R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Kościelec

Kościelec - Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 maja 2022 r.

30-05-2022 11:44 | Źródło: UG Kościelec | Wyświetleń artykułu: 2,094 | Komentarzy: 0

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

Foto:

W związku z zarządzonymi na dzień 7 sierpnia 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady
Gminy Kościelec w okręgach wyborczych nr 9 i 13, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r.
poz. 655), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych,
będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Koninie I do dnia 13 czerwca 2022 r. w
siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, Aleje 1 Maja 7 w godzinach
pracy, tj. od 7:30 do 15:30.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy
komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza
Wyborczego w Koninie I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej
w Kościelcu. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Koninie (adres j. w.), w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 15:30.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urzędnik
Wyborczy Gminy Kościelec za pośrednictwem Urzędu Gminy Kościelec, w godzinach pracy Urzędu,
w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez
Gminną Komisję Wyborczą w Kościelcu więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.
2
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu
do dnia 25 lipca 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego),
z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 sierpnia 2022 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także
wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez
pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta
Gminy Kościelec do dnia 29 lipca 2022 r.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu
wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I
sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 7 listopada 2022
r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie (adres
j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie
pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków
na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych:
konin.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania
dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.
Komisarz Wyborczy w Koninie I
/-/ Michał Bolesław Jankowski

R E K L A M A

Gmina Kościelec
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze