R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

"Poradnik o oszczędzaniu" - konkurs!

19-09-2018 08:26 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 2,674 | Komentarzy: 0

Szkolna Kasa Oszczędności przy Specjalnym Ośrodku Szklono- Wychowawczym w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - pod patronatem PKO Banku Polskiego 1 oddziału w Kole - zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Poradnik o oszczędzaniu".

Foto:px | Monety
R E K L A M A

Cele: zachęcenie do podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania budżetem i zasobami naturalnymi Ziemi, promowanie idei systematycznego oszczędzania, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

Temat i zadanie: Październik to miesiąc oszczędzania. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu okładki poradnika dla dzieci i młodzieży o oszczędzaniu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na tytuł - wykażcie się kreatywnością.

Uczestnicy: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych; uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i gimnazjów; uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Warsztat:

• technika plastyczna - dowolna (bez elementów sypkich),

• format - dowolny.

Założenia organizacyjne:

• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

• praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki,

• prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

• z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),

• Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,

• nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Poradnik o oszczędzaniu” w terminie do 31 października 2018r. na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kolejowa 15, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

• o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołują Organizatorzy,

• Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

• Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

• nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,

• wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych Organizatorów,

• zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów,

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

• Kontakt: Anna Pietruszka; Filia dla Dzieci; tel. 63 21 78 005; e-mail: [email protected]

Organizatorzy proszą o pomoc nauczycieli oraz bibliotekarzy.

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze