na dyrektora MOSiR rozpoczęty
Foto:
zacisze
Po burzy wywołanej ostatnimi decyzjami w sprawie powołania nowego Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływali oraz przesunięcia na stanowisko kierownika tej jednostki Pani Marty Zakrockiej (obecnej dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole), czas na rozpoczęcie konkursu na nowego zarządce MOSiRu. Kto nim będzie? Czy sprawdzą się plotki dot. osoby związanej z Olimpią Koło?
Nasza redakcja zaproponowała dwie osoby, które naszym zdaniem powinny być głównymi kandydatami na to stanowisko. Wielu z czytelników poparło te propozycje, kto jednak ostatecznie przejmie po Pani Marcie Zakrockiej jednostkę miejską w świetnej kondycji? Zobaczymy, czy plotki, które obiegały nasze miasto od wielu miesięcy się sprawdzą.

Osoby chętne do ubiegania się o to stanowisko muszą spełniać następujące wymagania:
a) obywatelstwo polskie;
b| wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
c) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
d) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe kandydata:
1. Wskazane kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem (np. organizacja i zarządzanie ze specjalnością organizacja i zarządzanie sportem), posiadanie tytułu menadżera zarządzania sportem, posiadanie tytułu menadżera imprez sportowych,
2. Wskazane doświadczenie zawodowe: 5 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
4. Wymagana wiedza specjalistyczna:
a) znajomość ustawy o sporcie,
bj znajomość ustawy o bezpieczeństwie Imprez masowych;
c) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki finansami publicznymi;
d) znajomość ustawy o finansach publicznych:
e) znajomość ustawy o rachunkowości;
f) znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
g) znajomość przepisów o zamówieniach publicznych;
h) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;
i) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
j) znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
k) znajomość zasad gospodarki finansowej obowiązującej w MOSIR w Kole,
5. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

Predyspozycje osobowościowe kandydata:
a) umiejętność gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie MOSiR w Kole ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych;
b) umiejętność kierowania zespołem pracowników, predyspozycje menadżerskie, odpowiedzialność, odporność na stres;
c) obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość, wyrozumiałość, cierpliwość;
d) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność;
e) rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność;
f) umiejętność analizy spraw i ich oceny.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kole, a w szczególności realizacja zadań w zakresie:
a) nadzorowania i prowadzenia działalności sportowo rekreacyjnej na terenie miasta Koła;
b) kierowanie pod względem fachowym, administracyjnym i gospodarczym MOSiR w Kole.
c) zarządzanie majątkiem oddanym pod opiekę i dbanie o jego stan techniczny;
d) odpowiedzialność za racjonalną gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu MOSiR w Kole.

Dokumenty aplikacyjne:
1. Dokumenty wymagane:
a) pisemna koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu l Rekreacji w Kole;
b) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej Się o zatrudnienie;
c) list motywacyjny:
d) życiorys - curricu lu m vitae;
e) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
f) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe {dyplomy, zaświadczenia itp.);
g) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień i umiejętności;
h) kserokopia dowodu osobistego;
i) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
J) oświadczenie kandydata dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie;
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101 poz.926 z póżn. zm.J oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (. Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm >;
l) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
m) oświadczenie kandydata o nie prowadzeni u działał noścl gospodarnej bądź o zaprzestaniu prowadzenia z chwilą zatrudnienia.

Dokumenty dodatkowe:
a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
bj posiadane referencje, opinie, certyfikaty:
c) Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe, stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy 1 inne.

Składanie dokumentów trwa do 20.12.2013 roku.


Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (1)
misiek 05-12-2013 21:10
założę się ze w Kole spełnia te wymogi jedna osoba hahahaha Wymagania dodatkowe kandydata pkt. 2 czyli urzędnik a nie menedżer :)
| Zgłoś do usunięcia