(88)
Bezchmurnie 14.8

Prezes MZEC odpowiada URE

Autor: Redakcja e-kolo.pl 04 Kwiecień 2023 przeczytasz w ok. 12 min.
Prezes MZEC odpowiada URE
© Redakcja e-kolo.pl
(88) | Czytano:
29,828 razy | przeczytasz w ok. 12 min.

W związku z dzisiejszym artykułem, w którym Rzecznik Prasowy Urzędu Regulacji Energetyki odniosła się do sytuacji związanej z długim oczekiwaniem na zatwierdzenie taryfy ciepła dla MZEC - Prezes spółki Przemysław Stasiak odpowiada. Treść odpowiedzi jest w formie niezmienionej i nieedytowanej.

R E K L A M A
88
Czytano:
29,828 razy
Udostępnij

Szanowni Państwo

Aby w pełni odnieść się do informacji przekazanej przez portal e-kolo.pl, a dotyczącej odpowiedzi udzielonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), ważnym jest przypomnienie i pokazanie całego kontekstu zdarzeń poprzedzających opisane wydarzenia i mające wpływ na sposób postępowania MZEC.

Jak powszechnie wiadomo MZEC z sukcesem pozyskał finansowanie na budowę ciepłowni geotermalnej. Uzyskane dofinansowanie wynosiło niecałe 50% i miało wartoś

nieco ponad 15 mln zł. W październiku 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). W listopadzie 2021 r. MZEC podpisał umowę na wykonanie odwiertu Koło GT-2 (pierwsze zadanie w ramach budowy ciepłowni). Dnia 22 grudnia 2021 r. MZEC podpisał umowę pożyczki na budowę ciepłowni. Tego samego dnia dokonano otwarcia ofert na drugie zadanie czyli budowę obiektów technicznych, rurociągu geotermalnego oraz dostawę urządzeń i uruchomienie całej instalacji. Do zadania drugiego przystąpiło jedno konsorcjum firm z kwotą przekraczającą budżet inwestycji o ponad 30 mln zł.

Zarząd MZEC stanął przed dylematem czy kontynuować budowę czy zarzucić ten projekt i wypowiedzieć umowę z wykonawcą odwiertu. Biorąc pod uwagę wszelkie ryzyka oraz dziejową szansę na uruchomienie zeroemisyjnego źródła ciepła w mieście Kole podjęto decyzję o kontynuacji projektu. Jeszcze w grudniu złożono stosowny wniosek do NFOŚiGW o zwiększenie wysokości dotacji oraz o zwiększenie kwoty pożyczki. Rozpoczęto intensywne prace polegające na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, która pozwoliła Funduszowi oraz Ministerstwu Klimatu i Środowiska podjąć decyzję o przychyleniu się złożonej prośbie. Warto w tym miejscu również przypomnieć, że po otwarciu ofert w grudniu 2021 r. oferent był związany ze złożoną ofertą przez 90 dni termin ten upływał w drugiej połowie marca 2022 r. MZEC nie posiadając decyzji o zwiększeniu dofinansowania oraz pożyczki, musiał przekonać oferenta i uzasadnić to, aby wyraził zgodę na związanie z ofertą o kolejne 60 dni, by w tym czasie rozstrzygnąć postępowanie, w przeciwnym wypadku należałoby unieważnić przetarg i rozpocząć całą procedurę od początku. Przypomnijmy również, że 24 lutego 2022 r. wybuchła wojna w Ukrainie, która zupełnie zmieniła zasady panujące na rynku zarówno budowlanym, energetycznym oraz dostawców usług. Wracając do związania z ofertą istotne jest to, że tego typu przetargi zwykle trwają ok. 3-4 miesięcy, są to przetargi unijne z wszystkimi tego konsekwencjami, niestety tyle czasu Spółka nie miała. Ponieważ środki pozyskane z NFOŚiGW są środkami unijnymi i ich wydatkowanie oraz rozliczenie musi się dokonać do końca 2023 r. Śledząc chronologię wydarzeń łatwo zauważyć, że celem nadrzędnym, który przyświecał MZEC było pozyskanie finansowania na realizację ciepłowni, która uwolni Spółkę od węgla i kosztownych uprawnień a także wpłynie niezwykle pozytywnie na jakość powietrza i wysokość opłat, które są ponoszone przez odbiorców ciepła.

To, co w tej sprawie jest niezwykle istotne to fakt, że opisywane wyżej zdarzenia zbiegły się w czasie z wystąpieniem MZEC do URE z wnioskiem o nową taryfę dla ciepła dlatego też w pierwszym etapie procedowania rzeczywiście spółka wystąpiła z prośbą o wydłużenie terminu. Zawsze, w pierwszym etapie procedowania URE prosi o szerokie i obszerne wyjaśnienia, których przygotowanie jest dużym obciążeniem dla pracowników spółki. Z uwagi na zaawansowanie projektu geotermalnego koniecznym było alokowanie dużej ilości zasobów ludzkich (szczególnie z komórek służb finansowo-księgowych) do zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania dodatkowych środków finansowych na budowę.

Przedstawmy całą procedurę:

Na podstawie złożonego, w dniu 4 lutego 2022 r, wniosku URE wezwało w dniu 17 lutego 2022 r. MZEC do uzupełnienia tegoż wniosku w terminie do 01 marca 2022 r. MZEC zwrócił się z prośbą o wydłużenia terminu do dnia 23 marca 2022 r., a następnie o wydłużenie o kolejne 6 dni roboczych. Dnia 31 marca 2022 r. MZEC dostarczył do Urzędu wymagane dokumenty. Powody prośby o wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji przedstawiono powyżej. Wydłużenie wyniosło więc 23 dni robocze.

Dnia 04 maja 2022 r., a więc dopiero po ponad miesiącu, wpłynęło wezwanie z URE do skorygowania taryfy dla ciepła z terminem do 16 maja 2022 r. Przygotowanie dokumentacji na to wezwanie w sytuacji rozstrzygania kluczowej dla przyszłości MZEC inwestycji było bardzo trudne. Spółka poprosiła o wydłużenie terminu składania wyjaśnień najpierw do 01 czerwca 2022 r. później do 08 lipca a następnie do 13 lipca 2022 r., i w tym dniu złożono wymagane przez URE dokumenty.

Jeszcze na chwilę wróćmy do przetargu na budowę ciepłowni otóż po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania w dniu 19 maja 2022 r. doszło do rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęto badanie złożonej oferty pod kątem spełniania wymagań zarówno pod względem formalnym i merytorycznym. Równolegle trwały prace nad opracowaniem dokumentacji związanej z wymaganiami NFOŚiGW w zakresie zabezpieczeń finansowania w tym przygotowanie i uzgodnienie treści uchwał Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników treści aktów notarialnych. Wszystkie, te wymagające ogromnego skupienia i uwagi operacje były z sobą ściśle skoordynowane po to, aby nie przekraczać rozmaitych ustawowych i regulaminowych terminów. Co warto zauważyć również równolegle do ww. prac trwały prace związane z uzgodnieniami treści aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużania terminów rozliczania zaliczek na budowę. Jest to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa prowadzenia inwestycji w kontekście dostępu do finansowania bieżących i planowanych wydatków związanych z budową. Aneks, o którym mowa został podpisany 07 czerwca 2022 r.

Pod koniec czerwca 2022 r. sfinalizowane zostały prace i uzgodnienia dotyczące zwiększenia dofinansowania o ponad 13 mln zł i w dniu 28 czerwca 2022 r. podpisany został kolejny aneks tym razem zwiększający dotację. Oprócz procedowania zwiększenia dotacji procedowano zwiększenie pożyczki. Aneks do umowy pożyczki podpisano również 28 czerwca 2022 r.

Po zabezpieczeniu finansowania inwestycji kolejnym problemem, z którym MZEC musiał się zmierzyć w lipcu 2022 r., to kwestia oczekiwań wyłonionego Wykonawcy inwestycji, który zwrócił się do MZEC z prośbą o zmianę umowy m.in. w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia o ponad 4 mln zł w związku z sytuacją która powstała na rynku, a której nie dało się przewidzieć w momencie składania oferty. Dzięki staraniom MZEC wynegocjowano wzrost wynagrodzenia o 3,2 mln zł. Jednak to MZEC musiał uzupełnić brakującą kwotę, w tym celu rozpoczęto poszukiwania finansowania, które pozyskano w postaci kredytu inwestycyjnego na budowę ciepłowni geotermalnej.

Po tym, być może przydługim wstępie, przybliżającym jednak zakres trudności, z którymi musiał sobie radzić Zarząd Spółki w pierwszym półroczu 2022 r. pragnę poinformować, że równolegle do tych, bardzo ogólnie opisanych działań, trwał ciągły dialog z URE. Tak jak powiedziano wcześniej procedowanie taryfy to proces dobrze opisany i zwykle przebiega tak samo. Czyli powtórzę, przedsiębiorstwo składa wniosek jest on weryfikowany i pojawiają się prośby o uzupełnienie. Faktycznie, MZEC kilkukrotnie, w początkowej fazie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień o powodach dość obszernie powiedziano powyżej jednak zawsze te wyjaśnienia składał.

Co do oceny rzeczniczki w kwestii jakości przedkładanych dokumentów, pozostawimy to bez komentarza. Równie dobrze moglibyśmy mówić o zasadności składanych do nas wezwań, wniosków i zapytań, które w naszej ocenie były w przeważającej części nieuzasadnione.

Nie wiedzieć czemu pani rzeczniczka URE, ani słowem nie wspomniała o decyzjach Urzędu o ciągłym, od sierpnia 2022 r., wydłużaniu terminu rozpatrywania wniosku.

I tak:

  • W dniu 03 sierpnia 2022 r. wpłynęło do Spółki z URE zawiadomienie, że postępowanie nie zostanie zakończone w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy KPA, cyt. „zwłoka w załatwieniu sprawy spowodowana jest jej szczególnie skomplikowanym charakterem oraz koniecznością zebrania i rozparzenia całego materiału dowodowego niezbędnego do jej zakończenia. Jednocześnie wyznaczam nowy termin na załatwienie niniejszej sprawy do dnia 15 września 2022 r.

  • W dniu 19 września 2022 r. wpłynęło do Spółki z URE zawiadomienie, że postępowanie nie zostanie zakończone w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy KPA, cyt. jw. nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2022 r.

  • W dniu 03 listopada 2022 r. wpłynęło do Spółki z URE zawiadomienie, że postępowanie nie zostanie zakończone w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy KPA, cyt. jw. nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2022 r.

  • W dniu 30 listopada 2022 r. wpłynęło do Spółki z URE zawiadomienie, że postępowanie nie zostanie zakończone w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy KPA, cyt. jw. nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2023 r.

Na wszystkie wezwania MZEC odpowiedział i był gotów do ciągłej współpracy z Urzędem wystarczy wspomnieć, że ze strony Spółki były częste telefoniczne i pisemne monity o przyspieszenie procedowania i zatwierdzenia taryfy, a także informujące o pogarszającej się kondycji spółki.

Skoro wg Pani rzeczniczki wniosek MZEC był tak zły i tak utrudniona była z nami współpraca to jakim cudem wniosek uzyskał w końcu akceptację Urzędu? Jak zatem wytłumaczyć wezwanie Urzędu, które wpłynęło do Spółki w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek ok. południa) z terminem odpowiedzi na dzień 22 listopada 2022 r. wtorek. W wezwaniu tym zawarto 12 bardzo wymagających zagadnień, do których musieliśmy się odnieść w dwa dni robocze. Nie sądzę, że był to przypadek, my jednak nie poprosiliśmy o wydłużenie terminu na odpowiedź i we wskazanym terminie jej udzieliliśmy. Po tej odpowiedzi wyznaczono nowy termin na 31 stycznia 2023 r.

Z grzeczności nie przytoczę tego co niejednokrotnie dało się słyszeć od urzędników URE, którzy zajmowali się naszą sprawą, o prawdziwych przyczynach tak długiego procesu. Nie chcę też mówić o problemach kadrowych w URE, o których również wiedzieliśmy, a które mogły mieć wpływ na tempo pracy.

Oczywiście przedsiębiorca, który ubiega się o zmianę ceny jest w pozycji petenta, kogoś kto oczekuje na pozytywne rozstrzygnięcie w swojej sprawie bo ostatecznie to od urzędu zależy, które propozycje przedstawione w taryfie zyskają aprobatę tegoż urzędu. Wg nas nic nie stało na przeszkodzie aby taryfa dla MZEC była wprowadzona od września 2022 r.

Powiem o pewnym, wg mnie kuriozalnym przykładzie. Nie jest tajemnicą, że MZEC od Gminy Miejskiej Koło dzierżawi działkę z pierwszym odwiertem Koło GT-1 i z tego tytułu ponosi koszt w postaci czynszu dzierżawnego. Jednak wg URE tego czynszu nie można wprowadzić do taryfy ponieważ ciepłownia geotermalna jeszcze nie funkcjonuje. Z drugiej strony URE nie zgadza się na wprowadzenie do taryfy remontów kotłów węglowych i ponoszone w związku z tym wydatki ponieważ będzie geotermia.

Czyli podsumowując, nie wprowadzimy do taryfy kosztów odwiertu, bo geotermia nie działa i jednocześnie nie wprowadzimy kosztów remontów kotłów, bo będzie geotermia. Pokrętny sposób myślenia. Tego typu przykładów w ciągu procedowania jest całe mnóstwo.

Na zakończenie pragnę zapewnić, że Spółka dołożyła wszelkiej staranności aby po pierwsze: w niezwykle trudnym czasie roku 2022 spowodowanym wojną w Ukrainie i ogromną, wciąż rosnącą inflacją, kryzysem energetycznym i powszechnie panującą drożyzną, nikt z odbiorców ciepła nie był go pozbawiony, po drugie w tym samym czasie osiągnęliśmy to co wielu przed nami bardzo chciało ale im nie wyszło tzn. rozpoczęliśmy epokową dla naszego miasta inwestycję. To są fakty, z którymi trudno dyskutować, każdy kto czyta te słowa może sam sprawdzić dostępne artykuły dotyczące kondycji branży ciepłowniczej w naszym kraju i z jakimi problemami się dziś mierzy.

Trzeba bardzo dużo złej woli aby nie docenić osiągnięć, które są udziałem MZEC i jego pracowników. W tym wystąpieniu nie wspomniałem o ogromnej pracy, którą wykonał MZEC i jego pracownicy w obrębie sieci cieplnej ale to jest zagadnienie tak obszerne, że wymaga osobnego artykułu.

Poniżej dla jasności sprawy przytaczam to co „na szybko” ustaliłem w kwestii długości trwania procesów taryfikacji oraz tego jak długo one trwały, jest to jedynie fragment, który daje pewien obraz sytuacji, która miała i ma miejsce w Polsce.

Z poważaniem

Przemysław Stasiak

Prezes Zarządu MZEC Sp. z o. o.

 

R E K L A M A
newsletter

Korzystaj z newslettera

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

R E K L A M A
Komentarze (88)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Wyróżniony komentarz
hmm · 04 Kwiecień 2023
przeczytalem i az sie dziwie, ze prezes tak latwo sam sie wsypal. Ja rozumie to tak: no ure chcialo cos od nas, ale nie mielismy czasu tego szybko robic bo mielismy sprawy z geotermia zwiazane i tam ludzie pracowali. Czyli tak to wina tez spolki ze tak dlugo to szlo, a jak szlo dlugo to i wolniej zatwierdzona zostala taryfa. Po co ta tabelka? to znaczy ze tylko w calym kraju jest tyle cieplowni co w tabli? czy tylko dane wybiorcze zeby potwierdzic ze URE wszystkim przedluzalo na zlosc? prezes chcial sie wybielic a niestety sie pograzyl.. taka moja opinia
Mieszkańcy koła · 05 Kwiecień 2023
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA STRAJK POD RATUSZ PRZECIWKO PRZEGŁOSOWANIU KREDYTU, PAMIĘTAJCIE ŻE TO MY BĘDZIEMY SPŁACAĆ
Gość · 06 Kwiecień 2023
@~Mieszkańcy Właśnie utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że zadane Ci pytania miały sens. Niestety, prawdopodobnie jesteś mocno niedorozwinięty!
He he he · 06 Kwiecień 2023
Ty się zgłoś do psychiatry i to szybko może ci pomoże haha.
Mieszkańcy · 06 Kwiecień 2023
Właśnie jesteś zgłoszony do odpowiednich służb za obrazę do zobaczenia w 4 oczy i publicznie będziesz przepraszać Ja Ci to obiecuje.
Czytelnik · 06 Kwiecień 2023
Ty jesteś mieszkaniec Koła? Taki niedorozwinięty? W ilu osobach występujesz ?
cykacz · 05 Kwiecień 2023
A przewodniczący rady,nomen omen mieszkaniec gminy Kościelec pracując w MZEC zarobił 36850,07 - jak wynika z oświadczenia majątkowego jaką pełnił funkcję w MZEC ? Od kiedy do kiedy był zatrudniony w MZEC ? Czy pracę dostał w procesie rekrutacji ? w jakim trybie ustał stosunek pracy ? Może ma żal do pracodawcy i głosuje przeciw ? A może pracuje dalej ?
pro... · 05 Kwiecień 2023
Bardzo dobre pytanie! Powinno zostać zadane!
.... · 05 Kwiecień 2023
Chory jusz wypisuje
***** *** · 14 Kwiecień 2023
Mądry pisze dla zabawy,a głupi czyta bo ciekawy.
N... K... T · 05 Kwiecień 2023
Komunistów pogonili no opgknili
pro... · 05 Kwiecień 2023
Coooooooo???????????????
Gość · 05 Kwiecień 2023
Jeśli na jutrzejszej sesji nie będzie można nic przegłosować z powodu braku kworum, to trzeba wiedzieć, że 30.04 2023r. jest OSTATNIM dniem, w którym Spółka powinna przekazać 10 mln. zł. za owo CO2. Jeśli nie przekaże, to kara wynosi taką samą wartość czyli 10 mln zł. Jeśli część radnych "przeciągnie" temat (choćby swoją nieobecnością) to wiedzieć należy, że załatwianie samej pożyczki też nie trwa jeden dzień. Tak więc jeśli radni zaczną lawirować i przeciągać temat, wówczas społeczeństwo powinno wiedzieć komu ma być wdzięczne za taką sytuację i położenie w jakim się znajdzie w przyszłości!!!
Ktoś · 05 Kwiecień 2023
Wypadałoby nie tylko zapytać URE , ale również bank , który ma udzielić kredytu - dlaczego przyjęto tak niestandardową procedurę ? Dlaczego podpis samego prezesa nie wystarczy ? i dlaczego nawet podpis Walnego Zgromadzenia nie wystarczy ? i wreszcie dlaczego wymagają zgody Rady Miasta ? Sytuacja firmy musi być bardzo zła . Radni przede wszystkim mają obowiązek dbać o finanse miasta , a dopiero w drugiej kolejności o finanse spółek miejskich , za które odpowiada Walne Zgromadzenie ( Burmistrz ) , Rada Nadzorcza i przede wszystkim Prezes Zarządu . Jeżeli macie winić , to nie Radnych
Miłośnik ruin · 05 Kwiecień 2023
Proponuję poprzeć zabezpieczenie kredytu dla MZEC i dobrać 10 mln zł na porządną konserwację ruin. To są bardzo ważne rzeczy, może nową basztę postawić?
Dla kogo · 05 Kwiecień 2023
Ta baszta to dla prezesa czy burmistrza?
Czekamy jutro · 05 Kwiecień 2023
na transmisję z sesji. A może nie będzie ze wstydu.Ciekawe kogo nie będzie.
Gość · 05 Kwiecień 2023
Ciekawe, kto będzie???
Herman · 05 Kwiecień 2023
A widokówki będą wydane w tym roku? Albo jakąś książka historyczną by się przydała proponuję nakład 25 tyś egzemplarzy
He he he · 05 Kwiecień 2023
A może widokówki z koszenia trawy na wale.
Gość · 05 Kwiecień 2023
Będą, z widokiem na kartoflisko...
ja · 05 Kwiecień 2023
widać, że ani przeciwni radni ani czytelnicy nie mieli nigdy do czynienia z urzędami i bankami, nasza polska rzeczywistość, najlepiej pracować na ciepłej posadzie , jeszcze w budżetówce i o niczym nie mieć pojęcia, prosze spróbować postarać się o jakiekolwiek dotacje do inwestycji i zobaczycie jakie to schody do nieba, jakie traktowanie petenta, urząd ma czas na załatwianie a ty petencie nie podskakuj, starostwo w Kole ma też nie lepszych pracowników cierpiących na notoryczny brak czasu warto posłuchać wnikliwie obydwu stron i mądrze podejść do tych bardzo trudnych spraw w obliczu tego co się
Ktoś · 05 Kwiecień 2023
No właśnie banki potrafią liczyć i doliczyły się -43 mln Zł zadłużenia , a majątku firmy tylko 49 mln i wyliczyły , że dodatkowe 13 mln Zł poręczenia sumuje zobowiązania do - 56 mln Zł , co przewyższa wartość majątku aż o 7 mln Zł , co jest jednoznaczne z upadłością techniczną, a firmie grozi brak spłaty zobowiązań , czyli upadłość . Tych 13 mln zł kredytu staje się automatycznie kosztem i może spowodować następną stratę dla firmy na koniec roku 2023 i samo poręczenie przesunie agonię w czasie . Utrata płynności , to nie jest bułka z masłem .
Nn · 05 Kwiecień 2023
Bardzo mądry wpis pozdrawiam
Mieszkaniec kola · 05 Kwiecień 2023
Daj spokuj burmistrzowi bo latać po forum opisujesz na każdego zajmij się sobą brak zajecia ci to wes się do pracy człowieku chory
ja · 05 Kwiecień 2023
a to nie ma już innych osób myślących logicznie, a nie tylko 10 radnych nawiedzonych
Olo · 05 Kwiecień 2023
To mi panie radny załatw pracę w jakiejś spółce. :)
Olo · 05 Kwiecień 2023
Jestem ciekawy kto nakręca ta spiralę nienawiści do burmistrza, prezesa cieplika i prezesa wodociągów. Walka idzie o stołki, kto chce zająć te stanowiska. Którzy radni . Ale też uważam że należy wyjaśnic którzy radni i ich rodziny dostali stanowiska za obecnego burmistrza i może będą mieć honor i z nich rezygnują. Jeżeli nie to chodzi tu tylko i wyłącznie o stanowiska i kasę a nie o mieszkańców.
Olo · 05 Kwiecień 2023
Do Gość przyznaje panu/i rację o też uważam że tych 10 radnych źle postąpiło
Gość · 05 Kwiecień 2023
@~Olo Jeśli obserwujesz życie polityczne w kraju a przede wszystkim obecny okres przedwyborczy, to sam sobie będziesz w stanie odpowiedzieć. Obecnie rządząca polityczna opcja robi wszystko, żeby wyborcom obrzydzić wszystkich politycznych przeciwników i przygotować grunt do wyborczego zwycięstwa. Nie tylko w skali kraju, ale też w takich niewielkich - takich jak Koło- społecznościach. Jeśli dojdzie do skutku to, co zrobiła ta 10 radnych i geotermię oraz część majątku miasta trafi szlag, to o czym będzie się mówić na miesiąc przed głosowaniem? O "nieudacznictwie" dotychczasowej władzy!
Haker · 05 Kwiecień 2023
Niech samorząd i prezesi zaczną w końcu mówić publicznie oraz się odważną na wyjaśnienia , kto dołki pod kim kopie, kto z kim dorabia się za publiczne pieniądze, wszyscy potrzebują pieniędzy, ale już oni co rządzą kołem mają ich za dużo. Dajmy im pstryczek w nos przy następnych wyborach. Zapraszamy pana Mariana Banasia do koła, będzie pan miał dużo pracy a mieszkańcy będą zadowoleni z wizyty. Same afery, nieporozumienia, skandale każdy chce coś dla siebie ugrać kosztem mieszkańców. Nawet tej wody z kranu nie da się pić bo jest okropna.
Ewa · 05 Kwiecień 2023
ale prezes jest fajny hihihi.
LUKASZEWSKA RYSZARDASZA · 05 Kwiecień 2023
NIE JESTEM SPECJALISTA OD INWESTYCJI JEDNO MNIE ZASTANAWIA DLACZEGO OSOBY KOMPETENTNE NIE ZWROCA SIE O POMOC DO POSLA LESZKA GALEMBY PODOBNO TYLE SPRAW MIASTU ZALATWIL MOZE POMOZE I W SPRAWIE GEOTERMI? POMOC TA NIALA BY POLEGAC NA INTERWENCJI W URE I SPRAWDZENIE PRZEZ FACHOWCOW PRAWIDLOWOSCI OBIEGU DOKUMENTACJI KTO FAKTYCZNIE DOPROWADZIL DO KRACHU SPOLKI MOZE FAKTYCZNIE CHODZI O PRYWATYZACHE SPOLKI ? KOMIN POMALOWANY LATWIEJ O RESZTE
Gość · 05 Kwiecień 2023
Ten w którym mieści się bank PKO i Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa?
ja · 05 Kwiecień 2023
poseł Galemba pomógłby ale sobie, żeby czym prędzej przejąć kolejny kąsek w mieście Kole, przecież wiemy doskonale jakim sposobem ,, zakupił '' budynek PKO
Czytelnik · 05 Kwiecień 2023
W czym miałby pomagać, skoro podobno jest zainteresowany ewentualnym nabyciem tego co może upaść?
Andrzej · 05 Kwiecień 2023
Moim zdaniem chodzi o doprowadzenie do upadłości ciepłowni i przejęcia jej za grosze przez prywatnego inwestora. Przejmie ciepłownie wraz z geotermią. Wtedy będziemy wszyscy płakać.
Gość · 05 Kwiecień 2023
@~ Yy W tym momencie to nie jest kwestia zarządzania Spółką, a przekreślenie przez 10 radnych możliwości funkcjonowania tegoż Przedsiębiorstwa. Sprawa zarządzania to jedno, a to czego "dokonała" część radnych na sesji 29.032023 r. to zupełnie inna sprawa. Zgadzam się w całości z "Andrzejem" . Jak znam życie, to właśnie taki może być (lub jest?) cel tych działań. Nie wierzę, aby radni nie mięli wiedzy za czym czy przeciwko czemu głosują!!!
Yy · 05 Kwiecień 2023
A z kogo winy? Kto spolka zarzadza?
Gość · 05 Kwiecień 2023
Mam nadzieje, że na na następnym głosowaniu , przeciwnicy inwestycji i rozwoju miasta pójdą po rozum do głowy. Pewności co prawda nie ma, ale będą jednak mieli czas się zastanowić. Bo jeśli nie, to przejmie to za grosze jakiś typ w stylu ,,Obajtka ,, . Ceny nie będą wtedy dla mieszkańców tylko dla zysku.
Gość · 05 Kwiecień 2023
..."przeciwnicy inwestycji i rozwoju miasta pójdą po rozum do głowy."??? Żeby tylko do czwartku zdążyli z tej "podróży po rozum" wrócić. Te osoby są w większości życiowo ustawione i na tyle przedsiębiorcze że sobie radę w życiu dadzą. Ich decyzje mogą jednak spowodować, że wielu innych sobie rady nie da! Czy ich to jednak obchodzi?
kołaczek · 05 Kwiecień 2023
Im więcej i dłuższych tłumaczeń prezesa, tym więcej zawiłości. Krótko, zawiniliśmy- ja i rada nadzorcza. podajemy się do dymisji. Będzie nowy fachowiec w dziedzinie ciepłownictwa, rada zrozumie, że mieszkańców nie można zostawić bez pomocy i nie było jeszcze w kraju tak, żeby zorać miasto bo urosły zadłużenia. Nie znamy dnia ani godziny, więc pomagajmy, a w trudniejszych czasach przyjdą do głów mądre rozwiązania. Myślcie Państwo Radni świątecznymi przesłaniami.
kolba · 05 Kwiecień 2023
tendencja spadkowa jeśli chodzi o kolejnych włodarzach miasta,z deszczu pod rynnę niestety !!!!
Ktoś · 05 Kwiecień 2023
Chcieli histeryka , to mają co chcieli . Nie ma możliwości by geotermia obniżyła taryfę , ponieważ zamiast płacić za prawa do emisji - trzeba będzie rozliczać zaciągnięty kredyt , odsetki , amortyzację i inne , a w przyszłości kosztowne remonty , udrażnianie odwiertów i tym podobne . Jedyna korzyść to zeroemisyjność . Nie warto słuchać wykładów histeryków na tematy ekonomiczne .
Roswelt · 05 Kwiecień 2023
Mogę powiedzieć że napewno kłamliwe są słowa burmistrza, który mówi że jak geotermia ruszy stawki spadną. Jestem pewny, że nikt nigdy żadnych stawek nie opuści.
babcia · 05 Kwiecień 2023
zaciągnięte kredyty same się nie spłacą , wodę trzeba będzie i tak dogrzewać więc nadał wsad do pieca trzeba będzie kupić, ta cała inwestycja szarpnie i to porządnie mieszkańców po kieszeni w najbliższych latach , za późno szukać winnych bo winni są po każdej stronie, nie rozumiem tylko jednego jak można podnosić płace i dawać premię tam gdzie nie ma zysków tylko straty, gdzie był zarząd spółki
Gość · 05 Kwiecień 2023
A skąd taka pewność? Pracujesz w URE, czy jesteś z wyższego szczebla opcji rządzącej???
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
Drodzy wyborcy. Czy pamiętacie obietnice kandydatów na radnych i z jakich ugrupowań startowali do wyborów i jak pozmieniali barwy. To wszystko dla kasy. Kiedy zbliżają się wyboru obudzili się gdż wszyscy ponownie będą się ubiegać o reelekcję. Sobolewski przed wyborami bardzo miły a po wyborach myślał tylko o sobie. Ponownie zacznie składać obietnice. Sokołowska z Lewicy- ugrupowania Burmistrza weszła do rady jako rezerwowa i też zmienia barwy.Podobnie inni. Podziękujmy im już za "trud i ciężką pracę". Podobnie inni: może zostać burmistrzem, może dyrektorem szpitala ?a najlepiej być u władzy .
Gość · 05 Kwiecień 2023
Tak jest! Stawiając na karcie do głosowania znak "X"przy jakimś nazwisku, należy się wcześniej głęboko zastanowić czy nie głosujemy na jakiegoś politycznego kameleona? Należy również sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć sobie działalność danego kandydata. Wybory to rzecz odpowiedzialna. Sam znak "X" powinien być tylko zwieńczeniem naszych analiz i przemyśleń! Przyszli radni nie powinni być takimi przedstawicielami, którzy nie wykazują większego zainteresowania problemami własnego miasta, zaś w momentach ważnych są skłonni zrobić mieszkańcom ogromnego nieprzemyślanego "psikusa"!
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
Mieszkaniec. · 05 Kwiecień 2023
He he he · 05 Kwiecień 2023
TVN godz. 19:00 Milicyjno- SBckie Fakty. Ktoś to jeszcze ogląda?
Gość · 05 Kwiecień 2023
@~He he he Widocznie oglądasz, skoro potrafisz sobie wyrobić tak konkretne zdanie. Nie przywiązuj się zbytnio do transmitowanych programów informacyjnych. Przede wszystkim staraj się uruchomić myślenie własne.
Czytelnik · 05 Kwiecień 2023
@~Gość Masz zupełną rację. To, że "... każde wykształcenie powyżej zawodówki to strata czasu, nawet rolnicze." . Mając takie zdanie na temat wykształcenia, poprzedni burmistrz "zdobył" dyplom magistra bez zbędnej straty czasu!
Gość · 05 Kwiecień 2023
"Zem się położył" tacy zawsze śmiali się w wolnych i wykształconych... Na wsiach starsi gospodarze dalej śmieją się z mieszczuchów, że są leniwi, wsiowi ich utrzymują a sami nie potrafią sobie świniaka uchować, kury zabić, nie mają ziemi, jak oni sobie dadzą radę jak nic o życiu nie wiedzą, pewnie kombinatorstwem i cwaniactwem. A każde wykształcenie powyżej zawodówki to strata czasu, nawet rolnicze.
longjim · 05 Kwiecień 2023
wolni, wykształceni sie żem położył ze śmiechu
Long dong silver · 05 Kwiecień 2023
Tak, ludzie ambitni, normalni, wolni,wykształceni . Dla idiotów jest kur-vizja.
Koło · 05 Kwiecień 2023
Sorry ludzie,jak się uczę z maty to nie ma czasu na histe,czego nie rozumiecie są sprawy ważne i ważniejsze,a człowiek haruje dzień i noc na nagrodę 70 czy 100 tysięcy to się należy jak psu micha.I tyle w temacie.
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
Po tych negatywnych komentarzach, widać, że niektóre osoby mają problem z tzw czytania ze zrozumieniem. Czyżby to grupa przeciwnych Radnych lub ich klakierów sama podbijała negatywne komentarze?
Adik · 05 Kwiecień 2023
Piszesz o sobie jak podbijasz? Gdzie jest komentarz twojego pana
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
1. Prezes w ogóle nie odniósł się do tego że zewnętrzna firma była pełnomocnikiem MZECu w postępowaniu. Ciekawe co to za firma i czy ma jakieś powiązania z MZECem oraz czy była pełnomocnikiem w postępowaniach odnośnie zmiany taryfy w latach wcześniejszych.
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
Reasumując; jezeli MZEC w taki sposób merytorycznie uzupełniał wniosek w jaki prezes merytorycznie odniósł się do odpowiedzi URE to w ogóle cud że ten wniosek przeszedł.
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
5. To samo tyczy się tabelki, każda sprawa jest indywidualna i prezes nie wie dlaczego jedno postępowanie trwało 160 dni a inne 500. Co to ma wspólnego z wnioskiem MZECu?
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
4. Wskazywanie sprzeczności w postępowaniu URE odnośnie geotermii i pieców bez wskazania artykułów na które powołuje się URE ma na celu tylko zrobienie złego PR urzędowi i dyskredytowanie go. Chyba że prezes nie rozumi pism które dostaje z urzędu. Co to ma wspólnego z wnioskiem MZECu?
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
3. Pozostawienie bez komentarza oceny składanych dokumentów jest bardzo słabym zabiegiem i taka forma odpowiedzi wskazuje że do URE trafiały naprawdę nie wyczerpujące uzupełnienia.
Mieszkaniec · 05 Kwiecień 2023
2. Nie można tłumaczyć zawalenia terminów na uzupełnienia wniosku do URE obciążeniem MZECu innymi sprawami skoro postępowanie było prowadzone przez pełnomocnika. W takich przypadkach pełnomocnik przygotowuje pierwotny wniosek oraz dalej w postępowaniu go uzupełnia w razie potrzeb.
Waldzik · 05 Kwiecień 2023
Stasiak Tobie już podziękujemy. Słabe te Twoje wypociny i tłumaczenia.
Gosc · 04 Kwiecień 2023
Kto uwaza ze to slaba odpowiedz na ure? Reka w gore
Gość · 05 Kwiecień 2023
A ciekawe czy ure już u siebie posprzątało po kontroli w 2020r.
kolak · 04 Kwiecień 2023
Tzw. wojna na Ukrainie nie może być wymówką do problemu, którego źródła leż gdzie indziej.
Prawda · 04 Kwiecień 2023
A 2021 roku nie było wojny a prawie półtora miliona straty. Czyja to wina? Poseł ze wsi pewnie by powiedział że to wina Tuska a prezes cieplika co powie?
Gość · 04 Kwiecień 2023
Oczywiście, że nie powinna. Tylko kiedy inni robili zapasy węgla, my ogłaszaliśmy embargo na rosyjski węgiel. W rusofobii my zawsze musimy być pierwsi. Zakupiony przez nas węgiel stoi na Białorusi!!!
Prawda · 04 Kwiecień 2023
Żeby myśleć że źle zarządzanie cieplikiem to wina wojny na Ukrainie trzeba mieć cyrkiel w głowie. PROKURATOR TU POTRZEBNY
Tolek · 04 Kwiecień 2023
Nareszcie Panie Prezesie Pan przemówił i wyjaśnił, co tak naprawdę się działo . Wszyscy oceniają nie znając prawdy. 10 Radnych też napewno było w temacie a jak nie było tzn .że się nie interesowali, niepotrzebny szum wokół spraw zbędnych i wprowadzanie zamętu wśród mieszkańców. Z tego co widzę tabela pokazuje czyja to wina nie jesteśmy jedyną spółką której URE opóźniało zatwierdzenie taryfy.
?? · 04 Kwiecień 2023
A co to ma do odpowiedzi ure ktora masakruje ?
hide · 04 Kwiecień 2023
Chcialbym aby URE sie odniosło do tego oświadczenia. Jestem skłonny stanąć po stronie spółki i nie jest dla mnie zaskakujące, że problemy mogą wynikać z absurdalnych wymagań urzędników biurokratycznego aparatu naszego komunistycznego systemu. Urzędnicy powinni ponosić odpowiedzialność za swoją niekompetencję i opieszałość tak samo, jak odpowiedzialność ponoszą przedsiębiorcy. Czekam na odpowiedź URE
justa · 04 Kwiecień 2023
odpowiedz nic nie wnosi do tego co URE zarzucilo spolce. Generalnie liczylem na mocne kontrargumenty, ktorych moim zdaniem zabraklo. Sam jakby wytlumaczyl prezes czemu wolno szlo - i szlo tego z winy spolki co na sesji kompletnie odrzucano
Ktos · 04 Kwiecień 2023
W połowie przestałam czytać te wypociny bo nic konkretnego tu nie ma, takie "masło maślane". Nazwijmy sprawę po imieniu prezes i pani gł.ksiegowa, przepraszam pani dyrektor od spraw niepotrzebnych nie potrafili dopilnować terminów i przedstawić ure wymaganych dokumentów. Może daliby radę gdyby księgowa przychodziła do pracy a nie udawała że pracuje zdalnie. Co za ludzie tam pracują to szkoda słów. Firma z taką historią i prestiżem rozwalona przez dwójkę niedoświadczonych ludzi brawo.
Ktoś Ktosia · 04 Kwiecień 2023
Tak , czy inaczej - upadłość techniczna spółki na 1 Maja , czyli w święto pracy . Zobowiązania przewyższą majątek spółki i to znacznie . Majątek 49 mln Zł , a zobowiązania -43 mln Zł -13 mln poręczenia=kredytu = - 56 mln Zł . Kto za to będzie odpowiadał ? URE ? Bardzo słabe to tłumaczenie chyba byłego już prezesa spółki MZEC .
Ktoś · 04 Kwiecień 2023
Trafione w sedno.
Zatroskany · 04 Kwiecień 2023
Przecież zarówno URE jak i Pan Prezes na komisji mówił ze wniosek o zmianę taryfy procedował w imieniu spółki zewnętrzna firma to dlaczego MZEC wnosił o wydłużenie terminu? Radni naprawdę maja teraz trudny orzech do zgryzienia. Mam nadzieje ze po tym wszystkim zmuszą burmistrza do podziękowania radzie nadzorczej i prezesowi. Na trudne czasy potrzebni są fachowcy - nie koledzy. Był kilka ładnych lat Prezes fachowiec Pan Skórzyński. To były dobre czasy dla MZEC
Kolak · 05 Kwiecień 2023
To podaj te nazwiska bo to pewnie pan Sobolewski i pan Piasecki. Człowieku czy ty żarty sobie robisz.
ona · 04 Kwiecień 2023
czyli jak zwykle... wszyscy zli, wszyscy ble, wszyscy winni tylko nie MY! oj cos czuje ze URE sie odniesie i to mocno do tego, tylko oby nie na sali sądowej - bo to sa koszta
Gość · 05 Kwiecień 2023
URE już więcej do niczego się nie odniesie. Dostał pytania , więc się odniósł. Tam prawdopodobnie jest tak, jak w innych urzędach. Niektóre podobne do naszej sprawy trwały ponad 500 dni (tabela).
"prezes" · 05 Kwiecień 2023
zapłaci z własnej premii wszystkie kary.
hmm · 04 Kwiecień 2023
przeczytalem i az sie dziwie, ze prezes tak latwo sam sie wsypal. Ja rozumie to tak: no ure chcialo cos od nas, ale nie mielismy czasu tego szybko robic bo mielismy sprawy z geotermia zwiazane i tam ludzie pracowali. Czyli tak to wina tez spolki ze tak dlugo to szlo, a jak szlo dlugo to i wolniej zatwierdzona zostala taryfa. Po co ta tabelka? to znaczy ze tylko w calym kraju jest tyle cieplowni co w tabli? czy tylko dane wybiorcze zeby potwierdzic ze URE wszystkim przedluzalo na zlosc? prezes chcial sie wybielic a niestety sie pograzyl.. taka moja opinia
Czytelnik · 04 Kwiecień 2023
@~Gościu Gdzie przeczytałeś, że cieplik składał BŁĘDNE (!) dokumenty???
Gosciu · 04 Kwiecień 2023
Przeczytaj jak cieplik składał błędne dokumenty a potem się wypowiadaj cieciu.
Gość · 04 Kwiecień 2023
Zapoznaj się z tabelą i przeczytaj ostatnią jej rubrykę: "ilość dni od wpływu wniosku do zatwierdzenia"!
Powiat Kolski
Gmina Olszówka z dofinansowaniem na plac zabaw w Grabinie
7 godziny temu 768

Gmina Olszówka z dofinansowaniem na plac zabaw w Grabinie

Gmina Przedecz
Tradycyjne kujawskie sypanie wzorów piaskiem wróciło do Przedcza
22
11 godziny temu 2,348

Tradycyjne kujawskie sypanie wzorów piaskiem wróciło do Przedcza

Powiat Kolski
Nadchodzący tydzień w powiecie kolskim: słońce, wzrost temperatur i możliwe burze
12 godziny temu 1,218

Nadchodzący tydzień w powiecie kolskim: słońce, wzrost temperatur i możliwe burze

Powiat Kolski
Protesty w trakcie wizyty Wicepremiera Kołodziejczaka w Powierciu. Doszło do spotkania stron
12 godziny temu 20,528 1

Protesty w trakcie wizyty Wicepremiera Kołodziejczaka w Powierciu. Doszło do spotkania stron

Gmina Kościelec
Remont elewacji kaplicy cmentarnej w Kościelcu zakończony
13 godziny temu 3,854

Remont elewacji kaplicy cmentarnej w Kościelcu zakończony

Miasto Koło
Modernizacja skrzyżowań w Kole: Nowe sygnalizacje świetlne już działają
18 godziny temu 5,004 5

Modernizacja skrzyżowań w Kole: Nowe sygnalizacje świetlne już działają

R E K L A M A

Newsletter - bądź na bieżąco

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych