(2)
× Nowość! Gdzie zjeść? - baza gastronomiczna powiatu
Częściowe zachmurzenie 22.6
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Radni kolscy zablokowali podwyżkę podatków na rok 2021

Autor: Redakcja portalu e-kolo.pl 30 Listopad 2020 przeczytasz w ok. 7 min.
Radni kolscy zablokowali podwyżkę podatków na rok 2021
© pixabay
(2) | Czytano:
8,600 razy | przeczytasz w ok. 7 min.

Mimo, iż Burmistrz Krzysztof Witkowski złożył projekty uchwały mające na celu zwiększenie podatków, to po obradach Komisji Budżetu i Finansów zdecydował się na wycofanie tych uchwał z porządku obrad. Wszystko za sprawą negatywnej opinii członków opinii.

R E K L A M A
2
Czytano:
8,600 razy
Udostępnij

Dotarliśmy do projektu uchwały, która wnosiłaby podwyżkę podatków. Poniżej przedstawiamy treść tej uchwały jak i jej uzasadnienie.

Określa się na terenie Gminy Miejskiej Koło stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od 1 m² powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,89 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m² powierzchni;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,20 zł od 1 m2 powierzchni.


2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,29 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –– 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uzasadnienie projektu

Podatki i opłaty lokalne stanowią dochody własne gminy. Podstawowym ich źródłem jest podatek od nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), kompetencje do ustalania wysokości stawek tego podatku posiada Rada Gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych określanych corocznie przez Ministra Finansów.

Określone w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza ich wysokość, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wyżej wskazanej zasady.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 (M.P. poz. 625), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku wzrósł o 3,9 %. Natomiast, górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na 2021 rok zostały ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 30.07.2020 r. (M.P. poz. 673). Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok zostały ustalone na poziomie wyższym o 1,5% w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w roku 2020. Niniejsze podyktowane zostało dbałością o zapewnienie właściwego poziomu przychodów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy.

Należy podkreślić, że Gmina Miejska Koło, jako jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do dbania o dochody budżetu, z których realizowanych jest wiele zadań ogólnospołecznych, m.in. zadań oświatowych, inwestycyjnych, kulturalnych, bezpieczeństwa publicznego. Natomiast sam podatek od nieruchomości stanowi niewątpliwie podstawowe źródło dochodów budżetu tutejszej Gminy. Zatem, bez proponowanej zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwiększenia jego wpływów do budżetu, wskazane zadania wykonywane na rzecz lokalnej społeczności nie będą mogły być realizowane w wystarczającym zakresie. Zapewnienie należnych do budżetu wpływów z tytułu podatków lokalnych jest wartością istotną dla gospodarowania gminy, mogącą mieć wpływ na płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego i możliwość zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej.

Należy wspomnieć, że proponowana podwyżka stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 o 1,5% w stosunku do roku 2020 nie stanowi nawet połowy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o jaki zanotowały wzrost stawki maksymalne podatku ogłoszone przez Ministra Finansów. Ponadto, w pełni uzasadniony jest coroczny minimalny wzrost stawek podatkowych, celem zapewnienia dochodów budżetu na odpowiednim poziomie oraz uniknięcia drastycznych podwyżek wwkazanych stawek w kolejnych latach.

W świetle powyższych ustaleń, w pełni uzasadnione jest podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 1,5% w stosunku do stawek przedmiotowego podatku obowiązujących w ubiegłym roku podatkowym.

Co na to radni?

Zapytaliśmy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole Tomasza Sobolewskiego, oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Adriana Króla o to, dlaczego opinia w sprawie projektu uchwały została zaopiniowana negatywnie.

Aby w ogóle rozpocząć dyskusję z radnymi na temat nawet minimalnej podwyżki podatków lokalnych Burmistrz musiał przedstawić konkretne projekty uchwał, które później omawiane są na komisji. Po wysłuchaniu wszystkich argumentów "za" jak i "przeciw" został wypracowany konsensus, by podatki lokalne na 2021 rok utrzymać na dotychczasowym poziomie stąd zostały one wycofane z porządku obrad październikowej Sesji RM.

- Przewodniczący Komisji Adrian Król

Propozycja podwyższenia podatków od nieruchomości jak i od środków transportowych na rok 2021 w czasie pandemii moim zdaniem byłaby niewłaściwa. Obecna sytuacja epidemiologiczna, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wielu gałęzi, znacząco odbija się w portfelach naszych mieszkańców oraz przedsiębiorców. Utrzymanie wysokości podatków na dotychczasowym poziomie, wprowadzenie kolskiej tarczy antykryzysowej myślę, że choć w małym stopniu pomoże naszym lokalnym przedsiębiorcom w tym ciężkim dla każdego czasie.

Podniesienie podatków o 1,5 % jak zostało zaproponowane przez Burmistrza dałoby ewentualny wzrost wpływów do budżetu w przybliżeniu ok. 240 000,00. Zdaję sobie sprawę, że liczy się każda złotówka tym bardziej w dzisiejszym czasie, ale brak wpływów tej kwoty, w sytuacji, kiedy podatki nie zostały podniesione nie zachwieje budżetem miasta.

Warto dodać, ze kwotę większą niż ewentualny wzrost wpływów z podniesienia podatków miasto dostało, jako rekompensatę utraconych dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 724 tyś zł. Wspomniane środki było można przeznaczyć tylko na wydatki majątkowe i tak zostało zrobione przeznaczając je, jako wkład w budowę ulicy Staffa. Środki pochodzące z Funduszu COVID - 19 służą wsparciu samorządów w okresie zmagania się, z trudnościami w okresie pandemii i miasto Koło z tego programu skorzystało

– podsumował  Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Sobolewski

A co na to nasi czytelnicy?

 

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (2)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Wyróżniony komentarz
ppp · 01 Grudzień 2020
To niemozliwe. Radni zawsze robią tak jak chce burmistrz. Myslę, ze to taka "ustawka" dla ludzi, aby polepszyć złą opinie o radnych
kolanin · 01 Grudzień 2020
Niepotrzebnie blokują bo w mieście potrzeba jest kazda złotówka.Lepiej niech radni obniżą sobie diety to byłby wymowny znak troski om miasto.
ppp · 01 Grudzień 2020
To niemozliwe. Radni zawsze robią tak jak chce burmistrz. Myslę, ze to taka "ustawka" dla ludzi, aby polepszyć złą opinie o radnych
Powiat Kolski
Susza hydrologiczna w powiecie? Pojawiają się pierwsze ostrzeżenia
4 godziny temu 1,615

Susza hydrologiczna w powiecie? Pojawiają się pierwsze ostrzeżenia

Powiat Kolski
Ruszyła termomodernizacja kolskiego Ekonomika [ZDJĘCIE]
6 godziny temu 2,041 2

Ruszyła termomodernizacja kolskiego Ekonomika [ZDJĘCIE]

Miasto Koło
W ostatnim tygodniu odeszli od nas [28-05 - 04-06-2023]
1 dzień temu 11,364

W ostatnim tygodniu odeszli od nas [28-05 - 04-06-2023]

Miasto Koło
Janusz Kapusta z nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego. Nagrodę wręczył Premier RP
1 dzień temu 4,739 14

Janusz Kapusta z nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego. Nagrodę wręczył Premier RP

Polityka
Wiceminister Rolnictwa spotkał się z mieszkańcami Koła
2 dni temu 8,235 48

Wiceminister Rolnictwa spotkał się z mieszkańcami Koła

Miasto Koło
Miasto i Mundurowi Dzieciom - kolejna edycja dużego eventu w Dniu Dziecka
2 dni temu 2,157

Miasto i Mundurowi Dzieciom - kolejna edycja dużego eventu w Dniu Dziecka

R E K L A M A